Uutinen

Lapsella tulee olla oikeus sosiaalihuollon ammattihenkilön palveluihin koulussa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää lapsen edun kannalta erittäin ongelmallisena sitä, että viime talven oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosten myötä kuraattorin ei enää tarvitse olla sosiaalihuollon ammattihenkilö eli sosionomi tai sosiaalityöntekijä.

Uudistuksen myötä kuraattorina voi toimia myös korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on lisäksi sosiaalialan aineopinnot tai kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Työelämässä on esiintynyt tulkintaongelmia rekrytoinnissa, kun työnantajat eivät tiedä mitä tarkoittavat sosiaalialan aineopinnot ja kuraattorin tehtäviä vastaavat sosiaalialan tehtävät. Käsitteellä ”sosiaalialan aineopinnot” ei ole vastinetta yliopistojen eikä ammattikorkeakoulujen koulutusvastuissa. Lakia tulisi tältä osin muuttaa vastaamaan olemassa olevaa koulutusta tai vähintään antaa selkeä ohjeistus siitä mitä lainsäätäjä on tällä käsitteellä tarkoittanut.

Ilmaus kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä on väljä eikä turvaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämää opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertaista laatua.

Uudistuksen myötä kuraattorina voi toimia henkilö, joka ei ole laillistettu ammattihenkilö kuten muut oppilas- ja opiskelijahuollon ammattilaiset. Tällöin kuraattorilla ei ole valvontaviranomaisten edellyttämää sosiaalipalvelujen ja sosiaalihuollon tehtäviin valmistavaa koulutusta eikä osaamista, vaikka kyseessä on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Oppilaiden oikeusturvan ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta on kestämätöntä, jos koulun oppilashuollosta puuttuu laillistetun ammattihenkilön valvonta sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun perusosaaminen.

Talentia pitää myös tärkeänä, että tulevaisuudessa kaikilla ammatillisissa opinnoissa opiskelevilla olisi käytössään vaikuttavat ja laadukkaat kuraattori- ja psykologipalvelut. Tähän voitaisiin siirtyä seuraavan 10 vuoden ajanjaksolla asteittain.

 >> Lue lisää Talentian antamasta lausunnosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta