Uutinen

Talentian koulutuspoliittinen ohjelma painottaa jatkuvan oppimisen merkitystä sosiaalialalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on julkaissut historiansa ensimmäisen koulutuspoliittisen ohjelman. Järjestö vaatii ohjelmassaan muun muassa sosiaalialan tehtävänimikkeistön selkeyttämistä ja alan asiantuntijoiden mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen.

– Talentia on toki koko ajan tehnyt koulutuspoliittista vaikuttamista, mutta halusimme tehdä ohjelman vaikuttamisen työvälineeksi ja koulutuspoliittisten viestien kirkastamiseksi, sanoo ohjelmaa työstänyt Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila. 

Ohjelma nojaa sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin, jonka tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Tämä vaatii sen, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on tarvittava koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys sekä mahdollisuus jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan ja osaamistaan.

Talentian päätavoitteita koulutuspolitiikassa on varmistaa, että sosiaalialan korkeakoulutettuja ammattihenkilöitä on kattavasti joka puolella Suomea. Alan tutkintomäärien pitää vastata työelämän tarpeisiin. Sosiaalialan korkeakoulutettuja tarvitaan työelämässä nykyistä enemmän myös muilla sektoreilla.

– Meidän on huolehdittava laadukkaasta tutkintokoulutuksesta ja työntekijöiden mahdollisuudesta jatkuvaan oppimiseen, sillä ne ovat avain siihen, että sosiaalihuolto kehittyy asiakasturvallisesti ja ammattieettisesti, Manssila sanoo.

Tehtävänimikkeistöä selkeytettävä

Talentia ajaa sosiaalialan tehtävänimikkeistön selkeyttämistä. Nykyisin alalla työskennellään jopa sadoilla eri tehtävänimikkeillä.

– Ammatinharjoittamisoikeutta kuvaavat nimikkeet sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja on otettava käyttöön tehtävänimikkeinä sosiaalityöntekijän tapaan, Manssila sanoo.

Tehtävänimikkeistön selkeyttäminen vahvistaa asiakasturvallisuutta, valvontaa ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden roolia laadukkaiden palvelujen tuottajina.

Koulutuksen tuettava urakehitystä

Sosiaalialan asiantuntijat päivittävät usein osaamistaan omalla rahalla. Talentia penää työnantajilta nykyistä suurempaa roolia työntekijöiden jatkuvan oppimisen rahoittajina ja varmistajina.

– Työnantajan olisi syytä varata nykyistä suuremmat määrärahat työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen ja ohjata työntekijöitä koulutuksiin, Manssila sanoo.

Myös sosiaalialan asiantuntijoiden työhyvinvoinnista on pidettävä huolta. Työhyvinvoinnista olisi puhuttava jo tutkintokoulutuksessa.

– Talentia esittää, että jo alan tutkintokoulutuksiin sisällytetään riittävästi opintoja työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta. Tätä ovat toivoneet erityisesti järjestön opiskelijajäsenet, Manssila sanoo.

Koulutuspoliittista ohjelmaa päivitetään tarvittaessa

Talentian koulutuspolitiikan tavoitteet koskevat kattavasti Talentia jäseniä.  Koulutuspoliittisen ohjelman valmisteli järjestön työelämätoimikunta.

– Päivitämme koulutuspoliittista ohjelmaa säännöllisin väliajoin. Kun ajamiamme asioita menee läpi tai muita tarpeita nousee esille, katsomme tilannetta uudestaan. Toivomme, että ohjelma tulee tutuksi niin talentialaisille kuin päättäjille ja vaikuttajille, ja pääsemme käymään yhteistä keskustelua koulutuspolitiikasta, Manssila sanoo.

Talentian koulutuspolitiikan päätavoitteet:

  • Laadukas tutkintokoulutus vaatii riittävän perusrahoituksen.
  • Sosiaalialan korkeakoulutuksen kehittäminen tarvitsee tutkimushankkeen, jossa selvitetään tutkintojen tuottama opetus ja osaaminen.
  • Tutkintomäärien on vastattava työelämän tarpeisiin.
  • Koulutuksen on tuettava urakehitystä.
  • Sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja on otettava käyttöön tehtävänimikkeinä sosiaalityöntekijän tapaan.
  • Työnantajan on varattava nykyistä suuremmat määrärahat työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.
  • Sosiaalialan erikoistumiskoulutuksen suorittaneiden asemaa työmarkkinoilla on vahvistettava.
  • Työhyvinvointi- ja työturvallisuusosaamisen on sisällyttävä tutkintokoulutukseen.
  • Työnantajien tulee investoida työntekijöiden tekemään tutkimustyöhön.

Lue Talentian koulutuspoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan: Koulutuksella osaavia sosiaalialan asiantuntijoita