Tiedote

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet on yhtenäistettävä asiakasturvallisuuden vuoksi

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työskentelee lukuisilla, jopa sadalla eri tehtävänimikkeellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävänimikkeitä lähdetään yhdenmukaistamaan.

– Koska nimikkeitä on niin paljon, on vaikea tietää, mikä tutkinto minkäkin tehtävänimikkeen takaa löytyy. Tästä seuraa hämmennystä ja epäselvyyttä. Tilanne vaikeuttaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja osaamisen täysipainoista hyödyntämistä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosionomi, sosiaalityöntekijä, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja ovat laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja.

Sosiaalityöntekijä-tehtävänimike on vakiintunut työelämässä. Sosionomi tehtävänimikkeenä sen sijaan on vielä harvinainen. Sosionomeja toimii paljon ohjaaja-päätteisillä nimikkeillä, mutta toisaalta näillä nimikkeillä työskentelee myös muita kuin vain sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

– Ammatinharjoittamisoikeutta kuvaavat tehtävänimikkeet sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja on otettava käyttöön sosiaalityöntekijän tapaan. Nimikkeet pitää yhtenäistää virka- ja työehtosopimusten palkkausmääräyksissä, Karsio sanoo.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekrytointi helpottuisi

Nimikkeiden yhtenäistäminen todennäköisesti helpottaisi sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekrytointia. Nyt työtä hakevilla saattaa tuhrautua aikaa, kun he selvittävät työpaikkailmoituksista, mitä koulutusvaatimuksia tehtävänimikkeiden taakse kätkeytyy.

– On kaikkien etu, että työpaikkailmoituksessa käy ilmi jo tehtävänimikkeen tasolla millaista osaamista ja millainen tutkintovaatimus kyseiseen tehtävään on. Tällä varmistetaan myös se, että paikkaa hakevat ne, joilla on vaadittava tutkinto ja tehtävään tarvittava osaaminen, Karsio sanoo.

Myös tehtävän vaativuuden arviointi helpottuu, kun työpaikalla mietitään ennalta, millaista osaamista tarvitaan.

On asiakkaankin etu, että työntekijän tutkinto on esillä tehtävänimikkeessä. Tehtävänimikkeistön selkeyttäminen vahvistaa asiakasturvallisuutta, valvontaa ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden roolia laadukkaiden palvelujen tuottajina.

Työpaikoilla käyttöön opiskelija-nimike

Sosiaalihuollon ammattinimikkeitä saavat käyttää vain laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän nimikkeeseen on oikeus vain laillistetulla sosiaalityöntekijällä.

Työpaikoilla on otettava käyttöön opiskelija-nimike, jotta asiakas tietää, mikä on häntä auttavan työntekijän koulutus. Tämän mukaan yliopistossa sosiaalityötä opiskelevan nimike olisi sosiaalityöntekijäopiskelija ja ammattikorkeakoulussa sosionomiksi opiskelevan sosionomiopiskelija.

Näin tilapäisenä toimivat tulevat ammattihenkilöt erottuvat jo valmistuneista ja toisaalta työharjoittelijoista, jotka suorittavat tutkintovaatimuksensa mukaista harjoittelua. Harjoittelua suorittavien opiskelijoiden osalta Talentia suosittaa käytettäväksi harjoittelija-tehtävänimikettä.

– Kyse on asiakasturvallisuudesta. Asiakkaalla on oikeus tietää, onko työntekijä opiskelija vai jo alalle valmistunut. Tehtävänimikkeeseen sisältyy ammatillinen vastuu. Esimerkiksi terveydenhuollossa vasta valmistumassa olevien kandidaattien nimike on selkeästi näkyvissä ja erotettavissa jo valmistuneista lääkäreistä, Karsio sanoo.

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955