Sote- ja maakuntauudistuksessa tulevien maakuntien palvelukseen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä lähes koko sosiaali- ja terveydenhuolto. Henkilöstön siirrossa on noudatettava liikkeenluovutuksen periaatteita. Samaa liikkeenluovutuksen periaatetta tulee noudattaa kun henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä maakuntiin tai maakunnan liikelaitoksiin tai yksityiseen yritykseen, jolta maakunta ulkoistaa palvelunsa.

Oikeudet ja velvollisuudet säilyvät
Henkilöstön siirrot tulee tehdä liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti eli viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen ns. ”vanhoina työntekijöinä”, jonka mukaan viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle sellaisinaan.

Tehtävien uudelleenjärjestelyissä kuultava työntekijää
Uuden työnantajan organisoidessa toimintaansa saattaa työnantajalla kuitenkin joidenkin viranhaltijoiden ja työntekijöiden kohdalla olla tarve järjestellä virka-/työtehtäviä uudelleen. Tällöin työnantajan on annettava ao. viranhaltijalle/työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi eli ilmaista oma näkemyksensä muutoksesta. Tällaisessa tilanteessa oman ratkaisun tekemistä helpottaa tieto siitä, miten laeissa on rajoitettu työnantajan oikeutta yksipuolisesti muuttaa palvelussuhteiden ehtoja.

Selvitä työtehtävien muutoksen vaikutukset
Kuulemistilaisuudessa kannattaa tiedustella työnantajalta mahdollisimman tarkkaan, mitä muutos tarkoittaisi ao. viranhaltijan/työntekijän oman palvelussuhteen ehtoihin kuten esim. virka-/työtehtävien keskeisiin työtehtäviin, palkkaan ja mahdollisiin erilaisiin korvauksiin (esim. työaika- ja varallaolokorvauksiin, matka-ajan korvaamiseen ym.), työaikaan ja sen vuorokautiseen sijoitteluun, työntekopaikkaan jne. Näiden selvittäminen helpottaa viranhaltijaa/työntekijää oman ratkaisun tekemisessä.

Työnantajan mahdollisuutta yksipuolisesti – eli ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta – muuttaa palvelussuhteen ehtoja (erityisesti palkan osalta) rajoittavat kunnallinen viranhaltijalaki sekä työsopimuslaista johdettu oikeuskäytäntö.

Virkasuhteisia koskevan kunnallisen viranhaltijalain 23 §:n mukaan työnantaja voi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Ao. lain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää pysyvästi toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltija voidaan myös perustellusta syystä siirtää tilapäisesti, enintään vuoden määräajaksi toiseen virkasuhteeseen edellyttäen, ettei hänen varsinainen palkkansa vähene.

Edellä mainituissa tapauksissa viranhaltijalle on kuitenkin ensin varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jotta hän voi esittää oman näkemyksensä aiotusta muutoksesta. Työnantaja voi kuitenkin tämän jälkeen päättää asiasta haluamallaan tavalla em. pykälissä säädetyin rajoituksin.

Mikäli työnantaja siirtää viranhaltijan ilman tämän nimenomaista suostumusta toiseen virkaan, ei työnantaja kuitenkaan lain mukaan kuitenkaan saa alentaa hänen varsinaista palkkaansa. Jos uuden viran palkka on korkeampi, on työnantajan luonnollisesti korotettava palkka vastaamaan uusien virkatehtävien vaativuutta.

Työsopimussuhteisia koskevassa työsopimuslaissa ei ole säännöksiä työtehtävien muuttamisesta. Sen sijaan oikeuskäytännössä (eli tuomioistuinratkaisuissa) on katsottu, että työnantaja ei ilman irtisanomisperustetta saa yksipuolisesti muuttaa työntekijän työsopimuksen ehtoja olennaisesti ja pysyväisluontoisesti. Eri asia on, jos työnantaja ja työntekijä keskenään sopivat työtehtävien muuttamisesta. Samalla kannattaa sopia myös uusista tehtävistä maksettavasta palkasta.

Mikäli työnantajalla on tarve osa-aikaistaa tai irtisanoa viranhaltijoita tai työntekijöitä, työnantajalla on oltava em. laeissa säädetty irtisanomisperuste eli taloudellinen tai tuotannollinen syy, ja asiassa on käytävä yhteistoimintalakien mukaiset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöä edustavan luottamusmiehen kanssa.

Lähtökohta on siis se, että viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät uuden työnantajan /kuntayhtymän palvelukseen niillä palvelussuhteensa ehdoilla, jotka heillä ovat olleet aiemminkin. Mikäli työnantajalla on tarve muuttaa henkilöstön palvelusuhteiden ehtoja, kannattaa epäselvissä tilanteissa kääntyä talentialaisia edustavaan Jukon luottamusmiehen puoleen tai olla yhteydessä alueella toimivaan Talentian alueasiamieheen.

Myös työsuhdeneuvonnasta saa lisätietoja ma-ti ja to-pe klo 9-12 puh. 09-3158 6044, sähköposti: tyosuhdeneuvonta@talentia.fi.