Kannanotto

Huomioita valinnanvapauslain uudelleen valmisteluun

» Valinnanvapauden tulee rajoittua sosiaalihuollon osalta vain sosiaalihuoltolain 6§ mukaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä päihde- ja mielenterveystyön ohjaukseen ja neuvontaan.

Sosiaalihuoltolaissa on täsmennettävä se, että sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa voi antaa vain sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) määritellyt laillistetut ammattihenkilöt, sillä vain ammattitaitoinen ohjaus- ja neuvonta voi tuottaa sitä tehokkuutta, kustannussäästöjä ja palveluintegraatiota, jota uudistuksella haetaan.

» Kestävän ja toimivan valinnanvapausmallin ja lainsäädännön rakentamisen tueksi tarvitaan pilotointia, niistä kerättävää tutkimustietoa sekä henkilöstön kuulemista.

Uudistuksen vaikutusten arviointiin ja kehittämiseen tulee ottaa vahvasti mukaan palveluja toteuttava henkilöstö, joka näkee uudistusten vaikutukset asiakasrajapinnassa sekä yhteiskunnallisesti. Tarvitaan tietoa siitä, mitä vaikutuksia valinnanvapaudella on julkisten palveluiden mahdollisuuksiin turvata kansalaisten perustuslain takaamat palvelut sekä viimesijainen apu kaikkialla maassa. Valinnanvapauden vaikutuksia myös henkilöstön työmarkkina-asemaan ja työsuhteen ehtoihin tulee tarkastella.

» Valinnanvapauden käyttöönoton kanssa ei tule kiirehtiä.

Se tulee nähdä pitkäjänteisenä muutosprosessina, jolle ei voi asettaa valmistumisaikaa. Valmistelu ja vaikutusten arviointi on tehtävä huolella ja toteutusta vaiheistettava. Vaiheistamalla mallin korjaaminen tarvittaessa on helpompaa.

» Julkisia hallintotehtäviä ei tule antaa muulle toimijalle kuin viranomaiselle ja palveluntuottajien ehtoja on täsmennettävä.

Sote-keskuksen mahdollisuus palvelutuotannon edelleen siirtämiseen on rajattava koskemaan vain täydentävää, tosiasiallista palvelutuotantoa. Lakisääteisiä palveluntuottajalle asetettavia ehtoja tulee täsmentää laatua, palvelutuotannon voimavaroja ja palvelujen saatavuutta sekä palveluketjuja ja palvelujen yhteensovittamista koskevilla vaatimuksilla. Lisäksi palveluntuottajille on asetettava ehtoja henkilöstömitoituksista sekä henkilöstön osaamisesta potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja laadun takaamiseksi. Lakisääteisten ehtojen tulee kokea kaikkia palveluntuottajia. Palvelutuottajien rekisteröinnin tulee perustua viranomaisten ennakkotarkastukseen.

» Maakunnan ei tule yhtiöittää omaa palvelutuotantoaan, asiakassetelin käyttökohteet rajattava ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa edettävä vaiheittain.

Kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi riittää, että valinnanvapauden piirissä olevat sote-keskukset muodostavat tilinpidollisesti oman tulosyksikön. Maakunnalle on taattava itsehallinnollinen harkintavalta palveluiden järjestämistapaan. Asiakassetelin käytölle ei tule laissa asettaa vähimmäistasoa eikä maakunnalle tule myöskään säätää velvoitteita kilpailun avaamiseen. Asiakassetelin käyttökohteet on rajattava selkeästi tosiasialliseen palvelutoimintaan. Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa on edettävä vaiheittain. Päätöksenteko henkilökohtaisesta budjetista tulee määritellä ammattihenkilön tehtäväksi.

» Lapsi- ja perhepalvelut (mm. neuvola, kasvatus- ja perheneuvolat, perhetyö, lastensuojelu) on koottava perhekeskus -mallin mukaisesti maakunnan tuotantovastuulle.

Maakunnalle tulee säätää velvollisuus yhteistyössä kunnan kanssa huolehtia siitä, että lapsi- ja perhepalveluista muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

» Rahoituksen oltava kestävää.

Valtion tulee vastata rajatun valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden rahoittamisesta maksamalla tuottajille lakiin perustuvien ehtojen mukaisia korvauksia. Maakunnan tuotantovastuulla olevien lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulee kattaa valtionosuudella, asiakkaille kohtuullisilla asiakasmaksuilla ja maakunnan keräämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen korvamerkityllä verolla. Verotusoikeiden turvin maakunnalla on mahdollisuus kehittää palveluitaan ja tuotantorakennettaan alueellisia tarpeitaan vastaavaksi. Asiakasmaksuperusteita tulee yhdenmukaistaa, eivätkä maksut saa synnyttää asiakkaille tarvetta toimeentulotukeen tai mahdollisen omaisuuden realisoimiseen. Myös maakuntien valmisteluun on turvattava riittävä rahoitus. Tavoitteet kustannusten hillitsemisestä eivät saa johtaa henkilöstöresurssien leikkaamiseen eikä palvelussuhteen ehtojen heikentämiseen.


Tutustu myös Talentian valinnanvapautta koskeviin vlogeihinSote- ja alueuudistuksen asiantuntijat Talentiassa:

Puheenjohtaja Tero Ristimäki, p. 040 583 2657, tero.ristimaki@talentia.fi
Erityisasiantuntija Marjo Katajisto, p. 09 3158 6020, marjo.katajisto@talentia.fi