Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus

Talentia on vakuuttanut jäsenensä vapaa-aikana sattuvien matka- ja tapaturmavahinkojen varalle vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutettuina ovat Talentian alle 68-vuotiaat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja toimihenkilöt. Jäsenmaksuun sisältyvät matkustajavakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus ovat voimassa eläkeläisjäsenenä jatkavilla eläköitymisvuoden loppuun saakka.

Kumpikin vakuutus on voimassa enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutus ei koske kaksoisjärjestäytyneitä, jotka ovat varsinaisena jäsenenä toisessa akavalaisessa järjestössä tai liitossa.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta Suomesta alkavan vapaa-aikana tehtävän koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutettuja ovat myös jäsenen mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Vakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta.

Matkavakuutuskorttina toimii Talentian mobiiilijäsenkortti tai verkkosivuilla jäsentiedoista tulostettava todistus. Matkavakuutuskortti löytyy myös TaskuTurva-sovelluksesta, joka on ladattavissa iOS- ja Android-puhelimiin. Vakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuuta. Sairauden hoitokuluja korvataan korkeintaan 90 vuorokautta hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta tapaturman sattumisesta.

Vakuutus korvaa myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa mainituissa tilanteissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia:

 • tapaturman hoitokuluja Talentian jäsenille räätälöidyllä sivustolla mainittuun enimmäiskorvausmäärään saakka, ei omavastuuta
 • korvaus tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta

Lisätietoja ja vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät löydät osoitteessa turva.fi/talentia.


Järjestövakuutus

Talentian jäsenet on vakuutettu järjestön ja jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa.


Vakuutusyhtiö Turvan tarjoamat vakuutusedut

Turvaa rakkaasi uudella henkivakuutuksella, vain 5,92 €/kk* 

Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityisesti Talentian jäsenelle edullinen henkivakuutus: vain 5,92 €/kk (*hintaesimerkki vuonna 2021: 30-vuotias Talentian jäsen, korvaussumma 100 000 €). Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.​

Laske vaikka itse turva.fi/henkivakuutus

Täyden kympin edut Turvasta

Talentian jäsenyyden mukanaan tuomien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

Turva tarjoaa jatkuvan 10 % jäsenalennuksen jatkuviin, vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Kun vakuutat kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen Turvasta, saat lisäksi 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske liikennevakuutusta eikä henkivakuutusta.


Oikeusturvaetu

Talentia tarjoaa jäsenilleen vuoden 2024 alusta lukien oikeusturvaedun työ- ja virkasuhdetta koskeviin riita- ja rikosasioihin. Edun piiriin kuuluvat myös liiton jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä.

Myös osakeyhtiömuotoiset yrittäjät, jotka toimivat vähemmistöosakkaina, kuuluvat vakuutukseen, jos olosuhteet ja asema rinnastuvat työsuhteeseen.

Keitä oikeusturvaetu koskee?​

 • Talentian jäseniä työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa​
 • Opiskelijoita ja eläkeläisiä​
 • Lisäksi oikeusturvaetu on voimassa jäsenen toimiessa itsenäisenä ammatinharjoittajana olosuhteissa, jotka vastaavat työsuhteen omaista työskentelyä eikä ammatinharjoittajalla ole työntekijöitä. ​
 • Kun kyse on osakeyhtiön vähemmistöosakkaasta, joka samalla työskentelee yhtiössä, ratkaistaan oikeusturvaedun voimassaolo asian luonteen sekä osakasaseman ja henkilöllä olevan tosiasiallisen määräysvallan perusteella. Oikeusturvaetu on voimassa vain, kun tosiasialliset olosuhteet vastaavat työsuhteiseen työntekijään rinnastuvaa oikeusturvan tarvetta.

Oikeusturvaedulle voi tulla tarvetta, mikäli asia ei ratkea neuvottelemalla ja vaihtoehdoksi jää oikeuteen meneminen.

Oikeusturvaetu korvaa aiemmin käytössä olleen oikeusturvavakuutuksen. Muutos tarkoittaa jäsenille entistä laajempaa oikeusturvaa. Samalla jäsenen omavastuu laskee 10 %:sta 7,5 %:iin ja edun enimmäismäärä nousee 20 000 eurosta muutoksenhakuvaiheessa 25 000 euroon.

