Uutinen

Sosionomien varhaiskasvatuksen jatkokoulutusmahdollisuuksia kehitettävä

Duaalimallin tuottama ja työelämän arvostama monipuolinen varhaiskasvatuksen osaaminen on säilytettävä myös varhaiskasvatuslain jatkovalmistelussa, linjaa Talentia lausunnossaan valtion vuoden 2017 talousarviosta varhaiskasvatuksen osalta.
”On tärkeää, että varhaiskasvatuksen opetustehtävissä lastentarhanopettajana työskentelee sekä sosionomeja että kasvatustieteen kandidaatteja. Lastentarhanopettajien kouluttaminen sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa edustaa kestävää ratkaisua, jolla turvataan osaavan työvoiman valtakunnallista ja alueellista saatavuutta myös kielitaitovaatimukset huomioon ottaen sekä vastataan varhaiskasvatuksen asiakasperheiden kasvatuksen, hoidon ja opetuksen tarpeisiin moniammatillisesti”, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Jotta monipuolinen varhaiskasvatusosaaminen voitaisiin varmistaa olisi myös järkevää kehittää korkeakouluopiskelijoille yhteisiä varhaiskasvatuksen opintoja sekä luotava joustavat mahdollisuudet suorittaa varhaiskasvatusopintoja eri korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusopintojen kattavan ja laadukkaan tuottamisen varmistamiseksi Talentia ehdottaa, että hakijakiintiöiden asettamista sosionomikoulutuksen varhaiskasvatuspoluille selvitettäisiin.

Lastentarhanopettajien saatavuutta voidaan Talentian mukaan lisätä mahdollistamalla sosionomeille mahdollisuus täydentää AMK-tutkintoaan jälkikäteen lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavilla opinnoilla.  Lisäksi lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaaville sosionomeille (AMK) on lainsäädännöllä turvattava mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksen esiopetuksessa toimiviksi lastentarhanopettajiksi ja määrittää opintopolut erityislastentarhanopettajan opintoihin yliopistoissa.

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta päätyi omassa lausunnossaan korostamaan sosionomikoulutuksen jo saaneiden mahdollisuutta jatko- ja täydennyskoulutuksen avulla saavuttaa lastentarhanopettajan kelpoisuus ja mahdollisuus kouluttautua esimerkiksi varhaiskasvatuksen esiopetuksessa toimivaksi lastentarhanopettajaksi.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehitettävä kokonaisuutena

Esiopetuksessa olevan lapsen hoidon toteuttamista maksullisena kerhotoimintana ei pidä toteuttaa muuttamalla varhaiskasvatus- ja perusopetuslakeja ja kaventamalla kelpoisuuksia. Muutos heikentäisi varhaiskasvatuksen laatua yhdessä varhaiskasvatukseen jo kohdennettujen leikkausten kanssa. Esitys on myös lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteiden vastainen.

Varhaiskasvatusta sekä esiopetusta on edelleen kehitettävä kokonaisuutena lasten edun, turvallisen kasvun sekä tasapainoisen kehityksen ja oppimisen varmistamisen lähtökohdista.

”Lapsia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan, vaan heillä on oltava yhdenvertaiset oikeudet vaikuttavaan, eheään ja turvalliseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuuteen, joissa muun muassa tavoitteista, henkilöstön osaamisvaatimuksista ja ryhmien koosta säädetään lailla. Näin mahdollisuus puuttua lapsen ongelmiin varhaisessa vaiheessa turvataan ja samalla ehkäistään syrjäytymiskehitystä”, Jaana Manssila sanoo.

>> Lue Talentian lausunto valtion talousarvioesityksestä