Varhaiskasvatuksen sosionomi

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen tehtäväkuvasta, joka pohjautuu KVTES-palkkausjärjestelmään ja sen eri palkkatekijöihin.

Lähtökohtana ovat:

 • varhaiskasvatuslaki
 • varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
 • varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja indikaattorit
 • varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaaminen
 • sosionomin ydinosaaminen
 • sekä varhaiskasvatuksen sosionomin opetussuunnitelman sisältö valmistelussa (AMK:t).
Klikkaa katsellaksesi kuvaa täysikokoisena.

 

Varhaiskasvatuksen sosionomin keskeiset tehtävät

Lapsiryhmän kasvatus- ja opetustehtävä

 • Vastaa sosiaalipedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, dokumentoinnista ja arvioinnista
 • Tukee lapsen ja perheiden kasvua kohti aktiivista yhteisön jäsenyyttä (lapsen vertaissuhteet yhteisössä ja perhetyön näkökulma)
 • Vastaa lasten hyvinvointia tukevista järjestelyistä
 • Vastaa lasten vuorovaikutuksen, osallisuuden tukemisesta ja vahvistamisesta, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisystä

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

 • Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella hyödyntäen perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
 • Vastaa perheiden osallisuuden vahvistamisesta ja palveluohjauksesta

Monialainen yhteistyö

 • Vastaa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
 • Johtaa monialaista verkostoyhteistyötä

Yhteisön toimintakulttuuri

 • Vastaa lapsen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin kehittämisestä
 • Vastaa tiimien, lapsiryhmien ja kasvatusyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisesta

Kulttuurinen moninaisuus

 • Vastaa erilaisista elämäntilanteista ja eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja perheiden kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa

Tehtävän tarkoitus

 • Tukea lasta ja perhettä kohti yhteisön jäsenyyttä ja aktiivista kansalaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa vahvistaen tähän tarvittavia taitoja, valmiuksia ja osaamista.
 • Edistää lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäistä lasten syrjäytymistä.

Osaaminen

 • Varhaiskasvatuksen sosionomi käyttää itsenäistä harkintaa (sosiaali)pedagogisissa asioissa päivittäin hoito-, kasvatus- ja opetustilanteissa, yhteistyössä vanhempien kanssa sekä monialaisissa työryhmissä.
 • Huom! Kyseessä ei hoidon ja huolenpidon tehtävä
 • Puitteet työlle asettaa varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset, kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmat ja ohjeet.
 • Lisäksi työtä ohjaa sosiaalialan lainsäädäntö.

Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaaminen ja kompetenssit (2019)

 • Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen eettinen osaaminen
 • Varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen osaaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön osaaminen
 • Kulttuurisen moninaisuuden osaaminen
 • Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
 • Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 • Työyhteisö- ja johtamisosaaminen

Varhaiskasvatuksen sosionomin erityiset tehtäväalueet / erityisosaaminen

 • Edistää lapsen edun mukaista toimintaa vahvistaen lasten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Tunnistaa ja arvioi lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja soveltaa niitä ammatillisessa toiminnassaan
 • Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä
 • Vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella
 • Hyödyntää perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
 • Hyödyntää yhteiskunnallista osaamistaan tuoden esille lasten ja perheiden hyvinvointia uhkaavat epäkohdat

Työn vaikutukset ja asema työyhteisössä

Työn vaikutukset:

 • lapseen, lapsiryhmään, kasvatusyhteisöön ja päiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen
 • lasten ja perheiden hyvinvointiin
 • laaja-alaisesti yhteiskuntaan mm. ehkäisemällä syrjäytymistä ja luoden perustan lasten kasvulle ja kehitykselle yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi

Asema työyhteisössä:

 • johtaa ja koordinoi verkostoyhteistyötä
 • konsultoi työyhteisön muita ammattilaisia
 • vastaa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisestä ja kiusaamisen ehkäisemisestä

Yhteistyötaidot, vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot

 • Tehtävässä vaaditaan ratkaisukeskeistä ja konsultatiivista työotetta.
 • Tehtävä on vaativaa ja monipuolista ihmissuhdetyötä eri tasoilla (mm. lapsi, lapsiryhmä, työyhteisö, huoltajat, yhteistyökumppanit ja verkostot).
 • Tehtävä vaatii jatkuvaa intensiivistä läsnäoloa.

Työolosuhteet: fyysinen ja henkinen

Työssä on uhkana:

 • suuri psykososiaalinen kuormitus
 • fyysinen kuormitus
 • meluhaitta
 • henkinen ja fyysinen väkivalta
 • tartuntataudit
 • jatkuvat keskeytykset
 • kuormitusta lisää henkilöstön vaihtuvuus ja nopeasti muuttuvat tilanteet
Jaa sivu