Jos tarvitset oikeusturvaetua, ota yhteys Talentiaan, puh. 09 3158 6000, niin saat toimintaohjeet ja opastusta. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä oikeusturvaedusta

Mikä on oikeusturvaetu? 

 • Oikeusturvaetu täydentää Talentian juristien ja asiantuntijoiden antamaa oikeudellista tukea jäsenille. Etu mahdollistaa asiamiehen palkkaamisen, kun jäsen tarvitsee juridista apua mm. rikos- tai riita-asioissa.  

Keitä oikeusturvaetu koskee? 

 • Talentian jäseniä ja opiskelijajäseniä työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
 • Lisäksi oikeusturvaetu on voimassa jäsenen toimiessa itsenäisenä ammatinharjoittajana olosuhteissa, jotka vastaavat työsuhteen omaista työskentelyä eikä ammatinharjoittajalla ole työntekijöitä.  
 • Kun kyse on osakeyhtiön vähemmistöosakkaasta, joka samalla työskentelee yhtiössä, ratkaistaan oikeusturvaedun voimassaolo asian luonteen sekä osakasaseman ja henkilöllä olevan tosiasiallisen määräysvallan perusteella. Oikeusturvaetu on voimassa vain, kun tosiasialliset olosuhteet vastaavat työsuhteiseen työntekijään rinnastuvaa oikeusturvan tarvetta.  

Mitä oikeusturvaedusta voidaan korvata? 

 • oman lakimiehen kustannuksia 
 • todistelukustannuksia 
 • vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja 
 • huomaathan, että oikeudenkäyntikulujen tulee olla välttämättömiä ja kohtuullisia. 

Joudunko itse osallistumaan kustannusten maksamiseen? 

 • Omavastuu kustannuksista on 7,5 %. Huom. Mikäli jäsen voittaa jutun, voidaan kaikki kulut periä vastapuolelta.  

Paljonko kustannuksia voidaan korvata? 

 • Oikeusturvaedusta voidaan korvata enintään 20 000 euroa / juttu. Muutoksenhakuvaiheessa enimmäismäärä on kuitenkin 25.000 euroa. 

Millaisia asioita edusta voidaan korvata? 

 • Edun myöntäminen perustuu Talentian oikeusturvaedun ehtoihin. Siitä voidaan korvata mm.: 
  • riita-asioita: esimerkiksi irtisanomista koskeva riita työnantajan kanssa.  (yleinen edellytys on, että kyse on riitaiseksi tulleesta asiasta, jossa on todisteellisesti vaadittu jotain, johon vastapuoli ei ole suostunut ja asia voitaisiin viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.) 
  • rikosasioita, joissa jäsen on asianomistajana ja hänellä on korvausvaatimuksia sekä eräissä tapauksissa rikosasioita, joissa jäsen on syytettynä. 

Esimerkkitapauksia, joita etu ei kata 

 • lakimiesavun käyttämistä erilaisissa kuulemistilaisuuksissa (esim. irtisanominen, tehtävä- tai virkamuutokset). Etua voi kuitenkin käyttää, kun työnantaja on tehnyt päätöksen, josta voi valittaa tai jonka johdosta voi vaatia tuomioistuimessa korvausta. Etu ei kuitenkaan koske oikaisuvaatimusvaihetta.  
 • viranhakua koskevat valitukset (pois lukien yksinomaan tasa-arvoa koskevat valitusperusteet, jotka voidaan korvata foorumista riippumatta) 
 • yrityksen osakkuuteen tai omistamiseen liittyvä riita 
 • vero-, eläke- yms. valitukset 
 • viranomaisten pyytämät selvitykset 
 • jos syyttäjän syyte koskee törkeää huolimattomuutta tai varomattomuutta taikka tahallista tekoa (voidaan eräissä tapauksissa korvata takautuvasti, jos syyte hylätään) 
 • edusta ei korvata myöskään jäsenen omia kuluja (ansiomenetys, oma työ, matka- yms. kustannukset) 
 • Talentiaa vastaan nostetut caset 

Voinko saada edun käyttöön, jos liittyy jäseneksi vasta oikeusturvatapahtuman jälkeen? 

