Tiedote

Varhaiskasvatusta tulee kehittää sen vahvuuksien varaan

Talentia oli mukana viiden varhaiskasvatuksen ammattijärjestön yhteisessä selvityksessä, jonka tavoitteena on tarjota laaja esitys varhaiskasvatuksen kehittämiseen sekä tarkastella kriittisesti varhaiskasvatuksen kehittämiseen käytettävää tietoa. Selvityksessä havaittiin muun muassa, että Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöiltä tilaama raportti – Varhaiskasvatuksen tiekartta – perustuu osin virheelliseen ja vanhentuneeseen tietoon sekä esittää korjattavaksi sellaisia varhaiskasvatuksen rakenteita, jotka eivät ole rikki.

Varhaiskasvatusjärjestöjen yhteisen selvityksen mukaan Varhaiskasvatuksen tiekartan mukainen esitys uudenlaisen työnjaon mukaisesta henkilöstötarpeesta tarkoittaisi, että uusia yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia tarvittaisiin lähes 7 000 kattamaan tulevaa henkilöstötarvetta vakansseihin, joihin tarvittaisiin jatkossa yliopistollinen koulutus. Suunnitelluilla koulutettujen ja valmistuneiden määrillä tällaisen joukon työelämään saaminen kestäisi yli 20 vuotta. Tiekartan henkilöstörakennetta ja koulutusta koskeva tavoite on siis täysin epärealistinen ja pahentaa nykyisestään pulaa pätevistä lastentarhanopettajista, todetaan järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

Talentia vaatii, että varhaiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista ja työnjakoa arvioidaan ja kehitetään oikean ja ajantasaisen tiedon perusteella ja valmisteluun otetaan mukaan kaikkein ammattiryhmien ja koulutuksen järjestäjien edustajia.

Järjestöjen selvitys korostaa, että suomalainen varhaiskasvatus on sekä kansainvälisesti vertaillen, että asiakkaiden arvioiden mukaan erinomaista. Sen vahvana pohjana on moniammatillisesti toteutettu pedagogisesti painottuva kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus. Tätä toimivaa mallia ei ole syytä muuttaa. Varhaiskasvatuksen laatua ei myöskään paranna muutokset lastentarhanopettajan kelpoisuuksiin.

Talentian mielestä sen sijaan korkeakoulutetun henkilöstön eli sosionomien ja kasvatustieteiden kandidaattien osuuden kasvattaminen varhaiskasvatuksen henkilöstössä vaikuttaisi myönteisesti varhaiskasvatuksen laatuun. Tämä onnistuu säilyttämällä nykyiset lastentarhanopettajan kelpoisuusehdot ja lisäämällä sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen lastentarhanopettajan opintojen aloituspaikkoja.

Varhaiskasvatusta tulisi kehittää myös toimilla, joilla turvataan joka päivä ryhmän kokoon ja toimintaan nähden riittävä määrä osaavaa henkilöstöä, hillitään lapsiryhmien koon kasvua ja luodaan joustavampia koulutuspolkuja sosionomikoulutuksen suorittaneille lastentarhanopettajille esiopetustehtäviin. Näin hyödynnettäisiin työmarkkinoilla jo oleva vahva pedagoginen osaaminen sekä turvattaisiin osaavan henkilöstön saatavuus opetustehtäviin varhaiskasvatuksessa.

Talentian mielestä tiekartan esityksen mukainen nykyisen lastentarhanopettajan tehtävän keinotekoinen jakaminen kahdeksi eri tehtäväksi koulutustaustan mukaan rikkoisi nykyisellään täysin toimivan henkilöstörakenteen. Se lisäisi turhaa hierarkiaa, aiheuttaisi vakavaa pulaa osaavasta henkilöstöstä, heikentäisi työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä sekä aiheuttaisi turhaa häiriötä lasten päivään varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen tilaa, tulevaisuuden kehitysnäkymiä sekä kehittämisen pohjana käytettyä tietoa tarkasteltiin viiden varhaiskasvatuksen työntekijäjärjestön tekemässä selvityksessä. Selvityksen asiantuntijana on toiminut Vertikal Oy.

Lisätietoja antaa: Talentian erityisasiantuntija Marjo Varsa, p. 044 078 9569, 09 3158 6022, marjo.varsa@talentia.fi

Tutustu tarkemmin Talentian varhaiskasvatustavoitteisiin: talentia.fi/vaka