Uutinen

Vaikuta työpaikkasi kehittämiseen omavalvonnalla

Sosiaalipalveluiden valvonta on jakautunut toimintayksikön omavalvontaan ja viranomaisvalvontaan. Omavalvonta on keskeinen osa hyvinvointialueiden toimintaa. Sen avulla havaitaan kehittämistä kaipaavat asiat ja varmistetaan sosiaalihuollon palvelujen laatu.

On tärkeää, että kaikki osalliset ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Vaikka työnantaja kantaa aina vastuun asiakasturvallisten palvelujen toteutuksesta, kehittäminen toteutetaan johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä.

Onko omavalvonta välttämätöntä?

Omavalvonta on lakisääteistä. Siitä säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa, joten sitä ei voi sivuuttaa. Lisäksi omavalvonnassa tulee ottaa huomioon kutakin palvelua koskevissa erityislaeissa säädetyt asiat.

Mitä omavalvontasuunnitelma sisältää?

Työnantaja on sosiaalihuoltolain mukaan velvollinen laatimaan omavalvontasuunnitelman sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Omavalvontasuunnitelmaan tulee kirjata muun muassa

 • miten omavalvonnan toteutumista seurataan
 • miten asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä kerätään säännöllisesti palautetta ja miten toimintaa kehitetään kerätyn palautteen perusteella.
 • miten seurataan säännöllisesti henkilöstön riittävyyttä ja miten toimintaa kehitetään seurannan perusteella
 • miten epäkohtien ilmoituksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, eli selkeät menettelytapaohjeet henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen sekä ilmoituksissa nousseiden epäkohtien ja uhkien käsittelyprosessi.

Omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa sekä muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.

Mitä omavalvontaan kuuluu omavalvontasuunnitelman lisäksi?

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan omavalvontaan sovelletaan sosiaalihuoltolain omavalvontasuunnitelman lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 40 §:ä.

Sen mukaan hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.

Omavalvonta toteutetaan laatimalla tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten omavalvonta kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan.

Omavalvontaohjelmaan kirjataan muun muassa

 • palvelujen saatavuuteen, jatkuvuuteen, turvallisuuteen ja laatuun sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden seuranta sekä
 • miten havaittuihin epäkohtiin puututaan ja miten ne korjataan.

Omavalvontaohjelman osina ovat

 • omavalvontasuunnitelmat ja
 • asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmat.

Miten voit työntekijänä edistää omavalvontaa?

 1. Tutustu omavalvonnan materiaaleihin

Jos et vielä tunne oman työpaikkasi omavalvonnan pelisääntöjä ja asiakirjoja, kysy esihenkilöltäsi, mistä ne löytyvät ja tutustu niihin huolella. Omavalvontaohjelman ja -suunnitelman, niiden toteutumisen seurannan sekä tehtyjen toimenpiteiden on oltava julkisesti nähtävillä työpaikallasi esimerkiksi sisäisessä verkossa.

 1. Ehdota omavalvonnan materiaalien käsittelyä yksikössäsi

Pyydä, että omavalvonnan materiaalit käydään työyksikössäsi läpi ja pohditaan, mitä asiakirjat tarkoittavat teidän tiiminne työssä. Näin varmistat omalta osaltasi omavalvonnan toteutumista.

 1. Ilmoita epäkohdasta

Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kertoa havaitsemastaan epäkohdasta tai sen uhasta asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Myös henkilöstöllä on siis lain mukaan vastuu siitä, että sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

 • Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevien menettelyohjeiden tulee löytyä omavalvontasuunnitelmasta.
 • Asioiden käsittelylle työpaikalla tulee varata riittävästi aikaa sekä mahdollistaa avoin, turvallinen keskustelu, jolloin kehittämiskohteet ja mahdolliset uhat on helppo nostaa esille.

Lue lisää