Tiedote

Keinoja lastentarhanopettajapulaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lastentarhanopettajapulaan ratkaisuksi lastentarhanopettajakoulutuksen lisäämistä yliopistoihin. Tämä on tarpeellinen, mutta ei ainoa keino ratkaista työvoimapulaa.

Varhaiskasvatuksen nykyisissä kelpoisuuksissa olevat jäykkyydet tulisi poistaa ja varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien osaamista hyödyntää täysimääräisesti lastentarhaopettajien, esiopetuksen ja erityislastentarhanopettajien tehtävissä, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Nykyisiä koulutuspolkuja tulisi joustavoittaa siten, että sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka eivät tutkinnossaan suuntautuneet varhaiskasvatukseen, voisivat täydentää opintojaan lastentarhanopettajan tehtäviin pätevöittävillä lisäopinnoilla. Varhaiskasvatukseen suuntautuneille sosionomeille taas tulee avata koulutusväylä esiopetuskelpoisuuden tuottaviin opintoihin sekä erityislastentarhanopettajakoulutukseen, sillä niissä pula osaavasta henkilöstöstä on suurta, toteaa Talentian ammatillisten asioiden päällikkö Marjo Varsa.

Lastentarhanopettajan pätevyyden saa nykyisen lainsäädännön mukaan suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin tai varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK) -tutkinnon. Nämä tutkinnot ovat muutoin saman tasoisia korkeakoulututkintoja, mutta sosionomitutkinto on kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoa 30 opintopistettä laajempi. Varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi (AMK) -tutkinto sisältää laajat pedagogiset ja varhaiskasvatuksen opinnot (vähintään 60 op), joista vastaavat kasvatustieteellisen ja pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat. Pedagogisen osaamisen lisäksi varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin osaaminen painottuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen, eriarvoisuuden ehkäisyyn, sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja monikulttuurisuuden kysymyksiin.

Opetuksen laatu varhaiskasvatuksessa on kansainvälisestikin vertaillen laadukasta ja Talentian mukaan arkikokemus kentällä moniammatillisesti toteutetusta opetuksesta varhaiskasvatuksessa on hyvä.
Lasten ja perheiden moninaisuus, erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet tulevat parhaiten huomioiduksi, kun opetusta varhaiskasvatuksessa toteutetaan jatkossakin moniammatillisesti. Erilaisilla ammatillisilla orientaatioilla havainnoidaan lasta ja perhettä monipuolisemmin ja onnistutaan tukemaan lasten ja perheiden erilaisia tarpeita paremmin. Näin voidaan lisätä myös varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja osallistumisastetta, mitä nyt laajalla rintamalla tavoitellaan, Marjo Varsa sanoo.

 

Lisätietoja: Talentian ammatillisten asioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 044 0789 569, marjo.varsa@talentia.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 5.9.2017: Tuhat uutta lastentarhanopettajaa