Tiedote, Uutinen

Talentian etiikkapalkinnon saa opinnäytetyö lasten oikeuksista erotilanteessa

Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistunut Minna Cukurs on voittanut Talentian vuoden 2020 etiikkapalkinnon. Vantaalaisen Cukursin sosiaalityön opinnäyte Lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen oikeudet eroriitojen varjossa käsittelee lasten oikeuksia erotilanteessa.

Opinnäytetyössään Cukurs osoittaa, että valitettavan usein vanhempien vaikea riitely erotilanteessa vie suuren osan lastensuojelun työntekijöiden huomiosta. Näin lapsi ja hänen näkemyksensä jäävät taka-alalle, ja lapsen oikeus tulla kuulluksi ei toteudu.

– Ajatus lapsen oikeuksista on sosiaalityön ytimessä oleva perusarvo, Cukurs korostaa.

Päätöksen voittajasta teki ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta. Palkittu opinnäytetyö keräsi lautakunnalta kehuja erityisesti kypsästä pohdinnastaan. Raadin mukaan tutkielmassa on selkeästi ja ymmärrettävästi osoitettu, kuinka oikeusperustainen työ eroriidoissa voi auttaa lapsen oikeuksien ja osallisuuden toteutumista.

– Oikeusperustainen lähestymistapa voi vahvistaa sosiaalityön ammattieettistä perustaa, toteaa Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan sihteeri Alpo Heikkinen.

 

Työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa lapsille

Tutkielmassa otetaan myös tulosten pohjalta kantaa sosiaalityön aikapaineeseen ja kuormitukseen. Niiden seurauksena työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa tavata lasta, kuten laki edellyttää. Tällöin myös oikeusperustaisuus heikkenee, koska työntekijöillä ei ole mahdollisuutta ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työskentelyyn.

– Tutkielman tulosten perusteella ajankäyttö eroriitojen selvittämisessä kohdentuu pääasiassa vanhempiin. Käytettävissä olevaa aikaa tulisi kuitenkin kohdentaa eroriidoissa lapsiin, joiden oikeuksien puolesta lastensuojelussa työskennellään, Alpo Heikkinen tähdentää.

Minna Cukurs on toiminut lastensuojelun kentällä useita vuosia ennen sosiaalityön opintojen aloittamista.

–  Näiden vuosien aikana vanhempien välinen eroriita näyttäytyi yhtenä haastavimmista lapsen hyvinvointiin ja auttamiseen vaikuttavista tekijöistä, hän kertoo.

Vahingollisilla kokemuksilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen elämään.

–  Asiakasmäärien kohtuullistaminen on yksi askel sitä kohti, että avohuollon palveluissa voidaan toteuttaa lapsen oikeuksia hänelle kuuluvalla tavalla, Cukurs summaa.

 

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 700 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisellä tavalla tai tuonut esille ansiokasta ammattieettistä pohdintaa.