Vanhuspalveluihin tarvitaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamista

Sosiaalipalveluina toteutettavissa vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa tarvitaan monialaista henkilöstöä. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työpanos turvaa erityisesti asiakkaiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ja on siten olennainen osa asiakasturvallisuuden kokonaisuutta.

Talentia esittää, että sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden osaamista tulee käyttää nykyistä laajemmin esimerkiksi osana kokonaisvaltaista palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien laatimista, tarkistamista ja päätöksentekoa sekä omaisten ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehitettäessä. Lisäksi asiakasturvallisuuden johtamista, kehittämistä, koordinointia ja arviointia on toteutettava keskitetysti tukemaan yksiköiden omavalvontaa ja laatutyötä. Omavalvontaa on kehitettävä arjessa toimivaksi instrumentiksi tukemaan asiakasturvallisuuden toteutumista ja varmistamaan laadukkaat palvelut.

Koulutetun henkilöstön saatavuus ja riittävyys on turvattava

Mahdollinen koulutusmäärien nostaminen ei ole riittävä keino välittömän asiakastyön henkilöstömitoituksen (0,7) toteutumiseksi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Talentia painottaa, että olennaista on myös pitkäjänteinen työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa.

– Arjen tasolla henkilöstön on voitava toimia ammatillisesti ja eettisesti osaamisensa mukaisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastaten, painottaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Mittaritieto on vain yksi osa asiakastietoa

Ikääntyneiden palveluissa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa ehdotetaan käytettäväksi yleisesti RAI-järjestelmää, joka on toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi- ja seurantamittaristo. Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ja seurannan tulee kuitenkin perustua kokonaisvaltaiseen harkintaan, jossa RAI-järjestelmän avulla kerätty mittaritieto voi olla vain yksi osa. Sitä on täydennettävä mm. havainnoinnilla, haastatteluilla ja mahdollisesti muita asiakkaan tilanteeseen paremmin soveltuvia mittareita käyttämällä.

Lue Talentian lausunto kokonaisuudessaan. (Pdf-tiedosto.)

Lisätietoja:
Jaana Manssila
erityisasiantuntija
jaana.manssila@talentia.fi
p. 09 3158 6025