Apua, olenko feministi?

Talentia on liittokokouksessaan 25.11.2018 julistautunut selvin lukemin feministiseksi järjestöksi. Liittokokouksen hyväksymässä aloitteessa todetaan, että ”feminismi on kollektiivinen ja kansainvälinen liike sille, että kaikilla yhteiskunnassa tulee olla samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai uskonnosta.”

  • Miten feminismi liittyy ay-järjestön toimintaan?

Poliittisessa, myös ay-poliittisessa toiminnassa on viime kädessä kyse siitä, millaista yhteiskuntaa me haluamme olla rakentamassa. Talentialle se yhteiskunta on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Se on yhteiskunta, joka ei jätä ketään syrjään. Talentian jäsenet tiedostavat työnsä kautta, että yhteiskunta voi tehdä paljon tasoittaakseen erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja antaakseen kaikille samat mahdollisuudet osallisuuteen, koulutukseen, työhön ja itsensä toteuttamiseen. Aloitteen perusteluissa todetaan myös, että Talentia on jo näyttänyt tukensa ja edistänyt esimerkiksi sukupuolten välistä solidaarisuutta vastustamalla tämän hallituskauden aikana esitettyjä työehtoheikennyksiä, jotka ovat kohdistuneet julkisiin, naisvaltaisiin aloihin.

  • Minä kyllä kannatan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mutta en ole mikään feministi. Siinä ajetaan naisten asiaa.

Sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän poistaminen koskee niin naisten, miesten kuin muidenkin sukupuoli-identiteettien kohtaamaa syrjintää, joka usein yhdistyy muihin syrjintäperusteisiin. Yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevat normit muokkaavat käsityksiä sukupuolesta ja normaaliudesta. Feministinen ammattijärjestö toimii sen puolesta, että ihmiset ovat näistä vallitsevista käsityksistä riippumatta vapaita tekemään valintoja, tavoittelemaan unelmiaan ja vaikuttamana maailmaan, jossa elämme. Eikä vähiten työelämään jossa työskentelemme.  Feministisenä ammattijärjestönä Talentia ajaa yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia työelämässä ja muissa yhteisöissä sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, etnisyydestä tai muusta taustasta riippumatta.

  • Suomessa on jo tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki, syrjintä on työelämässä kielletty.

Harha siitä, että tasa-arvo on suomalaisessa yhteiskunnassa jo toteutunut, haittaa tasa-arvon edistämistä. Sukupuolten välillä on edelleen merkittävä palkkaero. Miehet käyttävät yhä vain alle 10 prosenttia kaikista perhevapaista. Vammaiset ihmiset ovat Suomessa harvemmin töissä kuin muualla Euroopassa, ja heidän tulotasonsa on matalampi kuin väestöllä keskimäärin. Nimi vaikuttaa työnhakuun. Jopa korkeakoulututkinnon suorittaneilla romaneilla on suuria vaikeuksia päästä osaksi työelämään, ja 40–60 prosenttia Suomen työikäisistä romaneista on tällä hetkellä työttöminä.

Ei silti riitä, että tasa-arvoa haetaan lainsäädännöllä, vaan tasa-arvon toteutuminen vaatii toimia niin asennemuutoksen toteutumiseksi kuin kulttuurisidonnaisten käsitystemme murtamiseksi.  Ammattijärjestö on keskeinen toimija työelämän epäkohtien esille nostamisessa ja niihin puuttumisessa.

  • Maailma on koko ajan muuttunut parempaan suuntaa, mutta tämä tasa-arvovouhotus alkaa mennä yli.

Tasa-arvo ei etene itsestään, ilman aktiivisia toimia ja toimijoita. Tasa-arvossa voidaan ottaa takapakkia ja siinä voidaan edistyä, mutta emme voi saavuttaa tilaa jossa tasa-arvo ”menee yli”. Liittovaltuuston päätöksellä Talentia on naisvaltaisen alan ammattiliittona feminismin eturintamassa luomassa edellytyksiä tasavertaisille työmarkkinoille.

  • Miksei tyttöjen voi antaa olla tyttöjä ja poikien poikia?

Lasten kanssa työskentelevät ovat avainasemassa asenteiden muodostumisessa. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa tulee pyrkiä irti sukupuolistereotyyppisistä käsityksistä ja käytännöistä. Kaikilla tulee olla aito mahdollisuus kouluttautua taipumuksiaan hyödyntäen ja muiden odotuksista riippumatta. Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet ansaita toimeentulonsa ja toteuttaa itseään valitsemallaan uralla.

Yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet ovat ihmisoikeus. Ja on tärkeä muistaa, että ihmisoikeuksilla ei ole arvoa, ellei niitä puolusteta silloin kun ne ovat uhattuina.

Laura Lindeberg
erityisasiantuntija

Ps. Kiitos liittovaltuustolle Talentian arvopohjan kirkastamisesta ja onnittelut kaikille talentialaisille feministisen järjestön jäsenyydestä!

 

Laura Lindeberg

Talentian erityisasiantuntija