Talentia-tietoisku: Sosiaalihuollon ammattihenkilön eettiset velvollisuudet

Talentia-tietoisku: Sosiaalihuollon ammattihenkilön eettiset velvollisuudet

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Ammattitaidon ylläpitäminen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiselle tarpeelliseen täydennyskoulutukseen.

Asiakastyön epäkohdat ja uhat

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon työntekijän on ilmoitettava työssään havaitsemistaan epäkohdista, kuten asiakkaan kaltoin kohtelusta tai asiakasturvallisuudessa ilmenevistä puutteista. Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa, että työntekijän on ilmoitettava asiasta viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jonka tulee saattaa asia sosiaalihuollon vastaavan viranhaltijan tietoon. Ilmoituksen johdosta vastaavan viranhaltijan tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee tehdä ilmoitus.

Mikäli esimies ei viivytyksettä ryhdy toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi, on ilmoittajalla velvollisuus ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle.

Ilmoitukset on tehtävä salassapitosäännösten estämättä, eikä ilmoituksen tehneelle työntekijälle saa tulla kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekemisestä. Työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle ilmoitusvelvollisuudesta ja omavalvontasuunnitelmassa on ohjeistettava, miten ilmoitusvelvollisuus toimintayksikössä toteutetaan.

>> Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta Valviran blogista

>> Lue lisää sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Jaa sivu