Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen

Sopimuskorotukset

OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu keskitetty järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen.

Määräyksen mukaan järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

KT ja JUKO ovat sopineet, että neuvotteluiden kohteena ollut 0,5 prosenttia jaetaan seuraavasti:

Osiossa G keskitettyä erää on käytetty perus- ja tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen. Uudet palkkahinnoittelukohtaiset peruspalkat ovat katsottavissa KT:n liitteestä 2 OVTES 2022–2025 Palkkaliite 1.10.2022 lukien (ks. linkki). Seuraavien palkkahinnoittelukohtien peruspalkkaa on korotettu suuremmalla prosentilla kuin tehtäväkohtaisia palkkoja:

  • Päiväkodin johtaja (45000020)
  • Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja (45000030)
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (45001042 ja 45000042)
  • Varhaiskasvatuksen opettaja (45001044 ja 45000044)

Osion G tehtäväkohtaisten palkkojen korotus 1.10.2022 lukien toteutetaan siten, että yllä olevissa hinnoittelukohdissa olevien opettajan tehtäväkohtainen palkka korottuu 1,5 prosentilla. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on tämän korotuksen jälkeen uuden 1.10.2022 voimaan tulleen peruspalkan alapuolella, tehtäväkohtainen palkka korotetaan palkkahinnoittelukohdan peruspalkan tasolle.

Osion G Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö piirissä oleville kohdennetaan paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosenttia osion G palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa huomioidaan erityisesti kasvatustieteiden maisteritutkinnon tuoma osaaminen sekä muut paikallisen työsuorituksen arviointijärjestelmän sekä KVTES II luvun 11 §:n tunnistamat kriteerit.

Paikallisen erän myötä KVTES:n II luvun 11 § pöytäkirjamerkinnän mukaisen henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä on osion G opettajilla 0,45 %-yksikköä korkeampi kuin ko. KVTES:n määräyksessä. 1.10.2022 lukien vähimmäismäärä on 1,75 % OVTES osiossa G. Paikallisen erän jakamisesta päättää työnantaja, mutta täytäntöönpanossa noudatetaan OVTES 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 5 § 3 momentin mukaista neuvottelumenettelyä.

KVTES:n piirissä olevien, joilla ei ole lainkaan opettajakelpoisuutta ja joiden peruspalkka määräytyy OVTES:n osio G mukaan (hinnoitteluryhmät 05VKB045 ja 05VKA045. Korotetut peruspalkat ilmenevät tämän yleiskirjeen liitteestä 2 (OVTES 2022–2025 Palkkaliite 1.10.2022 lukien). Muut heitä koskevat 1.10. erään liittyvät ohjeet ovat KT:n yleiskirjeessä 18/22.

Erän takautuvasta maksamisesta ks. OVTES 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 11 §.

OVTES osio G ja muutokset palkkahinnoittelussa

Osion G Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö hinnoittelujärjestelmää on muutettu. Uusi hinnoittelujärjestelmä on KT:n yleiskirjeen liitteessä 1 Muuttuneet OVTES osio G määräykset sekä niiden soveltamisohjeet, 7 §.

Hinnoittelujärjestelmässä on viisi hinnoittelukohtaa:

1. Päiväkodin johtaja (45000020)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatuslain mukaisessa päiväkodin johtajan tehtävässä toimiminen. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaista päiväkodin johtajan kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 31 §, 74 § ja 75 §).

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön johtaja ja päiväkodin johtaja.

2. Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja (45000030)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on

varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajana toimiminen. Apulaisjohtajan tehtäviin kuuluu johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä esimiehenä toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista opetus- ja kasvatustyöhön. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 §, 31 §, 74 § tai 75 §:n mukaista kelpoisuutta.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi päiväkodin apulaisjohtaja ja jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat.

3. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (45001042) ja (45000042)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät kuten lasten erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät sekä muun henkilöstön ohjaaminen ja tuki. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 30 § tai 75 §:n siirtymäsäännösten mukaista varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuutta.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä/konsultoiva erityislastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja.

Soveltamisohje

KVTES:n liitteen 5 soveltamisalaan kuuluvien varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuutta vailla oleviin varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä toimiviin käytetään hinnoittelutunnusta 05VKB045.

Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä varhaiskasvatuslain mukaista erityisopettajan kelpoisuutta voidaan häneen soveltaa KVTES II luvun 9 §:n 2 momenttia.

4. Varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (45001044) ja (45000044)

– kasvatustieteiden maisteri (45001044)

– kasvatustieteiden kandidaatti tai muu varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus (45000044)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät sekä kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 26 § tai 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaista varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastentarhanopettaja silloin kun viranhaltija/työntekijä täyttää varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §:n tai 75 §:n mukaisen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.

5. Varhaiskasvatuksen opettaja, muu kuin edellä mainittu (05VKA045)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä, siltä osin kuin kyseisiä tehtäviä voi

varhaiskasvatuslain mukaan tehdä henkilö, joka ei täytä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksia ja on palkattu varhaiskasvatuslain 33 §:n nojalla.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastentarhanopettaja silloin kun hänet on otettu varhaiskasvatuslain 540/2018 33§:n nojalla enintään vuoden ajaksi kerrallaan tehtävään.

Kyseinen henkilöstöryhmä kuuluu KVTES liitteen 5 soveltamisalan piiriin ja heihin sovelletaan KVTES:n palkkausmääräyksiä tämän hinnoittelukohdan peruspalkan euromäärää lukuun ottamatta.

Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärää korotetaan. Korotettu % tulee voimaan 1.10.2022 (OVTES osio G 6 a §).

Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,75 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan OVTES osion G piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkastus suoritetaan vuosittain. Osion G:n palkkausmääräyksiin on lisätty poikkeama KVTES:sta sovellettavasta henkilökohtaisen lisän (11 §) sopimusmääräyksestä. Vuosittain tarkasteltavaa henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärää on korotettu KVTES:n mukaisesta 1,3 prosentista 0,45 %-yksiköllä. Tarkoitus on turvata palkkasumman säilymistä liittyen henkilökohtaisina lisinä 1.10.2022 jaettavaan 0,45 % paikalliseen järjestelyerään. Sekä paikallinen järjestelyerä että henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä lasketaan osio G palkkasummasta. Vähimmäismäärän tarkastelun ajankohtaa ei ole tällä sopimusmääräyksellä tarkoitettu muutettavan. Jos esim. tarkastelu on suoritettu aikaisemmin vuosittain 1.8., voidaan näin toimia jatkossakin.

OVTES osio G palkkahinnoittelu 1.10.2022 lukien

OSIO G      Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö

Peruspalkat (€/kk)

4 50 00 02 0               Päiväkodin johtaja                                       3 000,02

4 50 00 03 0               Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja      2 877,53

4 50 01 04 2                Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri     2 734,34

4 50 00 04 2               Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteiden kandidaatti tai muu varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus    2 734,34

4 50 01 04 4                Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteiden maisteri    2 568,34

4 50 00 04 4               Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteiden kandidaatti tai muu varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus                                             2 568,34

KVTES Liite 5

05VKA045                   Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, muu kuin edellä mainittu       2 697,83

05VKA045                  Varhaiskasvatuksen opettaja, muu kuin edellä mainittu         2 480,71

Yleiskirje KT:n sivuilla