Uutinen

Työhönpaluun kannustinloukku siirtyy pienituloisilta keskituloisille

Talentiasta on hyvä, että pienituloisten perheiden maksut varhaiskasvatuksesta pienenevät. Korkeimpaan maksuluokkaan kaavaillut merkittävät korotukset voivat kuitenkin muodostaa töihinpaluun kannustinloukun keskituloisille perheille.

Talentia otti uhkan kannustinloukusta esiin lausunnossaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesityksestä.

Muita Talentian huomioita tiivistetysti

  • Suomessa lapset osallistuvat kansainvälisten vertailujen perusteella melko vähän varhaiskasvatukseen. Asiakasmaksujen korottaminen vaikuttaa vanhempien valintoihin. Varhaiskasvatuksen edullisuus on keskeinen palveluiden saatavuuteen liittyvä tekijä. Nyt tulisi tehdä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kaikissa tuloluokissa ja kaikkien lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen. Osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttamista tulee arvioida.
  • Ennen varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä tulee tehdä laaja selvitys asiakasmaksujen vaikutuksista varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Lisäksi tulee tehdä lapsi- ja sukupuolivaikutustenarviointi sekä arvioida vaikutukset varhaiskasvatuksen laatuun, työelämään ja työllisyyteen. Lopulliset päätökset tulee tehdä arvioinnin analyysin perusteella.
  • Lasten ja lapsiperheiden palvelut ja maksut vaihtelevat asuinpaikasta riippuen. Eriarvoisuuden lisääntymistä tulee välttää ja lasten mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen tulee jatkossa seurata ja arvioida suunnitelmallisesti.
  • Esityksen mukaan maksut määräytyisivät jatkossakin perheen koon, tulojen ja varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Työ- ja perhe-elämän moninaisuus ei tue enää tätä maksuperustetta. Epätyypilliset työsuhteet ja kuukausitulojen vaihtelut kuten myös perheiden koko saattavat vaihdella viikoittain / kuukausittain suurestikin. Esitys ei riittävästi huomioi monimuotoisia elämäntilanteita, jotka tulevat tulevaisuudessa vain lisääntymään.
  • On hyvä, että 0-maksuluokka säilyy ja pienituloisten perheiden maksut pienenevät. Korkeimpaan maksuluokkaan on nyt kohdennettu suuret korotukset. Tämä heikentää vanhempainvapailta työhön palaamista / työllistymistä varsinkin keskituloisten perheissä. Naisten tasa-arvoisen aseman vahvistaminen työmarkkinoilla ja työurien pidentäminen edellyttävät kohtuullisia asiakasmaksuja kaikissa tuloluokissa.
  • Maksukorotusten vaikutukset osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen ja vuorohoidon maksuihin on selvittämättä.
  • Varhaiskasvatuksesta tulee tehdä laaja-alainen selvitys ja arviointi, jonka pohjalta varhaiskasvatuslainsäädännön kokonaisuudistus tulee saattaa loppuun.

> Lue koko lausunto

Lisätietoja:

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki, p. 040 583 2657

Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 044 789 569