Tiedote, Uutinen

Lastensuojelun asiakasmäärässä tähdättävä 25 lapseen – lasten ja työntekijöiden turvallisuus etusijalla

Lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän lapsimäärää ollaan rajaamassa enintään 30 lapseen tai nuoreen. Suunnitellun lakimuutoksen suunta on oikea, kiittää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Talentia on antanut lausunnon hallituksen lastensuojelulain muutosesityksestä. Ehdotuksen mukaan lastensuojelun asiakasmitoitus olisi 35 lasta sosiaalityöntekijää kohden vuoden 2022 alusta ja 30 lasta vuoden 2023 alusta. Nykyisin työntekijällä voi olla jopa 60–80 lasta asiakkaana.

Talentian mielestä on kuitenkin tärkeää, että lastensuojelun asiakasmäärä pienenisi portaittain 25 lapseen, sillä lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden vastuita ollaan lakiuudistuksessa lisäämässä nykyisestä.

–  Sosiaalityöntekijällä tulee lopulta olla korkeintaan 25 lasta asiakkaana – tämä on keskeistä niin lasten ja työntekijöiden turvallisuuden kuin kullekin lapselle riittävän ajankäytön kannalta. Tilanne on tällä hetkellä monissa lastensuojeluyksiköissä kohtuuton, painottaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Väkivallan ennaltaehkäisy keskeistä

Lakiesitys pureutuu myös lastensuojelun turvallisuuskysymyksiin. Siinä ehdotetaan uutta säännöstä lapsen kiinnipitämisestä. Tällä on tarkoitus estää lapsen luvaton poistuminen lastensuojelulaitoksesta.

Talentian mukaan poistumisen estäminen on eettisesti perusteltua, jos se pohjautuu ammatilliseen harkintaan ja jos lapsella tai nuorella ei ole kykyä arvioida toimintansa seurauksia omalle tai toisten turvallisuudelle.

– Esihenkilöiden ja johdon työsuojelutaidot ovat lastensuojelulaitoksen turvallisuuden perusta. Työyhteisössä tulee olla lain mukaiset riskienhallinnan suunnitelmat. Lisäksi työntekijöille tulee antaa työpaikkaväkivallan hallinnan ja kiinnipitämisen menetelmäkoulutusta, joka on osa ammatillista osaamista, korostaa Karsio.

Talentia ehdottaakin, että lastensuojelulaissa viitataan jatkossa rajoittamispykälien yhteydessä työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisyyn.

Talentian ja Lastensuojelun keskusliiton selvityksen keskeisiä tuloksia olivat, että lastensuojelulaitoksissa ei ole riittävästi henkilöstöä ja työ on kuormittavaa. Työntekijöistä, erityisesti sosionomeista, on pulaa. Henkinen kuormitus johtuu osittain puutteellisesta työsuojelu- ja työhyvinvointiosaamisesta sekä esihenkilön riittämättömästä tuesta.

– Väkivaltatilanteiden hallinta rajoittamistoimenpiteiden yhteydessä ja muutoinkin näyttää edellyttävän työsuojelun valtakunnallista kehittämisohjelmaa – tämä ei ratkea ainoastaan lastensuojelulain velvoitteilla. Työyhteisön turvallisuus on perusasia, joka vaikuttaa ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen ja mahdollistaa samalla lasten ja nuorten turvallisen kasvun puitteet, Karsio toteaa.

>> Lue Talentian lausunto lastensuojelulain muutosesityksestä