Varhaiskasvatus kuntoon 1+1+1-mallilla

TAVOITE

Varmistetaan varhaiskasvatuksessa jokaiseen lapsiryhmään moniammatilliset, korkeakoulutetuista muodostuvat kasvatusyhteisöt, joilla tuetaan lapsen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yksilöllistä kasvua ja lapsen oikeuksien toteumista.  

KEINOT

  • Varhaiskasvatuslakiin tulee kirjata varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotiin oma kiintiö eli muuttaa lakia niin, että henkilöstöstä 1/3 on varhaiskasvatuksen sosionomeja, 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Vain näin turvataan valtakunnallisesti yhdenvertainen, moniammatillinen ja laadukas varhaiskasvatus kaikille lapsille. 
  • Varhaiskasvatukseen suuntautuneella sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneella on osaaminen ja erinomaiset valmiudet päiväkodin johtajan tehtävään. Vuodesta 2030 alkaen johtajalta edellytetään kuitenkin kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Varhaiskasvatuslakia tulee muuttaa tämän osalta. 
  • Alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä lisää merkittävästi erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Siksi on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksen sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin.
  • Kehitetään alan veto- ja pitovoiman varmistamiseksi työolosuhteita ja työhyvinvointia.  
  • Seuraavan hallituksen tulee lähteä selvittämään varhaiskasvatuslakiuudistuksen vaikutuksia.

Vuonna 2018 uudistettu varhaiskasvatuslaki on muotoiltu henkilöstön kelpoisuuksien osalta monimutkaisesti ja vaillinaisesti. Tämä aiheuttaa paljon epäselvyyttä ja syventää varhaiskasvatuksen ongelmia. Lain uutta tehtävänimikettä varhaiskasvatuksen sosionomi ja ammattihenkilön tehtäviä ei avattu riittävästi lain säätämisen yhteydessä.  

Ilman jatkuvaa tutkintoperustaista kouluttautumista voimassa oleva varhaiskasvatuslaki ei mahdollista sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille urakehitystä varhaiskasvatuksessa.

Työvoimapulasta kärsivä varhaiskasvatusala ei nykytilanteessa ole veto- ja pitovoimainen.

Varhaiskasvatus toteuttaa velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. Varhaiskasvatus tukee perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Varhaiskasvatusyksiköissä tarvitaan pedagogisen osaamisen lisäksi vahvaa sosiaalipedagogista, kasvatuksellista ja hoidollista osaamista.  

Varhaiskasvatuksen sosionomin osaaminen on kriittisen tärkeä tehtävä lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille ja varhaiskasvatuksen jäädessä kuntiin, tämä osaaminen on entistä keskeisemmässä asemassa päiväkodeissa ja sitä tarvitaan jokaisessa ryhmässä. Varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen on työvoimatarpeen näkökulmasta oleellista hyödyntää varhaiskasvatuksessa täysimääräisesti. 


Tutustu myös muihin tavoitteisiin


Talentia vaatii seuraavaa hallitusta panostamaan sosiaalialaan

Ei pudoteta ketään