Uutinen

Ovatko sosiaalihuollon ammatit uhattuna?

Hallituksen norminpurku- ja säästöhankkeet ovat nostaneet sosiaalialan ammattilaisten keskuudessa myrskyn. Talentia ei kuitenkaan usko, että hallituksen reformiesitys uhkaisi sosiaalihuollon ammatteja.

Pitkään valmisteltu sosiaalihuollon ammattihenkilölaki astuu voimaan 1.3.2016 ja se paaluttaa vihdoin sosiaalihuollon ammatit ja niihin vaadittavat tutkinnot. Ammattihenkilörekisteriin tulee kolme sosiaalihuollon ammattia: sosionomi, geronomi ja sosiaalityöntekijä. Lähihoitajan ammatti saa nimikesuojan.

Kun Anu Vehviläisen johtama työryhmä toi keskiviikkona 17.2. julki hallituksen kuntia koskevan reformihankkeen, heräsi huoli sosiaalihuollon kelpoisuuksista jälleen kerran. Moni kysyi, alennetaanko nyt esimerkiksi sosiaalityöntekijältä vaadittavaa koulutustasoa ja alkavatko lähihoitajat tehdä sosionomin töitä.

Kannattaa lukea tarkasti, mitä hallitus sanoo aikovansa. Ensiksi, se aikoo poistaa tutkinnon tasoa tai tiettyä tutkintoa koskevat kelpoisuusvaatimukset, jos niille ei ole erityisen painavaa syytä. Aie koskee laajasti kaikkia aloja. Toiseksi, se aikoo käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien välistä tehtävänsiirtoa koskevan työn.  Kolmanneksi, se aikoo käynnistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilölain yhdistämisen keväällä 2016 ja saattaa sen päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Sosionomin, geronomin ja sosiaalityöntekijän ammattihenkilölaissa oleville tutkintovaatimuksille on erittäin painat syyt: sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien turvaaminen ja julkisen vallan käyttö sosiaalihuollossa ovat perusteena nykyisenkaltaiselle määrittelylle sosiaalialan ammattihenkilöiden tutkinnoista. Ei ole myöskään syytä sille, että sosiaalialan ammattihenkilöiden valvonnasta ja rekisteröinnistä tulisi luopua heti kohta sen jälkeen, kun se on aloitettu ja rekisteri luotu. Talentian hallitus on vakuuttunut siitä, että sosiaalihuollon laillistetut ammatit sosionomi, geronomi ja sosiaalityöntekijä ovat yhteiskunnassa niin merkityksellisiä ammatteja, että ne tulevat myös yhdistettyyn ammattihenkilölakiin.

Painava syy on myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, jossa kunkin ammattialan syvällinen ammatillinen osaaminen on välttämätön edellytys onnistuneelle tiimityölle ja keskinäiselle luottamukselle.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuudet säilyvät – koulutuspolkuja helpotetaan

Hallituksen reformiohjelmassa on myös hyvää, kuten varhaiskasvatuksen kelpoisuuksien säilyttäminen ennallaan. Hallituksen esityksessä toteutuu Talentian pitkään ajama tavoite, että varhaiskasvatukseen suuntaavat 60 opintopisteen opinnot voisi suorittaa myös tutkinnon lisäksi. Näin sosionomeille ja kasvatustieteen kandidaateille tarjoutuu mahdollisuus suorittaa puuttuvat opinnot ja saada lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Hallitus lupaa myös selvittää yhdessä yliopistojen kanssa joustavamman tavan suorittaa sosiaalityöntekijän ammattihenkilöoikeuden edellyttämät opinnot mm. hyödyntämällä aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia

Huonoa on se, että hallitus haluaa keventää koulukuraattorien kelpoisuusehtoja. Talentia on tässä jyrkästi vastaan ja perustelee kantaansa muun muassa sillä, että oppilashuollon moniammatillisessa tiimissä kaikki muut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Kuraattori jäisi hallituksen suunnitelmassa erilaiseen asemaan, mikä häiritsisi tiimin tasapainoa ja näkyisi oppilas- ja opiskelijahuollon laadussa.

Tehtävänjakoa tarvitaan

Sosiaalihuollon ammatit eivät ole uhattuna. Hallituksen reformihankkeessa on ensisijaisesti kyse sosiaalihuollon ammattilaisten tehtäväjaosta, joka vaatiikin kehittämistä. Yhdistetyssä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kehittää myös nykyistä vaativampia tehtäviä sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Tehtävärakenneuudistusta on tehty jo vuosien ajan, mutta se on ollut paikallista, hidasta ja valtakunnallisesti heikosti johdettua.

Talentian hallitus korostaa, että tehtäväjakoa ei pidä tehdä yksisilmäisesti säästöjen näkökulmasta, vaan nostamalla asiakkaan tarpeet ja niiden vaatima osaaminen ensisijaiseksi lähtökohdaksi. Säästöt syntyvät vaikuttavan työn tuloksista, ei niinkään palkkakulujen säästöistä.

Hallituksen reformihankkeen lisäksi tehtäväjaolle antaa vauhtia muu lainsäädäntö kuten toimeentulotuen Kela-siirto, sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki. Myös tuleva sote-uudistus tulee muokkaamaan tehtäväjakoja.

Talentia valppaana

Talentia jatkaa työtään sosiaalialan ammattien eteen. Hallituksen lainsäädäntöhankkeita seurataan valppaasti ja otetaan niihin kantaa.

Kuntareformissa on kelpoisuuksiin liittyvien kysymysten lisäksi monia muita asiakokonaisuuksia, jotka vaativat kannanottoja ja vaikuttamista. Näitä ovat esimerkiksi vanhus- ja vammaishuollon muutokset ja aikomus luopua kokonaisvaltaisten kunnallisten suunnitelmien teosta. Sosiaalihuollon ammattilaisten osaamisen merkitys tulee vain kasvamaan näiden suunnitelmien myötä.