Uutinen

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleville 470 euron kertaerä

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät saavat 470 euron kertaerän kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen työntekijät ovat saaneet kertaerän jo toukokuun palkanmaksupäivänä.

Kertaerän saavat ne työntekijät, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja jotka ovat työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä palkanmaksuhetkellä. 

Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset.

Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä myös perhevapaalla oleville ja osittaisella hoitovapaalla oleville riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.

Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä myös sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.3.2024 jälkeen. Tämä koskee myös osasairauspäivärahalla olevia.

Osa-aikaisten työntekijöiden kertaerä

Osa-aikaista työtä tekeville kertaerä maksetaan 3.6.2024 sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vaihtelevaa työaikaa tekeville työntekijöille kertaerä maksetaan toteutuneen työajan mukaan. Tarkasteluaika on tällöin 6 kuukautta tai jos kyseessä on lyhyempi työsuhde, huomioon otetaan koko työsuhteen kesto.

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.

Elokuussa maksetaan palkankorotuksia

Elokuussa 2024 tulevat maksuun yleis- ja taulukkopalkkakorotukset. Kaikki sopimuksen piiriin kuuluvat saavat 1.8.2024 lukien 2,4 prosentin yleiskorotuksen henkilökohtaiseen palkkaansa.

Työehtosopimuksen vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan edellä mainitun yleiskorotuksen lisäksi niin, että kunkin vaativuusryhmän (A-F) alinta G-palkkaluokkaa korotetaan 1,6 prosenttia (vaativuusryhmissä A-B) tai 1,8 prosenttia (vaativuusryhmissä C-F).