Talentian toimenpide-esitykset hyvinvointialueille

Talentia haastaa hyvinvointialueet huomioimaan sosiaalialan henkilöstön työhyvinvoinnin, asiakasturvallisuuden ja ammattitaitoisen johtamisen varmistamisen. Hyvinvointialueen strategia, talousarvio ja hallintosääntö ovat keskeisiä asiakirjoja, joilla hyvinvointialueiden toimintaa ohjataan.

Hyvinvointialueen päätökset sosiaalialan henkilöstön työhyvinvoinnin, asiakasturvallisuuden ja ammattitaitoisen johtamisen puolesta

Hyvinvointialueiden sosiaalihuollon perusta on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla huolehditaan, että hyvinvointialueiden sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia, on riittävästi saatavilla ja työpaikat houkuttelevat heitä.

Aluevaltuutetulla on valtaa edistää niin henkilöstön työhyvinvointia, työntekemisen edellytyksiä kuin sosiaalihuollon asiantuntevaa johtamista.

1. Hyvinvointialuestrategiassa päätettävät sosiaalihuollon asiat

Turvalliset työolosuhteet sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin työssään. Hyvinvoivassa työyhteisössä vaihtuvuus on pientä, mikä takaa asiakkaille laadukkaat sosiaalihuollon palvelut.

  • Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiselle sekä työhyvinvoinnin johtamiselle asetetaan selkeät tavoitteet. Niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tehdään tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

2. Hyvinvointialueen talousarviossa päätettävät sosiaalihuollon asiat

Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeisiä tekijöitä, kun kilpaillaan korkeakoulutetuista. Sosiaalialan laillistetut ammattihenkilöt viihtyvät ja pysyvät työssään, kun myös heidän työolosuhteisiinsa, työmääräänsä, täydennyskoulutukseensa ja työnohjaukseensa sekä ammatilliseen tukeen ja johtamiseen panostetaan.

Hyvinvointialueen talousarviossa varataan määrärahat

  • kilpailukykyiseen palkkaan ja muihin palkitsemisjärjestelmiin. Näin taataan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden saatavuus ja sosiaalialan vetovoimaisuus.
  • henkilöstön täydennyskoulutuksen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen varmistamiseksi. (Järjestämislaki 59§)
  • henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen.

3. Sote-palvelustrategiassa päätettävät sosiaalihuollon asiat

Asiakasturvallisuus edellyttää riittävää henkilöstöä ja asiakasmitoituksen noudattamista. Sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt varmistavat vaativan asiakastyön laadun monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Asiakasturvallisuuden perustana ovat ammattihenkilön korkeakoulutuksen tuoma osaaminen, ammatin eettiset periaatteet ja tutkittu tieto.

Palvelustrategiassa varmistetaan, että

  • sosiaalipalvelut tarjotaan oikea-aikaisesti ja sujuvasti.
  • sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä on riittävä määrä alueen asukkaiden tarpeisiin nähden.

4. Hyvinvointialueen hallintosäännössä päätettävät sosiaalihuollon asiat

Sosiaalihuollon asiantuntijoiden johtamisessa korostuu ammatillisen johtamisen tarve – siksi johdossa on oltava ainoastaan alan ammattilaisia. Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään.

Jotta uudistuksen sisältämä integraatiotavoite toteutuu, hyvinvointialueiden johtamis- ja hallintorakenteissa tulee olla sosiaalihuollon kokonaisuuden hallitsevia toimialajohtajia, vastuualajohtajia ja toimintayksiköiden johtajia. Sosiaalityön ammatillinen johtaminen vaatii lain mukaan sosiaalihuollon koulutusta.

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.