Muista nämä asiat, kun työskentelet opintojen ohella

Opintojen ohella työskenteleminen on yleistä, ja sosiaalialalla moni opiskelija pääsee tekemään oman alan keikkatöitä ja sijaisuuksia. Keikkatyöt ja sijaisuudet ovat oiva hetki liittyä työttömyyskassaan ja aloittaa työssäoloehdon kerryttäminen.

Liity työttömyyskassaan helposti kirjautumalla jäsensivuillesi.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisesti sosiaalialan opiskelija voi toimia tilapäisesti, yhtäjaksoisesti maksimissaan yhden vuoden, sosiaalityöntekijän, sosionomin, kuntoutuksen ohjaajan tai geronomin sijaisena. Sosiaalityön opiskelijalta vaaditaan hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu. Lue lisää tilapäisestä työskentelystä.

Tälle sivulle on koottu tietoa työn vastaanottamisesta, työssäolosta ja työsuhteen päättymisestä sekä työttömyyskassasta.

Työnhaku vielä edessä, mutta mistä lähteä liikkeelle? Kysy apua työn hakemisen aloittamiseen, CV:n kirjoittamiseen ja haastatteluun Talentian opiskelijatoiminnasta: opiskelijatoiminta@talentia.fi

Työttömyyskassajäsenyys

Työttömyyskassaan liittymällä turvaat selustasi työttömyyden tai lomautuksen varalta. Kassa maksaa jäsenilleen työttömyyden ajalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus perustuu ansioihin ja on huomattavasti korkeampi kuin Kelan maksama peruspäiväraha.

Työskennellessäsi opintojen aikana on suositeltavaa liittyä myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan kuulumalla voit kerryttää työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten siltä varalta, että jäät työttömäksi valmistumisesi jälkeen. Talentialaisten työttömyyskassana toimii Erko.

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden on tärkeää liittyä kassaan heti, kun työpaikka on löytynyt.

Työttömyyskassaan voit liittyä voimassa olevan työsuhteen aikana.

Avaa suurempana klikkaamalla kuvaa

Työn ei tarvitse olla oman alan työtä ja lyhytkin työsuhde, kuten päivän mittainen keikkatyö, riittää!

Liittyessäsi työttömyyskassaan, jäsenmaksusi muuttuu varsinaisen jäsenen maksuun 1,35 % bruttopalkasta /kk. Mikäli tulosi ovat kohtalaisen säännölliset, voi olla helpointa valtuuttaa työnantaja maksamaan jäsenmaksun suoraan palkastasi. Keikkatyöläisenä puolestaan kannattaa maksaa jäsenmaksu itse. Tällöin saat kotiisi viitenumerot jäsenmaksun maksamista varten ja halutessasi voit hyödyntää Talentian jäsenmaksulaskuria maksun määrän laskemiseksi.

Mikäli haluat vaihtaa jäsenyytesi Talentiaan toisesta liitosta ja työttömyyskassasta, liity ensin uuteen ja eroa vasta sitten vanhasta! Tällä tavalla vanhaan kassaan kerryttämäsi työssäoloehtoviikot siirtyvät uuteen kassaan. Voit myös Talentiaan liittyessäsi valtuuttaa meidät hoitamaan työttömyyskassan siirron ja eroamisen vanhasta liitostasi.

Sekä kassaan liittyminen että kassan vaihtaminen onnistuu vain voimassaolevan työsuhteen aikana. Liity työttömyyskassaan helposti kirjautumalla omille jäsensivuillesi. Täytä työpaikkatiedot ja klikkaa työttömyyskassaan liittyminen.

Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan olet oikeutettu, kun olet kerryttänyt 26 työssäoloehtoviikkoa, olet valmistunut ja ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Työssäoloehtoviikoksi lasketaan sellainen viikko, jolloin olet tehnyt töitä vähintään 18 tuntia.

Muista säilyttää itselläsi palkkatodistukset ja työsopimukset, joilla voit todistaa työsuhteesi. Työsuhteet tulee näyttää toteen päivärahan hakuvaiheessa. Säilytä myös mahdollisen edellisen työttömyyskassasi jäsenyystodistus.

