Uutinen

Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat päässeet neuvottelutulokseen Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Talentia ry kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin.

Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. 1.4.2018 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,73 %:n yleiskorotuksella, ja 1.4.2019 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien, eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen, palkkioita sekä lisätään heille myönnettävää ajankäyttöä henkilöstön edustajan tehtävässä toimimiselle. Luottamusmiehelle on lisäksi laadittava vuosittain koulutussuunnitelma.

Työehtosopimuksen kaikki palkkaukseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi palkkasopimukseksi palkkausmääräysten soveltamisen helpottamiseksi.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa (mm. 0-tuntisopimukset) täsmennettiin määräyksiä sairausajan palkan maksamisen perusteista. Täsmennyksellä turvataan mm. sairausajan palkan maksu työvuoroluettelon mukaisena, mikäli työntekijä sairastuu.

Lisäksi työehtosopimukseen tulee täsmennyksiä mm. paikalliseen sopimukseen  tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaikaisissa työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta. Sopimuskaudelle perustettiin myös työryhmiä, joissa selvitetään mm.: mahdollisuuksia siirtyä ns. viisipäiväiseen lomaviikkoon, työehtosopimuksen muutostarpeita, hankitaan tietoa ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, selvitetään epätyypillisten työsuhteiden käyttöä ja niiden ongelmien ratkaisemista, selvitetään henkilökohtaisen palkanosan käyttöä ja luottamusmiesten tiedonsaantia.