Uutinen

Työnantaja saa poiketa vuosiloma- ja työaikalaista koronatilanteessa

Koskevatko vuosiloma-, työaika- ja työsopimuslain poikkeukset nyt koronaviruspandemian aikana sinua?

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet, keitä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaiset poikkeukset saattavat koskea.  Käytännössä suurin osa sosiaalialan korkeakoulutetuista kuuluu poikkeuksen piiriin. Keskeistä on, että poikkeusjärjestelyn tulee olla perusteltua koronavirusepidemian vuoksi.

Vuosiloma-, työaika- ja työsopimuslain poikkeusten tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä, jotta toimintakyky pystytään turvaamaan koronavirusepidemian vaatimalla tavalla. Työnantaja voi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen ajankohtaa, poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketa lepoaikasäännöksistä.

Poikkeussäännökset koskevat sosiaalihuollon palveluja. Sosiaalihuoltolain 3 §:n mukaan sosiaalipalvelujen toteuttamiseen osallistuvat sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö. Mukana ovat näin sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Ohjeita voidaan soveltaa sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa.

Sosiaalihuollon alalla työskentelee myös muita ammattiryhmiä, jotka eivät ole sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa tai -asetuksessa tarkoitettuja ammattihenkilöitä. Heidän työtehtävänsä liittyvät joko suoranaisesti asiakastyöhön tai ovat muuten tärkeitä palvelujen laadun kannalta. Myös näiden ammattiryhmien kohdalla työaikaan ja vuosilomaan liittyvät poikkeustoimenpiteet ovat mahdollisia koronavirusepidemian vaatiessa.

Poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että poikkeustoimenpiteillä ei saa vaarantaa työturvallisuutta ja työntekijän terveyttä. Työnantajan on pidettävä huolta, että työstä aiheutuva kuormitus jakautuu tasaisesti ja työntekijällä on mahdollisuus palautua työn rasituksista. Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työntekijöiden käyttöön tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen väliaikaisista, koronapandemian aikaisista poikkeuksista ensin 6.4.2020 ja jatkanut sitä 12.5.2020. Asetus on voimassa 30.6.2020 asti.

>> Katso kaikki poikkeussäädökseen kuuluvat alat

Uutista päivitetty 12.5.2020.