Uutinen

Sosiaalihuollon palvelujen laadun avaimet löytyvät resursseista, johtamisesta ja henkilöstön osallistamisesta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pääosin tyytyväinen sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin ehdotettuihin muutoksiin, joilla tehostetaan johtamista ja omavalvontaa sekä kehitetään kotihoitoa ja asumisen palvelurakennetta.

– Muutosten onnistunut toimeenpano edellyttää, että työnantajat kiinnittävät huomiota hyvään johtamiseen sekä henkilöstön osaamiseen, osallistamiseen ja työhyvinvointiin, toteaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Esitykseen sisältyy kuitenkin myös haasteita, jotka liittyvät sen käytännön toteuttamiseen.

– Keskeinen toimeenpanovastuu on hyvinvointialueilla ja osin myös toimintayksiköillä. Niiden tehtävä on huolehtia riittävästä rahoituksesta, kattavasta palvelurakenteesta, ammattihenkilöiden sitoutumisesta ja osaavasta johtamisesta, Manssila sanoo.

Johtaminen vaatii osaamista ja työn sisältöjen tuntemista

Talentia korostaa, että palveluiden johtamisessa on keskeistä moniammatillinen asiantuntijuus ja johtamisosaaminen. Lakiesityksessä korostetaan johtajan vastuuta: hän huolehtii, että toimintayksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palvelun tarvetta.

– Talentian mielestä tehtävärakenteita on kehitettävä tunnistamalla työnjakoon keskeisesti vaikuttavat tekijät, eli osaaminen, asiakasturvallisuus, lainsäädäntö, työhyvinvointi ja työurat, Manssila sanoo.

Lisäksi johtaja vastaa esityksen mukaan yksiselitteisemmin siitä, että yksikön asiakastyössä noudatetaan sille asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia. On silti muistettava, että viime kädessä vastuu kuuluu määrärahojen myöntäjälle.

Johtajan on huolehdittava omavalvonnan toteuttamisesta osana yksikön päivittäistoimintoja. Talentia kannattaa tätä ehdotusta.

Työntekijöiden asiantuntemus hyödynnettävä

Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on erottamaton osa sosiaalihuollon palveluja. Talentian mielestä on tarpeellista, että eri ammattihenkilöiden rooleja ja vastuita kirkastetaan asiakastyön kokonaisuudessa.

– Sosiaalihuollon asiakasprosessi on jatkumo, jossa keskeisiä toimijoita ovat laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt, Manssila painottaa.

Kun palveluja kehitetään, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tulee ottaa aktiivisiksi asiantuntijakumppaneiksi palvelujen toteuttamisessa. Myös asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämisessä on tärkeää, jotta kaikki sosiaalihuollon palvelut ovat mahdollisimman laadukkaita ja vastaavat oikea-aikaisesti tarpeisiin.

Uusi turva-auttamispalvelu hyödyllinen

Uutena palveluna lakiesityksessä nostetaan esiin turva-auttamispalvelu. Se on kotihoidon asiakkaille tarjottava sosiaalipalvelu äkillisiin, vuorokauden ajasta riippumattomiin avun tarpeisiin.

Talentia kannattaa ehdotettua palvelua. Asiakkaiden turvallisuuden ja palvelun laadun kannalta on välttämätöntä, että avun tarpeen arvioija sekä antaja ovat tehtävään soveltuvia sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lakiesityksessä esitellään myös uudet käsitteet asumisen palveluihin: tilapäinen, tuettu, yhteisöllinen ja ympärivuorokautinen asuminen. Talentia tukee asumispalvelusäännösten uudistamista. Näin on mahdollista rakentaa asumista tukevia palveluja kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun välille.

– On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota valvontaan ja asiakasturvallisuuden toteutumiseen, henkilöstön hyvinvoinnin ja työturvallisuuden ohella, Manssila sanoo.

>> Tutustu Talentian lausuntoon vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

>> Tutustu lakiehdotukseen