Lausunto

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien resurssit on turvattava

Potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista on tarkoitus säätää uusi laki. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien määrään ja osaamiseen on kiinnitettävä huomiota lain toimeenpanossa ja sen seurannassa, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia lakiluonnosta käsittelevässä lausunnossaan.

– Potilas- ja sosiaaliasiavastaavia on oltava tarpeeksi, jotta potilaiden ja asiakkaiden palvelujen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Tämä on tärkeää myös työntekijöiden jaksamisen kannalta. Palvelun järjestäjän ja valvontaviranomaisten pitää säännöllisesti seurata ja valvoa resurssien riittävyyttä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät olisivat pitkälti samoja kuin nykyisillä potilas- ja sosiaaliasiavastaavilla. Tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita tai asiakkaita, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista.

Uutta olisi se, että toiminnalle nimettäisiin vastuuhenkilö, jonka tehtävänä olisi muun muassa ohjata, koordinoida ja kehittää toimintaa.

– Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien on voitava avoimesti tuoda esiin palvelujen kehittämistarpeita ja epäkohtia. Heidän ja toiminnan vastuuhenkilöiden pitää saada työlleen niin johdon kuin esihenkilöiden tuki, Manssila sanoo.

Sosiaaliasiavastaaviksi rekrytoitava sosiaalialan korkeakoulutettuja

Sosiaaliasiavastaavan tehtävään soveltuvaksi tutkinnoksi esitetään lähes nykyisiä sosiaaliasiamiehen kelpoisuuden tuottamia tutkintoja, joita ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijän tai sosionomi ylempi AMK -tutkinnot. Oikeustieteen maisteri tai myös muusta kuin sosiaalityöstä valmistunut yhteiskuntatieteen maisteri voisi lisäksi soveltua tehtävään.

– Kyseessä ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävä, mutta sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien varmistamisen näkökulmasta olisi tärkeää, että sosiaaliasiavastaaviksi rekrytoitaisiin sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, Manssila sanoo.

Talentia pitää hyvänä muutoksena, että nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan jatkossa puhuttaisiin sukupuolineutraalein termein potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista.

Varhaiskasvatukseen tarvittaessa erillisratkaisu

Talentia katsoo lain vahvistavan potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia. Sen sijaan varhaiskasvatuksen asiakkaiden oikeuksien osalta lakiesitys näyttää ongelmalliselta.

Lakiesityksen mukaan sosiaaliasiavastaavien tehtäväkenttään kuuluisivat myös varhaiskasvatuspalvelut, kuten nykyisin sosiaaliasiamiehillä. Näin arvioitaisiin saavutettavan synergiaetuja ja toiminnan yhtenäisyyttä sekä riippumattomuutta.

– Asiaa ei kuitenkaan tarkemmin eritellä. Lakiluonnos jättää huomiotta myös sen, että varhaiskasvatukseen liittyvien asioiden hoitaminen ei sosiaaliasiamiesten arvion mukaan sovellu kovinkaan sujuvasti sosiaaliasiavastaavan tehtäväkenttään. Lisäksi puuttuu arvio siitä, miten tehtävissä vaadittava varhaiskasvatusosaaminen ja muu varhaiskasvatuksen tuntemus taattaisiin, Manssila sanoo.

– Mikäli nyt ei ole mahdollista saada erillisratkaisua varhaiskasvatukseen, pitää lain voimaantulon 1.1.2024 jälkeen seurata, miten sosiaaliasiavastaavat ja toiminnan vastuuhenkilöt hoitavat varhaiskasvatuksen tehtäviä. Jos tehtäviä ei ole mahdollista hoitaa laissa tarkoitetulla tavalla, on varhaiskasvatukseen kehitettävä erillisratkaisu.

Lue lisää: Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista