Hallitusohjelma on hyvä, vaikuttamistyö jatkuu

Sipilän hallituksen jälkeen Rinteen hallitusohjelma täyttää ne monet toiveet, joita olemme vuosien ajan esittäneet. Nyt voi olla tyytyväinen, sillä vaikuttamistyömme on kannattanut.

Talentia vaikutti hallitusohjelmaneuvottelujen aikana soten osalta erityisesti siihen, että sosiaalipalveluiden asemaa ja sosiaalihuollon peruspalveluita vahvistettaisiin. Tämä tavoite on otettu hallitusohjelmassa hyvin huomioon, kun soteen tulee kuntia laajemmat järjestäjät ja julkiselle sektorille päävastuu tuotannosta.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden luvataan olevan jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tähän pääsemiseksi hallitus käynnistää tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin kuuluvat perusterveydenhuollon, suun terveydenhoidon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, kotisairaala, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja ja keskusteluhoitoa, avokuntoutuspalveluja, neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.

Hallitus lupaa myös uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja ja kehittää moniammatillisten tiimien käyttöä.

Tavoitteena on kehittää tulevaisuuden moniammatillisista sosiaali- ja terveyskeskuksista entistä houkuttelevampia työpaikkoja. Sote-keskusten on ohjelman mukaan oltava asiakaskeskeisiä ja niissä pitää olla työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työhyvinvointia turvaavat johtamismallit ja rakenteet.

Talentia jatkaa vaikuttamistyötään, jotta sosiaalihuollon asiantuntijuuden asema paranisi sote-palveluiden johtotehtävissä ja sosiaalialan laillistetuiden ammattihenkilöiden ammatillinen johtaminen toteutuisi tulevissa rakenteissa.

Talentian jäsenten kannalta merkittävä sosiaalihuollon asemaa parantava hallitusohjelman kirjaus on:
”Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja. Jaetaan tehtäviä yhä laajemmin eri ammattiryhmien välillä. Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan. Laaditaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja tuodaan sosiaalihuollon palveluita vahvemmin osaksi tulevaisuuden sote-keskusta.”

Lisäksi luodaan erillinen sosiaalityön tutkimusta ja sen osaamisen vahvistamista tukeva valtion rahoitus ja vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimusta suuntaamalla siihen rahoitusta.

Lastensuojelulle viimein henkilöstömitoitus

Talentian tavoitteiden mukaisesti hallitusohjelma lupaa jatkaa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja levittää perhekeskustoimintamallia, kehittää neuvoloiden roolia, vahvistaa parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea, parantaa kasvatus- ja perheneuvolojapalveluita sekä helpottaa perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksiä.

Talentia on vuosikaudet ajanut sitovaa henkilöstömitoitusta lastensuojeluun. Nyt hallitusohjelmaan on kirjoitettu, että henkilöstömitoitus lastensuojeluun säädetään. Lisäksi luvataan turvata erityistä tukea vaativien lasten moniammatilliset palvelut ja levitetään tiimimallia sekä lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta. Nämä ovat hienoja edistysaskelia lapsille, perheille ja alan ammattilaisille.

Varhaiskasvatus vaatii vahvaa edunvalvontaa

Varhaiskasvatuksen osalta Talentia ajoi osallistumisasteen nostamista, ryhmäkokojen pienentämistä ja yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatukseen. Nämä tavoitteemme toteutuivat. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”käynnistetään toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi, toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).”

Talentian tavoite varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentemme osalta on, että varhaiskasvatuksen ammattilaisille on turvattava pääsy koulutuksiin ja oikeus edetä uralla. Vaadimme, että palautetaan mahdollisuus valmistua varhaiskasvatuksen opettajaksi ammattikorkeakoulusta, luodaan korkeakoulutetuille koulutus- ja urapolut, jotka mahdollistavat uralla etenemisen mm. mahdollistamalla pätevöityminen esiopetusta antavaksi opettajaksi täydennyskoulutuksella.

Näihin tavoitteisiin liittyen hallitusohjelman kirjaukset tukevat Talentian tavoitteita mutta vaativat toteutuakseen vahvaa edunvalvontaa tulevana hallituskautena. Hallitusohjelma lupaa, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus turvataan koko maassa, varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lisäkoulutustarpeet arvioidaan kaikissa henkilöstöryhmissä ja tämä otetaan huomioon muuntokoulutuksia- ja aloituspaikkalisäyksiä suunniteltaessa ja ne huomioidaan osana aloituspaikkalisäyksiä.

Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että huomioidaan lastentarhanopettajien alueellinen ja kielellinen saatavuus aloituspaikkojen kohdentumisessa ja mahdollistetaan nykyisen varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen päivittäminen osana kokonaisuutta.

Vaikuttamistyö jatkuu

Talentian hallitusohjelmavaikuttaminen oli tiivistä, oikea-aikaista ja kattoi kaikki neuvotteluissa olleet puolueet. Teimme tavoitteitamme tutuiksi puolueille ja ehdokkaille hyvissä ajoin ennen vaaleja. Hallitustunnusteluvaiheessa meillä oli mahdollisuus kertoa tavoitteistamme kahdessa eri hallitusohjelmaa valmistelevassa ilmiöpöydässä. Erityisesti sote, peruspalveluiden vahvistamisen keinot, palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä laadun ja vaikuttavuuden parantaminen sekä lastensuojelun henkilöstömitoitus olivat esillä. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteemme, mutta myös sosionomien, sosionomi (YAMK) ja sosiaalityöntekijöiden koulutukseen, osaamiseen ja työmarkkina-asemaan liittyvät asiat olivat keskustelussa.

Talentian vaikuttamistyö jatkuu hallitusneuvotteluiden jälkeenkin. Olemme aloittaneet myös uuden eduskunnan kanssa työskentelyn, ja haluammetekoja.fi -vaikuttamiskampanja käynnistyi eduskuntavaalien aikoihin. Kampanjan myötä annamme kaikille kansanedustajille nuken ja sen mukana vahvan viestimme: Haluamme tekoja, ei vain lupauksia!

>> Lue Talentian vaikuttamiskampanjasta www.haluammetekoja.fi

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja