Tiedote, Uutinen

Varhaiskasvatuksen tuki lapsille tulee yhtenäistää koko maassa

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja hänen perheensä tulee saada tukea ajoissa. Näin voidaan estää ongelmien paheneminen, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Talentia on antanut lausunnon varhaiskasvatuslakiin esitettävästä lisäyksestä, joka käsittelee lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, tuen toteutusta sekä sen tarpeen arviointia.

Talentia kannattaa esityksen tavoitteita, joilla lapsen mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea varhaiskasvatuksessa paranee. Lakiesitys myös selkiyttää annettavan tuen rakennetta.

Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta uusien tukimuotojen luomista, vaan nykyisin käytössä olevien keinojen suunnitelmallisempaa käyttämistä. Tältä osin esitys on Talentian mielestä lähinnä rakenteellinen uudistus eikä välttämättä korjaa nykytilannetta, jossa käytännöt tuen sisällöissä eroavat merkittävästikin kunnittain.

– Kuntien ratkaistavaksi jää, miten lapsen tarvitsema tuki järjestetään sekä miten yleiskatteellinen valtionosuus kohdennetaan. Näin ei ole mahdollista varmistaa varhaiskasvatuksen yhdenmukaista laatua, toteaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Koronakriisin aikana on käynyt entistä selkeämmäksi, että hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsi kädessä.

– Lasten suotuisat kasvuedellytykset ovat lähtökohta pitkäjänteiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Siksi olisi tärkeää, että varhaiskasvatuslain esityksessä tuotaisiin selkeästi esiin, miten varhaiskasvatusikäisten oikeutta hyvinvoinnin tukeen vahvistetaan, Karsio sanoo.

Varhaiskasvatuksen sosionomien osaamista hyödynnettävä

Talentian mielestä varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee määritellä tarkemmin lapsi- ja perhekohtaisesta hyvinvointityöstä ja kuinka nämä palvelut järjestetään. Tehtävissä tulee hyödyntää varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) osaamista.

– Tuen tarpeen arvioinnissa tulee käyttää päiväkodin monialaista osaamista. Näin voidaan vahvistaa varhaiskasvatuksen inkluusion periaatetta, kun oikea-aikainen tuki toteutuu osana lapsen omaa lapsiryhmää, Karsio sanoo.

Varhaiskasvatuksessa on huomioitava myös entistä enemmän lasten ja perheiden kulttuurinen moninaisuus ja sen vaikutukset lapsen tarvitsemaan tukeen.

Henkilöstön mitoitusta selkiytettävä

Lakiesitys ei ehdota muutoksia nykyiseen henkilöstömitoitukseen. Talentiasta mitoitusta koskevaa sääntelyä tulisi kuitenkin tarkentaa. Henkilöstön ja lasten suhdeluvun toteutuminen tulee määritellä selkeämmin niin ryhmäkohtaisesti kuin koko toimintapäivän aikana.

– Lapsen tukeen vastaaminen ei voi yksinomaan tarkoittaa avustavan henkilökunnan lisäämistä. Lapsiryhmässä toimivia, varhaiskasvatuslain henkilöstön kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia tulee lisätä myös tarpeen mukaan, tähdentää Karsio.

>> Tutustu lausuntoon: Lakimuutos koskien varhaiskasvatuksen tukea lapselle