Uutinen

Vates ja Akava: Aika siirtyä konkretiaan YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa

Sininen taustakuva

Vates-säätiö toteutti kesällä 2021 taustaorganisaatioilleen kyselyn, jossa kysyttiin niiden näkemyksiä YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Juuri julkaistujen vastausten perusteella edistystä on tapahtunut, mutta konkreettisia toimia kaivataan yhä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden lisäämiseksi.

Suomessa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan 10.6.2016. Sopimus tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet perustuvat lakiin. Yleissopimuksen mukaan vammaisilla henkilöillä on muun muassa oikeus koulutukseen (artikla 24) ja oikeus työhön (artikla 27) yhdenvertaisesti muiden kanssa.

– Edistysaskelista huolimatta lähes 70 prosenttia vastaajista kokee, että vammaisten henkilöiden oikeus tehdä työtä ei ole edistynyt konkretian tasolle ratifioinnin jälkeen. Tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista on kasvanut, mutta muutos on hidasta. Tieto vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden potentiaalista ei kulkeudu työnantajille. Vammaiset henkilöt kuitenkin tiedostavat paremmin oikeutensa ja osaavat vaatia oikeuksiensa toteutumista, kertoo Vatesin kehittämispäällikkö Kaija Ray.

– Yhteiskunnan rakenteelliset esteet, asenteet ja tiedon puute rajoittavat vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallisuuteen, kuten koulutukseen ja työhön. Kyselyyn vastanneet kokevat, että vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden asema ja osallisuus on yhä näkymätöntä. Tämä ilmenee esimerkiksi jatkuvan oppimisen mahdollisuuksissa. Myös Akava Works -selvityksen ja siihen sisältyvien toimenpidesuositusten mukaan vammaisten henkilöiden pääsy korkeakoulutukseen ja näin parempaan työllisyyteen edellyttää toteutuakseen monipuolisia käytännön tekoja, toteaa Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Vates-säätiön kyselyn vastauksista käy ilmi, että saavutettavuus ja esteettömyys (artikla 9) ymmärretään laajemmin ja niiden toteutumiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös Suomessa. Käsitteiden vaihtelevuus ja sekavuus aiheuttaa hämmennystä, sillä niiden käyttö ei ole vastaajien mukaan yhdenmukaista.

– YK:n vammaissopimuksen ratifiointi on ollut merkittävä teko matkalla kohti vammaisten oikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Kuten kyselystä käy kuitenkin ilmi, vammaisten henkilöiden oikeudet eivät vielä toteudu toivotusti. Nyt on aika viedä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen puheiden tasolta käytäntöön, järjestöt toteavat.

Vates-säätiö ja Akava aloittivat syksyllä yhteistyön vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Järjestöt muun muassa seuraavat vammaissopimuksen tunnettuuden lisääntymistä ja sen toteutumista. Vates-säätiön kysely on tehty aiemmin vuosina 2017 ja 2019.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Miika Sahamies, Akava, miika.sahamies@akava.fi