Lisätietoa

Jäsenyyteen, jäsenmaksuihin ja työttömyyskassaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan jäsensihteereihin: jasensihteerit@talentia.fi.

(Kesä)työinfo

Työn vastaanottaminen, työsopimuksen teko

  • Työhaastattelussa tai viimeistään työsopimusta kirjoitettaessa keskustallaan palkasta ja muista työsuhteen ehdoista. Pohdi, millaista palkkaa työstä voisi pyytää. Palkan vähimmäistaso on määritetty virka- ja työehtosopimuksessa, jonka mukaista vähimmäispalkkaa ei voi alittaa. Sen sijaan työnantaja voi maksaa työehtosopimukseen kirjattua paremmin. Summan haarukointiin auttavat Talentian palkkasuositukset. Arvioi oma palkkatoiveesi tavoitteelliseksi, mutta realistiseksi.
  • Tee aina kirjallinen työsopimus.

Kirjallinen työsopimus on tärkeä siksi, että sinulla ja työnantajalla on yhteinen käsitys siitä, mitä työsuhteen ehdoista on sovittu. Suullinen sopimus on luonnollisestikin alttiimpi väärinkäsityksille. Viranhaltija saa kirjallisen viranhoitomääräyksen.

  • Lue tarjottu työsopimus rauhassa.

Työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa heti kun saat sen käteesi. Pyydä sopimus luettavaksi ja tee se rauhassa kotona, ole mahdollisissa epäselvissä kohdissa yhteydessä tulevaan työnantajaasi. Lisäksi neuvoja saa työpaikan luottamusmieheltä tai Talentian työsuhde- ja ammattineuvonnasta. Allekirjoituksen jälkeen työsopimus sitoo sekä työtekijää että työnantajaa.

  • Sisältäähän työsopimuksesi nämä asiat?

Työsopimuksessa sovitaan palkasta, työtehtävistä, työajasta, työnteon paikasta sekä työsuhteen kestosta. Työsopimukseen kirjataan mitä työehtosopimusta työsuhteessasi noudatetaan. Tutustu myös itse kohdallasi noudatettavaan työehtosopimukseen. Työsopimukseen kirjataan myös mahdolliset muut asiat, esimerkiksi koeaika, luontaisedut ja irtisanomisen ehdot määräaikaisessa työsuhteessa. Ilman erillistä mainintaa määräaikaisesta työsuhteesta ei ole mahdollista irtisanoutua.

Työssä olo – tilapäisenä toimiminen

  • Pyydä perehdytystä.

Työntekijällä on lakisääteinen oikeus saada perehdytystä, ja sillä edesautetaan uuden työntekijän sopeutumista ja työn oppimista uudessa työyhteisössä. Samalla vaikutetaan työn sujuvuuteen ja laatuun. Hyvä perehdytys vaikuttaa myös tapaturmariskin sekä psyykkisen kuormittavuuden vähenemiseen. Kun työympäristö ja -tehtävät tulevat tutuiksi, työntekijä kokee hallitsevansa työn vaatimukset. Tarpeen tullen on aina hyvä pysähtyä keskustelemaan työstä ja mieltä askarruttavista asioista esimiehen, kollegan tai perehdyttäjäsi kanssa.

  • Tarkista aina palkkalaskelmasi.

Palkan lisäksi maksetaan työaikakorvauksia epämukavalta työajalta, esimerkiksi ilta- ja yötyöstä, viikonlopuilta, arkipyhiltä, varallaololta sekä lisä- ja ylityöajalta. Ole tietoinen korvauksista, joihin sinulla on oikeus ja tarkista nämä palkkalaskelmastasi palkanmaksupäivänä. Tarkista sovellettavasta työehtosopimuksesta, miten nämä lisät kertyvät työssäsi. Jos huomaat puutteita, selvitä ne heti, sillä työaikaan liittyvät palkkasaatavat vanhenevat. Työnantaja on velvollinen selvittämään palkan muodostuksen perusteet ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin koskien palkkaa.

