Uutinen

Talentian hallitukselta tyrmäys valinnanvapauslakiesitykselle

Esitys on sosiaalipalvelujen näkökulmasta vakavasti puutteellinen, mikä on leimallista koko sote-uudistukselle. Valinnanvapauslainsäädännön valmistelua on jatkettava ja toimeenpanoa siirrettävä ja vaiheistettava. Valinnanvapauden laajentamispäätöksiä sosiaalipalvelujen osalta tulee edeltää pienimuotoisemmat kokeilut sekä vaikutusten arviointi henkilöstön asemaan ja asiakkaan oikeusturvaan.

Valvottu, ammattitaitoinen palveluohjaus ja neuvonta keskeistä valinnanvapauden onnistumisen ja asiakasturvallisuuden kannalta

Valinnanvapausjärjestelmässä erityisesti heikossa asemassa olevat tarvitsevat valintojensa tueksi kattavia ohjaus- ja neuvontapalveluita. Asiakas- ja palveluohjaus ei ole pelkkää tiedon välittämistä tai palveluiden äärelle ohjaamista, vaan osa sosiaalihuollon palvelukokonaisuutta. Ohjaus ja neuvonta tulee olla sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön tekemää, jotta myös sitä osaa palvelukokonaisuudesta voidaan valvoa. Valvonta on asiakasturvallisuuden edellytys ja suojaa asiakkaan perusoikeudet saada laadultaan hyvää ja riittävää sosiaalihuoltoa.

Valinnanvapausvauhtia hiljennettävä ja vastuukysymyksiä täsmennettävä

Sote-uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta hallituksen tulisi edetä hallitusohjelmansa mukaisesti vahvistamalla ensin perustason palveluita ja edetä vaiheittain valinnanvapauden lisäämisessä. Julkisen vallan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa on jakamaton, koska vastuu kansalaisten palvelujen saamisesta tulee olemaan aina maakunnilla.

Palveluiden nopea vieminen markkinoille vaarantaa julkisen palveluvelvoitteen toteutumisen, koska yritystoimintaan liittyy riskejä. Alkuvaiheessa vapaan valinnan palveluita tulee rajata ja siirtymäaikaa on voitava jatkaa. Valinnanvapauutta kohti on edettävä asteittain ja suunnitellusti kokeilujen kautta saatuun tutkimustietoon nojaten.

Maakunta palvelujen järjestämisvastuullisena ei tosiasiallisesti pysty ohjaamaan tai käyttämään päätösvaltaa ostopalveluja tuottavan yrityksen toiminnasta. On täsmennettävä yksityisten palveluntuottajien vastuita sekä maakunnan ja palveluja tuottavien yritysten sopimusmenettelyjä sekä yrityksen vastuuta palveluista tilanteessa, jossa yritys toteaa toiminnan kannattamattomaksi.

Esitys valmisteltu terveyspalvelujen tuottamisen näkökulmasta

Ehdotus on valmisteltu terveyspalvelujen tuottamisen näkökulmasta, vaikka henkilöstömäärältään ja kustannuksiltaan terveydenhuolto ja sosiaalihuolto eivät eroa toisistaan. Esityksessä on jäänyt hyvin vähäiselle huomiolle, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tultaisiin yhdistämään, vaikka se on yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista.

Vaikutukset henkilöstön asemaan kokonaan arvioimatta

Näin massiivista uudistusta ei voida tehdä arvioimatta sen vaikutuksia henkilöstöön. Jo nyt on esimerkiksi nähtävissä tilanteita, joissa sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirrot kuntayhtymiin tai ulkoistusten myötä yksityisten yritysten palvelukseen ovat johtaneet henkilöstön aseman ja työehtojen heikennyksiin, kuten henkilöstövähennyksiin ja palkanalennuksiin. Yksityisten palvelujen lisääminen tulee myös lisäämään pakkoyrittäjyyttä ja määräaikaisia työsuhteita, jotka enteilevät kasvua jo entuudestaan suuren vaihtuvuuteen. Suuri vaihtuvuus taas heikentää palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja lisää henkilöstökustannuksia.

Valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä käytiin keskustelua perjantaina 24.3. kokoontuneessa Talentian hallituksessa. Lausuntonsa lakiesityksestä Talentia antaa ensi viikolla.