Tietoisku: Mikä merkitys sosiaalihuollon ammattihenkilölailla on?

Asiakkaalle

Laki varmistaa, että sosiaalihuollon asiakas saa hyvää palvelua ja kohtelua sosiaalihuollossa ja turvaa asiakasturvallisuuden. Ammattihenkilölailla turvataan vaikuttava toiminta, koska sosiaalihuollon henkilöstöltä vaaditaan riittävää koulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Valvonnalla ja ohjauksella taataan se, että mikäli työntekijän kyky toimia ammatissa on heikentynyt, esimerkiksi päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai ammattitaidon puutteen vuoksi, valvontaviranomaisella (Valviralla) on mahdollisuus puuttua ammattihenkilön toimintaan. Jatkossa asiakkaat myös voivat varmistaa työntekijöiden pätevyyden julkisesta rekisteristä.

Työntekijälle

Työntekijät saavat ammatinharjoittamisoikeuden sosionomin, geronomin tai sosiaalityöntekijän ammattiin ja heistä tulee laillistettuja ammattihenkilöitä. Tämä nostaa työntekijöiden statusta. Lisäksi heistä tulee yhdenvertaisia terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, mikä on tärkeää myös sote-uudistuksen kannalta. Lain myötä sosiaalialan asema tulee vahvistumaan ja sen merkitys tulee korostumaan

Ammattihenkilölaki on osoitus siitä, että vihdoinkin sosiaalialan ammattilaisten arvostus ja työn merkittävyys on tunnustettu ja nostettu sille tasolle, että työntekijöiden koulutuksella, ammattitaidolla ja työkyvyllä katsotaan olevan merkitystä sosiaalihuollon toteuttamisessa. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että sosiaalihuollon itsenäinen asema ja alan professiot on tunnustettu. Kuka tahansa ei enää voi toimia sosiaalihuollon ammateissa.

Työnantajalle

Lain myötä työntekijöiden rekrytointi helpottuu, sillä työnantajat voivat tarkistaa suoraan rekisteristä henkilöiden koulutuksen ja mahdolliset huomautukset. Se myös lisää avoimuutta ja luottamusta luomalla selkeät yhteiset pelisäännöt osaamisen, koulutuksen tason ja ammattitaidon selvittämiseen. Laki ei muuta työnantajien työnjohdollisia ja valvonnallisia velvollisuuksia ja vastuita.

>> Lue lisää ammattihenkilölaista