Työ varhaiskasvatuksen puolesta jatkuu

Talentia jatkaa tänä syksynä vaikuttamistyötä varhaiskasvatuksen puolesta. Teemme tiivistä yhteistyötyä muun muassa kuntien kanssa sosionomien aseman turvaamiseksi ja ongelmien välttämiseksi. Tavoitteemme on varhaiskasvatuslain muuttaminen siten, että sosionomien asema vahvistuu.  Seuraavassa ajatuksia, joiden pohjalta etenemme.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu takaa sen, että jokaisella lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus suunnitelmalliseen kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodissa vastaa henkilö, jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Vasusta vastaaminen ei tarkoita suunnitelman laatimista yksin! Suunnitelma tehdään päiväkodin koko henkilöstön ja huoltajien yhteistyönä. Lapsen mielipide ja toiveet on selvitettävä ja huomioitava. Vasussa asetetaan tavoitteet yksilöllisen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opetushallituksen antama määräys varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ei erottele tai arvota lastentarhanopettajien osaamista tutkinnon perusteella.

Sosionomin osaaminen

Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin ydinosaamista ovat lasten oikeuksien ja osallisuuden edistäminen, pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Osaamisen ytimessä ovat leikki ja lasten vertaissuhteet lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä. Sosionomin osaaminen vastaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällön ja varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteuttamiseen.

Palkkaus, VES ja S-A-K -aika

Palkan vähimmäisehdot määräävät työ- ja virkaehtosopimukset: kunnallisessa päiväkodissa Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) ja yksityisessä päiväkodissa Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää. Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävissä palkkaa ei määrittele tutkintonimike, vaan tehtävä ja koulutuksen taso. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Palkkaeroja lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin välillä ei tule olla.

Varhaiskasvatusalaa sääntelevät työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti. Sopimuksiin sisältyvät päiväkodin johtajan, lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan työaikaa koskevat erityismääräykset eivät voi muuttua kesken sopimuskauden. Oikeus VES-päiviin ja 13 %:n työaikaosuuteen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin säilyvät.

Talentia edellyttää sopimuskauden aikana rekrytoitaville varhaiskasvatuksen sosionomeille yhdenvertaista palkkaa ja työaikamääräyksiä lastentarhanopettajien sekä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa.

Päiväkodin johtaja

Päiväkodin johtajakelpoisuus säilyy työuran loppuun asti, kun henkilö on joko johtajan tehtävässä lain voimaantullessa (1.9.2018) tai on työskennellyt johtajana jonkin aikaa viisi vuotta ennen lain voimaantuloa.

Talentian mielestä päiväkodin varajohtajan tehtävässä toimimisen tulee luoda kelpoisuusedellytykset jatkaa päiväkodin johtajana 1.1.2030 jälkeen.

Hallinnollinen johtaja

Varhaiskasvatuslain voimaantullessa 1.9.2018 hallinnollisen johtajan tehtävän edellyttämän koulutuksen päättää kunta itsenäisesti. Talentian mielestä sosionomi (YAMK) tutkinto vastaa tehtävän edellyttämää osaamista.

Esiopetusiän alentaminen

Esiopetus on ollut suosittua jo ennen kuin siitä tuli velvoittavaa. Vuonna 2013 esiopetuksessa oli noin 99 prosenttia kuusivuotiaiden ikäluokasta. Esiopetus on siis jo ennen velvoittavuuttaan vakiinnuttanut paikkansa osana lapsen elinikäisen oppimisen polkua.

Laadukkaan esiopetuksen tarjoaminen viisivuotiaille edellyttää, että varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien on mahdollista täydentää tutkintoaan esiopetuksen opinnoilla ja hankkia kelpoisuus antaa esiopetusta.

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija