Tiedote

Omavalvonnan pitäisi koskea myös julkisia varhaiskasvatuspalveluja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mielestä varhaiskasvatuksen omavalvontaa pitäisi vaatia myös julkisilta varhaiskasvatuksen palveluntuottajilta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tehnyt esityksen alan omavalvonnasta, mutta se koskee vain yksityisiä palveluntuottajia.

– Kaikille yhteneväinen määräys omavalvonnasta tarkoittaisi sitä, että palveluntuottajat kiinnittäisivät varhaiskasvatuksen laatuun ja turvallisuuteen entistä enemmän huomiota. Tämä vahvistaisi lapsen edun toteutumista, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Talentian mukaan Valviran esitys omavalvonnasta vastaa hyvin varhaiskasvatuksen lainsäädännön, ohjausasiakirjojen ja terveydensuojelulain mukaisia tavoitteita.

Lapsen hoitoon liittyvistä epäkohdista ilmoitettava

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan varhaiskasvatuslain muutosta. Vastaisuudessa varhaiskasvatuksessa työskentelevien pitäisi ilmoittaa lapsen hoitoon liittyvistä epäkohdista tai epäkohdan uhasta. Laki tarkentuisi myös henkilöstömitoituksen osalta.

– Muutokset tulevat koskemaan sekä yksityisiä että julkisia varhaiskasvatuspalveluita. Senkin vuoksi on tärkeää, että omavalvonta velvoittaa tasapuolisesti kaikkia palveluntuottajia, Katajisto sanoo.

Omavalvonta tarjoaa Katajiston mukaan hyvän työkalun keskustella ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja korjata epäkohtia.

Talentia katsoo, että oli kyse sitten julkisesta tai yksityisestä varhaiskasvatuksen palveluntuottajasta, pitää niiden tuottaa kaikki varhaiskasvatuslaissa säädetyt palvelut.

– Palveluiden on vastattava lapsen tuen tarpeisiin, tukitoimiin ja niiden toteuttamiseen. Lapsen tuen tarpeet eivät koskaan saa olla syy siihen, että palveluntuottaja irtisanoo sopimuksen, Katajisto painottaa.

Palveluntuottajille pitää laatia yhtenäiset kriteerit siitä, mistä palveluista kukin henkilöstöryhmä vastaa. Hoito-, opetus- ja kasvatusvastuussa oleva henkilöstö vastaa varhaiskasvatuslain toteuttamisesta. Tukitehtävien kuten puhtaus- ja ruokapalveluita tuottavan henkilöstön osuus työvoimasta on määriteltävä erikseen.

>> Talentian lausunto varhaiskasvatuksen omavalvonnasta