Varhaiskasvatuksen sosionomi

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen tehtäväkuvasta, joka pohjautuu KVTES-palkkausjärjestelmään ja sen eri palkkatekijöihin.

Lähtökohtana ovat:

  • varhaiskasvatuslaki
  • varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
  • varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja indikaattorit
  • varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaaminen
  • sosionomin ydinosaaminen
  • sekä varhaiskasvatuksen sosionomin opetussuunnitelman sisältö valmistelussa (AMK:t).

 

Varhaiskasvatuksen sosionomin keskeiset tehtävät

Lapsiryhmän kasvatus- ja opetustehtävä

  • Vastaa sosiaalipedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, dokumentoinnista ja arvioinnista
  • Tukee lapsen ja perheiden kasvua kohti aktiivista yhteisön jäsenyyttä (lapsen vertaissuhteet yhteisössä ja perhetyön näkökulma)
  • Vastaa lasten hyvinvointia tukevista järjestelyistä
  • Vastaa lasten vuorovaikutuksen, osallisuuden tukemisesta ja vahvistamisesta, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisystä

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

  • Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella hyödyntäen perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
  • Vastaa perheiden osallisuuden vahvistamisesta ja palveluohjauksesta

Monialainen yhteistyö

  • Vastaa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
  • Johtaa monialaista verkostoyhteistyötä

Yhteisön toimintakulttuuri

  • Vastaa lapsen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin kehittämisestä
  • Vastaa tiimien, lapsiryhmien ja kasvatusyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisesta

Kulttuurinen moninaisuus

  • Vastaa erilaisista elämäntilanteista ja eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja perheiden kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa

 

Tehtävän tarkoitus

  • Tukea lasta ja perhettä kohti yhteisön jäsenyyttä ja aktiivista kansalaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa vahvistaen tähän tarvittavia taitoja, valmiuksia ja osaamista.
  • Edistää lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäistä lasten syrjäytymistä.

 

Osaaminen

  • Varhaiskasvatuksen sosionomi käyttää itsenäistä harkintaa sosiaalipedagogisissa asioissa päivittäin hoito-, kasvatus- ja opetustilanteissa, yhteistyössä vanhempien kanssa sekä monialaisissa työryhmissä.
  • Puitteet työlle asettaa varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset, kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmat ja ohjeet.
  •  Lisäksi työtä ohjaa sosiaalialan lainsäädäntö.

Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaaminen ja kompetenssit (2019)

  • Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen eettinen osaaminen
  • Varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen osaaminen
  • Varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön osaaminen
  • Kulttuurisen moninaisuuden osaaminen
  • Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
  • Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
  • Työyhteisö- ja johtamisosaaminen

Varhaiskasvatuksen sosionomin erityiset tehtäväalueet / erityisosaaminen

  • Edistää lapsen edun mukaista toimintaa vahvistaen lasten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • Tunnistaa ja arvioi lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja soveltaa niitä ammatillisessa toiminnassaan
  • Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä
  • Vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella
  • Hyödyntää perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
  • Hyödyntää yhteiskunnallista osaamistaan tuoden esille lasten ja perheiden hyvinvointia uhkaavat epäkohdat

 

Työn vaikutukset ja asema työyhteisössä

Työn vaikutukset:

  • lapseen, lapsiryhmään, kasvatusyhteisöön ja päiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen
  • lasten ja perheiden hyvinvointiin
  • laaja-alaisesti yhteiskuntaan mm. ehkäisemällä syrjäytymistä ja luoden perustan lasten kasvulle ja kehitykselle yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi

Asema työyhteisössä:

  • johtaa ja koordinoi verkostoyhteistyötä
  • konsultoi työyhteisön muita ammattilaisia
  • vastaa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisestä ja kiusaamisen ehkäisemisestä

 

Yhteistyötaidot, vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot

  • Tehtävässä vaaditaan ratkaisukeskeistä ja konsultatiivista työotetta.
  • Tehtävä on vaativaa ja monipuolista ihmissuhdetyötä eri tasoilla (mm. lapsi, lapsiryhmä, työyhteisö, huoltajat, yhteistyökumppanit ja verkostot).
  • Tehtävä vaatii jatkuvaa intensiivistä läsnäoloa.

 

Työolosuhteet: fyysinen ja henkinen

Työssä on uhkana:

  • suuri psykososiaalinen kuormitus
  • fyysinen kuormitus
  • meluhaitta
  • henkinen ja fyysinen väkivalta
  • tartuntataudit
  • jatkuvat keskeytykset
  • kuormitusta lisää henkilöstön vaihtuvuus ja nopeasti muuttuvat tilanteet
Jaa sivu