  • Tilapäisenä työskennellessäsi, muista nämä:

Sosiaalityöntekijän, sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan tehtävissä voi toimia tilapäisenä yhtäjaksoisesti enintään vuoden ajan. Työnantaja arvioi mihin tehtäviin sen hetkinen koulutuksen vaihe ja ammattitaito riittävät, jonka mukaan tehtävänkuva laaditaan.

Osaamisvaatimusten ja asiakasturvallisuuden vuoksi tilapäisesti sosiaalityöntekijänä toimivan henkilön tehtävänkuvaus ei pääsääntöisesti voi olla täysin samanlainen kuin laillistetulla ammattihenkilöllä. Lisäksi on otettava huomioon, että tietyt lakisääteiset tehtävät kuuluvat vain laillistetulle sosiaalityöntekijälle.

Sekä työnantaja että työntekijä ovat sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan vastuussa työntekijän ammattitaidosta ja siitä, että työntekijä tuntee riittävästi ammattitoimintaansa koskevan säätelyn. Työnantajan on varmistettava, että tilapäisellä työntekijällä on ammattihenkilölain vaatimat edellytykset toimia tilapäisenä työntekijänä. Työntekijän on myös itse huolehdittava, että hän ei tee sellaisia työtehtäviä, joihin hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa on riittämätöntä. Työntekijän vastuulla on tiedostaa, mihin tehtäviin oma osaaminen riittää.

Työntekijän on huolehdittava, että hän toimii ammattihenkilölain ammattieettisten velvollisuuksien ja ammattieettisten ohjeiden mukaan.

Niin asiakkaiden kuin tilapäisesti ammatissa toimivien työntekijöiden oikeusturvan kannalta on hyvä, että tilapäisyys tulee esille myös ammattinimikkeessä. Näin kaikille on selvää, että työntekijä ei ole vielä valmistunut ja laillistettu ammattihenkilö, mutta on jo hyvää vauhtia matkalla kohti opiskelemaansa ammattia. Talentian työelämätoimikunta suosittelee, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän, sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammatissa toimivista henkilöistä käytettäisiin tilapäisyyden ilmaisemiseksi opiskelija-tehtävänimikettä, esimerkiksi sosiaalityön opiskelija. Opintoihin kuuluvan harjoittelun aikana suositellaan käytettäväksi harjoittelija-tehtävänimikettä, esimerkiksi sosiaalityön harjoittelija.

Työn päättyminen – työtodistus ja suosittelijat

  • Pyydä työtodistus!

Työsuhteen päättyessä pyydä kirjallinen työtodistus. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävät. Voit pyytää työtodistukseen myös syyn työsuhteen päättymisestä sekä arvion työtaidoista, ahkeruudesta ja käytöksestä.

Hyvin sujuneen kesä- ja keikkatyön päätteeksi kannattaa kysyä myös esimiestä suosittelijaksi seuraavaa työnhakua ajatellen.

Ammattiliittoon järjestäytyneenä sinulla on työelämäkysymyksissä aina apuna työpaikan luottamusmies ja ammattijärjestö Talentian asiantuntijat.

Talentian Urapolulla-oppaasta löydät paljon hyödyllistä tietoa harjoittelujaksoista työnhakuun, työn vastaanottamiseen ja työsuhteen päättymiseen.

Jos jokin työnhaussa ja työelämään hyppäämisessä mietityttää, laita meille viestiä! Opiskelijatoiminnan koordinaattorit ovat opiskelijajäseniämme varten: opiskelijatoiminta@talentia.fi.

Opiskelijalle ja pian valmistuvalle

Mitä pitää muistaa kun valmistut ja siirryt kokonaan työelämään? Mitä hyötyä on Talentian jäsenyydestä opiskeluaikana? Miten vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut työllistyvät?

Uraopas

Talentian uraoppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja muun muassa työnhakuun, CV:n laatimiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.