 • Oikeusturvaetu tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenyys Talentiassa on kestänyt (6 kk) kuukautta ja oikeusturvatapahtuma on sattunut em. kuuden (6kk) jälkeen. Poikkeuksellisesti muusta liitosta siirtynyt jäsen voi saada edun välittömästi, jos hänellä on aiemmin ollut käytössä vastaava oikeusturvaetu tai -vakuutus. Myös opiskelijajäsenyys kerryttää jäsenyysaikaa.    
 • Vastaavasti, jos jäsenyys Talentiassa on oikeusturvatapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vasta jäsenyyden alkamisen jälkeen.  

Miten toimin, jos minulla on tarve oikeudelliseen neuvontaan tai tarve käyttää oikeusturvaetua? 

 • Useimmat työpaikan ongelmatilanteet ratkeavat paikallisesti. Apuna selvittelyssä voi käyttää luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua. Työsuhde-edunvalvonnallisissa tulkintakysymyksissä voit hyödyntää myös Talentian usein kysyttyjä kysymyksiä ja verkkosivujen sisältöä.   
 • Mikäli asia ei ratkea paikallisesti, voit ottaa yhteyttä Talentian neuvontaan verkkosivujen yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse saadaksesi lisäohjeita. Talentian asiantuntijat ja juristit antavat sinulle neuvoja, selvittävät asiaa, neuvottelemaan vastapuolen kanssa ja avustavat sinua esimerkiksi vaatimuksen tekemisessä.  
 • Mikäli asia ei ratkea Talentian asiantuntijoiden avulla sovinnollisesti, voit palkata oikeusturvaetuhakemuksen avulla asiamiehen. Tätä varten voit tehdä vapaamuotoisen oikeusturvahakemuksen ja lähettää sen osoitteeseen oikeusturva@talentia.fi  
 • Kerro hakemuksessa: 
  • Mitä asia koskee? 
  • Asianosaiset? 
  • Missä vaiheessa asian käsittely on? 
  • Todistelun kannalta keskeiset asiat? 
  • Onko asiassa esitetty vaatimus vastapuolelle ja onko asia riitainen? 
  • Alustava arvio asian intressistä? 
 • Vältä lähettämästä suojaamattomassa sähköpostissa arkaluonteisia asioita.  

Ketä voin käyttää jutussa avustajana? 

 • Talentia nimeää juttuun sopivan avustajan, joka on työoikeuteen erikoistunut kokenut asianajaja tai poikkeuksellisesti muu kokenut juristi. Pääyhteistyökumppanimme on tällä hetkellä asianajotoimisto Kasanen&Vuorinen   

Miten oikeusturvaedusta päätetään ja voiko päätöksestä valittaa? 

 • Päätöksen Oikeusturvan puoltamisesta tai hylkäämisestä tekee Talentian oikeusturvakokous, jonka kokoonpanona ovat Talentian edunvalvonnasta vastaavat juristit ja/tai asiantuntijat.  
 • Edunsaaja voi valittaa oikeusturva-asiassa annetusta kielteisestä päätöksestä vapaamuotoisesti 30 päivän kuluessa. Valituksen käsittelee Talentian Puheenjohtaja ja tämän nimeämät asian laatuun nähden tarpeelliset asiantuntijat.  
 • Puheenjohtajan tekemästä Oikeusturvaa koskevasta päätöksestä ei voi valittaa.  

Vastuuvakuutus

Talentia on ottanut jäsenilleen ammattihenkilön vastuuvakuutuksen työssä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalle. Vakuutus koskee myös opiskelijoita, kun he ovat työssä. Lue lisää: if.fi/talentia


Työharjoittelijan vakuutus

Talentia on lisäksi vakuuttanut opiskelijajäsenensä opintoihin kuuluvan, Euroopan alueella tapahtuvan pakollisen harjoittelun ajaksi. Lue lisää: if.fi/talentia


Henkivakuutus

Talentian jäsenenä saat Primus-henkivakuutuksen itsellesi ja puolisollesi tuntuvalla alennuksella, jopa 63,6 % normaalihintoja edullisemmin. Laske hinta osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi.

Jäsenedut

Talentian jäsenenä saat enemmän. Jäsenmaksun hinnalla voit luottaa, että etuasi valvotaan ja pääset hyödyntämään kymmeniä rahanarvoisia jäsenetuja.

Oletko jo Talentian jäsen?

Talentia on ammattijärjestöistä ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpikotaisin. Liity nyt, yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on jo valinnut turvakseen Talentian.