Varhaiskasvatuksen laatu kuntoon – nyt tarvitaan tekoja hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Varhaiskasvatuksella on kunnassa useita tehtäviä. Yhtenä tehtävänä on edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen hyvinvoinnille ja osallisuudelle on merkittävä juuri nyt, koska koronakriisi on osaltaan vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti lasten elämään. Ilman riittäviä panostuksia lasten ja perheiden hyvinvointi uhkaa heiketä ja eriarvoisuus voi kasvaa.

Varhaiskasvatuksessa lasten mahdollisuudet saada tarpeidensa mukaista yksilöllistä tukea vaihtelevat huomattavasti asuinkunnittain. Lisäksi varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistetään nyt erillisillä hankerahoilla.

Perhetyöntekijöitä ja varhaiskasvatuksen kuraattoreita tueksi varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen tueksi tarvitaan pysyviä perhetyöntekijöitä ja varhaiskasvatuksen kuraattoreita. Heidän työllään voidaan edistää lasten hyvinvointia ja vahvistaa myönteistä kehitystä yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja muiden lapsen verkostoon kuuluvien kanssa. Varhaiskasvatus on hyvä paikka tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja hyvinvoiva lapsi on ylivoimaisesti edullisin lapsi.

Varhaiskasvatusta koskevat päätökset edellyttävät aina lapsivaikutusten arviointia. Lapsen etua on harkittava sekä yksittäisen lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti.

Työkaluja ja oppaita lapsivaikutusten arviointiin on. Nyt tarvitaan kuntapäättäjiltä tahtoa ja sitoutumista sekä kunnassa eri asiantuntijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä. Lapsivaikutusten arviointi tuo päätöksentekoon läpinäkyvyyttä, ja mikä olisikaan parasta juuri paikallisessa päätöksenteossa.

Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on kilpailuvaltti

Hyvinvoiva yhteisö sekä terveellinen ja turvallinen ympäristö luovat edellytyksiä lasten hyvinvoinnille, mutta myös henkilöstön työhyvinvoinnille. Turvallisuuden yksi tärkeä ulottuvuus on kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa.

Kunnassa tuleekin päivittää paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sitoutua konkreettisiin toimenpiteisiin kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lapsen normaalin kehityksen ja kasvun perusta luodaan turvallisessa ympäristössä.

Henkilöstön työhyvinvointia lisäävät teot tuovat säästöjä kunnalle. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös kilpailuvaltti henkilöstön saatavuuden turvaamisessa ja työnantajamaineen hallinnassa.

Kuntapäättäjät vaikuttavat monin tavoin henkilöstön työhyvinvointiin muun muassa henkilöstöpoliittisten strategioiden kautta tai osaavaan työhyvinvointiin johtamiseen panostamalla. Avaimet varhaiskasvatusalan korkeakoulutettujen veto- ja pitovoimaan löytyvät myös kuntapäättäjien käsistä: alan palkkausta voidaan parantaa paikallisilla päätöksillä monin tavoin.

Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee eri tehtävänimikkeillä korkeakoulutettuja ammattilaisia, varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja. Molemmilla on omaa erityistä tutkinnon tuottamaa osaamista, jonka on syytä näkyä myös tasa-arvoisena palkkana.

Kuntapäättäjien avuksi Talentia on tehnyt oman ehdotuksensa uuden ammattiryhmän eli varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta.

Lopuksi vielä muutama sana eri koulutustaustoista tulevista varhaiskasvatuksen opettajista: pidetään kunnassa huolta siitä, ettei ammattilaisia aseteta keskenään eri asemaan.

Lue lisää Talentian varhaiskasvatuksen tavoitteista kuntavaaleissa ja muista kuntavaalitavoitteista.

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija