Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen tehtäväkuvasta, joka pohjautuu KVTES-palkkausjärjestelmään ja sen eri palkkatekijöihin.

Lähtökohtana ovat:

 • varhaiskasvatuslaki
 • varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
 • varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja indikaattorit
 • varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaaminen
 • sosionomin ydinosaaminen
 • sekä varhaiskasvatuksen sosionomin opetussuunnitelman sisältö valmistelussa (AMK:t).
Klikkaa katsellaksesi kuvaa täysikokoisena.

Varhaiskasvatuksen sosionomin keskeiset tehtävät

Lapsiryhmän kasvatus- ja opetustehtävä

 • Vastaa sosiaalipedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, dokumentoinnista ja arvioinnista
 • Tukee lapsen ja perheiden kasvua kohti aktiivista yhteisön jäsenyyttä (lapsen vertaissuhteet yhteisössä ja perhetyön näkökulma)
 • Vastaa lasten hyvinvointia tukevista järjestelyistä
 • Vastaa lasten vuorovaikutuksen, osallisuuden tukemisesta ja vahvistamisesta, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisystä

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

 • Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella hyödyntäen perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
 • Vastaa perheiden osallisuuden vahvistamisesta ja palveluohjauksesta

Monialainen yhteistyö

 • Vastaa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
 • Johtaa monialaista verkostoyhteistyötä

Yhteisön toimintakulttuuri

 • Vastaa lapsen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin kehittämisestä
 • Vastaa tiimien, lapsiryhmien ja kasvatusyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisesta

Kulttuurinen moninaisuus

 • Vastaa erilaisista elämäntilanteista ja eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja perheiden kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa

Tehtävän tarkoitus

 • Tukea lasta ja perhettä kohti yhteisön jäsenyyttä ja aktiivista kansalaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa vahvistaen tähän tarvittavia taitoja, valmiuksia ja osaamista.
 • Edistää lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäistä lasten syrjäytymistä.

Osaaminen

 • Varhaiskasvatuksen sosionomi käyttää itsenäistä harkintaa (sosiaali)pedagogisissa asioissa päivittäin hoito-, kasvatus- ja opetustilanteissa, yhteistyössä vanhempien kanssa sekä monialaisissa työryhmissä.
 • Huom! Kyseessä ei hoidon ja huolenpidon tehtävä
 • Puitteet työlle asettaa varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset, kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmat ja ohjeet.
 • Lisäksi työtä ohjaa sosiaalialan lainsäädäntö.

Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaaminen ja kompetenssit (2019)

 • Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen eettinen osaaminen
 • Varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen osaaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön osaaminen
 • Kulttuurisen moninaisuuden osaaminen
 • Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
 • Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 • Työyhteisö- ja johtamisosaaminen

Varhaiskasvatuksen sosionomin erityiset tehtäväalueet / erityisosaaminen

 • Edistää lapsen edun mukaista toimintaa vahvistaen lasten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Tunnistaa ja arvioi lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja soveltaa niitä ammatillisessa toiminnassaan
 • Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä
 • Vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella
 • Hyödyntää perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
 • Hyödyntää yhteiskunnallista osaamistaan tuoden esille lasten ja perheiden hyvinvointia uhkaavat epäkohdat

Työn vaikutukset ja asema työyhteisössä

Työn vaikutukset:

 • lapseen, lapsiryhmään, kasvatusyhteisöön ja päiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen
 • lasten ja perheiden hyvinvointiin
 • laaja-alaisesti yhteiskuntaan mm. ehkäisemällä syrjäytymistä ja luoden perustan lasten kasvulle ja kehitykselle yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi

Asema työyhteisössä:

 • johtaa ja koordinoi verkostoyhteistyötä
 • konsultoi työyhteisön muita ammattilaisia
 • vastaa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisestä ja kiusaamisen ehkäisemisestä

Yhteistyötaidot, vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot

 • Tehtävässä vaaditaan ratkaisukeskeistä ja konsultatiivista työotetta.
 • Tehtävä on vaativaa ja monipuolista ihmissuhdetyötä eri tasoilla (mm. lapsi, lapsiryhmä, työyhteisö, huoltajat, yhteistyökumppanit ja verkostot).
 • Tehtävä vaatii jatkuvaa intensiivistä läsnäoloa.

Työolosuhteet: fyysinen ja henkinen

Työssä on uhkana:

 • suuri psykososiaalinen kuormitus
 • fyysinen kuormitus
 • meluhaitta
 • henkinen ja fyysinen väkivalta
 • tartuntataudit
 • jatkuvat keskeytykset
 • kuormitusta lisää henkilöstön vaihtuvuus ja nopeasti muuttuvat tilanteet

Sosionomit varhaiskasvatuksessa

Opas työntekijälle ja työnantajalle

Näin vaikutamme

Talentia vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.