Sosiaalialan asiantuntijoita hyödynnettävä sote-uudistuksen jatkovalmistelussa

Sosiaalialan asiantuntijoita hyödynnettävä sote-uudistuksen jatkovalmistelussa

Talentia vaatii ehkäisevien palvelujen sekä heikoimmassa asemassa olevien palvelujen turvaamista sekä sosiaalialan asiantuntemuksen hyödyntämistä STM:lle lähettämässä lausunnossaan.

Lausuntoa pyydettiin hallituksen linjauksista koskien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta.

Talentia esittää lausunnossaan, että uudistuksen jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin:

– Henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat riskitekijät näin mittavassa ja jatkuvassa muutoksessa tulee arvioida ja niitä pyrkiä välttämään jo muutosten suunnitteluvaiheessa.

– Sosiaalipäivystyksen uudistaminen tulee valmistella ja tehdä sosiaalipäivystystyön ammattilaisia kuullen.

– Uudistuksen jatkovalmistelussa tulee selvittää ja linjata tarkemmin velkaneuvonta, sosiaalinen luototus, työllisyyden hoitoon kuuluvat palvelut mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset ja oppilashuollon palvelut. Lisäksi on tehtävä ratkaisut uudessa sote-järjestelmässä mm. ensi-ja turvakotitoiminnan ja valtion koulukotien toiminnan turvaamisesta.

– Turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja kotouttamiseen liittyviä tehtäviä ja vastuita on selkiytettävä.

– On puututtava tekijöihin, joiden tiedetään aiheuttavan riskejä terveydelle ja hyvinvoinnille painottamalla ja riittävästi resursoimalla ehkäiseviä palveluita. Ei ole järkevää esim. paikata perhetyöllä varhaiskasvatusta siihen kohdistuvien leikkausten vuoksi.

– Sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta ja palveluverkon aukkoja tulee arvioida ja esitellä samalla tarkkuudella, kuin terveydenhuollon palvelujen saatavuuttakin.

– Valvonnan resursseja on lisättävä riippumatta siitä millainen rakenne sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan luodaan.

– Sosiaali- ja terveyspalveluja on koordinoitava nykyistä paremmin ja asiakastiedot integroitava, jotta kokonaiskuva ja vastuu asiakkaasta on selkeä ja apua kyettäisi antamaan mahdollisimman varhain.

– Sosiaalihuollon tutkimuksesta, koulutuksesta sekä kehittämisestä on säädettävä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa.

– Sosiaalialan osaamiskeskusten nykyinen rahoitus tulee siirtää osaksi itsehallintoalueiden rahoitusta ja itsehallintoalueita perustettaessa sosiaalialan osaamiskeskusten henkilöstöön tulee soveltaa liikkeen luovutusta.  Osaamiskeskusten koko kehittämistoiminta sekä hankkeet tulee ottaa osaksi itsehallintoalueiden tutkimusta ja kehittämistä.

– Palvelutuotantoa ohjaavan järjestämispäätöksen valmistelun ja vahvistamisen kaikissa vaiheissa on varmistettava sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiantuntijuus.

– Normien purku ei saa vaarantaa haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden suojelua.

– Väliaikaishallinnoissa ja uudistuksen valmisteluissa on alusta lähtien varmistettava sosiaalihuollon osaaminen sekä sosiaalityön että sosiaalipalveluiden johdossa.

– Tehtävärakennetyö tulee johtaa ja toteuttaa huolellisesti. Ammattiryhmien välisen työnjaon pitää vastata asiakkaiden tarpeita ja työn vaativuuden ammattiryhmän koulutusta.

Lisätietoja: puheenjohtaja Tero Ristimäki, p. 040 583 2657 ja erityisasiantuntija Laura Lindeberg, p. 040 826 8292

Lue koko lausunto:https://www.talentia.fi/materiaalit/lausunnot_ja_kannanotot/lausunnot_ja_kannanotot_2016/sote-uudistus?v_7831=22434#editbar7831

Tutustu lausuntopyyntöön ja tausta-aineistoihin:http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Jaa sivu