Uutinen

Talentia haluaa laadukasta asiakas- ja palveluohjausta vanhusten huoltoon

Talentia on antanut lausuntonsa vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksesta. Yleisenä kommenttina Talentia toteaa, että luonnoksessa näkyy valitettavalla tavalla järjestelmäkeskeisyys. Iäkkäät henkilöt ja toimijatahot nähdään kohteina, kun pitäisi painottaa asiakkaan osallisuutta ja henkilöstön ammatillista ja ammattieettistä osaamista.

Laatusuositusluonnoksessa asiakas- ja palveluohjaus ovat keskeisessä osassa, samalla kun todetaan, että asiakas- ja palveluohjauksesta ei ole säännöksiä eikä riittävästi valtakunnallista tietoa. Talentian mielestä palveluohjaus nähdään laatusuosituksissa mekanistisena toimintana, jossa ei käy ilmi toiminnan vuorovaikutuksellisuus eikä se, että palveluohjaus vaatii myös rakenteellista työtä.

Nyt kun asiakas- ja palveluohjauksesta ollaan luomassa uutta keskeistä palvelumuotoa, on tärkeää määritellä sen sisällöt, sitä antavien ammattilaisten osaamis- ja tutkintovaatimukset, palvelun hallinnointi, johtaminen, resurssointi ja prosessit. Sisällöiksi määritellyt elementit ovat keskeisiä sosiaalialan korkeakoulutetun henkilöstön tutkintovaatimuksissa. Työnjakoa asiakas- ja palveluohjausta tekevän henkilöstön kesken tulee kehittää niin, että osaaminen palvelee laatua.

Laatukriteeriksi Talentia esittää riittävän henkilöstön määrän ja osaamisen lisäksi kirjausta ammattieettisestä toiminnasta. Laatusuositusluonnokseen tulee kirjata sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus ja vastatoimien kielto. Talentia myös huomauttaa, että valvontaviranomaisten resursseihin tulee kiinnittää huomiota.

Talentia toteaa myös, että henkilöstömitoituksessa haetaan säästöjä tavalla, joka toimii laadun varmistamista vastaan ja pahimmillaan uhkaa tavoitteita parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Talentia haluaa, että laatusuosituksissa kiinnitetään huomiota myös henkilöstön hyvinvointiin. Sen mittaamiseksi tulisi työtyytyväisyyskyselyiden ja sairauspoissaolojen seuraamisen lisäksi käsitellä myös henkilöstön vaihtuvuutta, koulutukseen osallistumisen astetta ja kokemuksia väkivallasta ja sen uhkasta.

> Lue koko lausunto

Lisätietoja erityisasiantuntija Jaana Manssila, p. 09 3158 6025, jaana.manssila@talentia.fi