Ammattihenkilön riittämätön osaaminen

Käsittelimme Talentian ammattieettisessä lautakunnassa jäsenen tilannetta, jossa hän tiesi osaamisensa puutteelliseksi, mutta työnantajalla oli asiasta toinen näkemys. Jäsen pohti tilannettaan ammattihenkilölain velvoittavuuden näkökulmasta.

Jäsen työskenteli uudessa työpaikassaan kuntoutuskeskuksessa. Työnantaja oli juuri voittanut Kelan kilpailutuksessa mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun kurssin. Kela edellyttää henkilöstöltä noin 10 kuukautta tai 1 500 tuntia työkokemusta mielenterveysalalta.

Jäsenen näkemyksen mukaan hänellä ei ollut vaadittua riittävää osaamista eikä kokemusta kyseiseen tehtävään, ja hän kertoi asiasta työnantajalleen.

Työnantaja totesi tähän, että ”aika kuittaa tarvittavan työkokemuksen” ja hän voisi siten aloittaa mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa kurssissa työntekijänä. Työnantaja ei ollut tuntenut ammattihenkilölain velvoitteita eikä ollut katsonut tarpeelliseksi muuttaa määräystään.

”Miten minun tulisi edetä asiassa ja mihin ilmoittaa”, kysyi jäsen.

Kun kuntoutuslaitos on hyväksytty kilpailutuksessa palveluntuottajaksi, on ehdoissa ollut työkokemukseen ja osaamiseen liittyvät laatukriteerit, joita palveluntuottajan tulee noudattaa. Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan toimiessaan vastoin ehtoja palveluntuottaja rikkoo sopimusta.

Toisaalta myös ammattihenkilölain (817/2015, 20 § 2 mom.) mukaan ammattihenkilölle itselleen on annettu velvollisuus, ettei hän tee tehtäviä, joihin hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa on selvästi riittämätöntä.

Työnantajan ohje ja työmääräys ovat ristiriidassa työtekijälle laissa säädetyn riittämättömään osaamiseen liittyvän tehtävän suorittamiskiellon kanssa. Kilpailutuksen ehtojen täyttämisestä ja riittävästä osaamisesta vastaa kuitenkin viime kädessä työnantaja.

Työntekijä voi varmistaa oikeuksiensa toteutumisen tekemällä kirjallisesti dokumentoidun sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaisen epäkohtailmoituksen työyhteisön, työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen tuella. Ilmoitus tehdään esimerkiksi sähköpostilla tai työpaikan käytössä olevalla epäkohtalomakkeella.

Ilmoitus osoitetaan työpaikan palvelusta vastaavalle johdolle. Ammattihenkilölain noudattamisella ja ilmoitusvelvollisuuden käyttämisellä työntekijä varmistaa omalta osaltaan ammattieettisesti kestävän menettelytavan ammattitoiminnassaan ja välttää seuraamukset riittämättömästä osaamisesta.

On myös hyvä muistaa, että ammattieettinen keskustelu, päätöksenteko ja harkinta eivät ole vain yksittäisen työntekijän vastuulla, vaan ammattietiikka on myös yhteisöllinen asia.

Ammattieettisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen näkökulmasta voi työntekijä yhdessä työyhteisönsä kanssa edellyttää riittävää osaamista ja puolustaa mielenterveyskuntoutujien asemaa sekä
heidän oikeuttaan saada riittävän laadukkaita palveluja.

Alpo Heikkinen on Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan sihteeri.

 

 

Alpo Heikkinen