Tiedote

Akava: Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat hyvän ja turvallisen työelämän kulmakivi

Akava pitää välttämättömänä, että hallitus sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä kaikessa toiminnassaan ja viestii tästä selkeästi. Suomalaisen työelämän on oltava hyvä ja turvallinen paikka jokaiselle, painottaa Akava. Korjattavaa on sekä asenteissa että lainsäädännössä.

– Haluamme varmistaa, että lainsäädäntömme, käytännön toimet ja ihmisten asenteet tukevat yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Jotta saavutamme oikeudenmukaisemman yhteiskunnan, meidän pitää edistää työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä sekä puuttua vihapuheeseen. Yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita pitää tunnistaa ja purkaa, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Akava esittää, että hallitus laatii laajan ohjelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Myös maalittamisen kriminalisointi on keskeinen toimenpide vihapuheen poistamiseksi.

– Syrjintä on edelleen valitettavan yleistä työelämässä. Monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen. Työelämäsyrjintää tapahtuu laajasti ja monin perustein, yleisimmin terveydentilaan ja ikään perustuen, kuten esimerkiksi Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimus osoittaa (2022). Eniten kasvua on alkuperään, kieleen ja kansalaisuuteen perustuvassa syrjinnässä työsuojeluviranomaisten aineistoissa. Monenlaisille syrjinnän ja rasismin vastaisille toimille on ilmeinen tarve, toteaa johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Akava oli kuultavana valtioneuvoston työryhmässä, joka valmistelee valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Akava korosti lausunnossaan tarvetta kyseiselle tiedonannolle ja esitti konkreettisia toimenpiteitä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi.

Valtioneuvoston asettaman työryhmän toimikausi alkoi 17. heinäkuuta ja päättyy 31. elokuuta 2023. Akavaa edustivat kuulemisessa puheenjohtaja Maria Löfgren ja johtava asiantuntija Miika Sahamies. Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2023.

Akavan ehdottama toimenpidekokonaisuus yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja syrjimättömän työelämän saavuttamiseksi

1. tavoite: suomalaisen työelämän monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen

Akava katsoo, että hallituksen tulee laatia laaja, erillinen, ohjelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Siihen on hyvä ottaa mukaan Orpon hallitusohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä vähemmistöjen aseman parantamiseksi. Ohjelmaan pitää sisällyttää toimet, joilla pyritään parantamaan asenneilmapiiriä ja lisäämään monimuotoisuutta.

2. tavoite: vihapuheeseen puuttuminen systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä

Työnteon tulee olla aina turvallista kaikissa työympäristöissä. Vihapuheen yleistyminen erityisesti verkkoalustoilla on laajasti tunnistettu ilmiö. Siihen puuttuminen on kuitenkin osoittautunut käytännössä hankalaksi osin osaamisvajeiden, osin lainsäädäntöpuutteiden vuoksi. Katsomme, että lainsäädäntömme ei tunnista riittävästi erityisesti verkossa tapahtuvaa maalittamista eli työhön liittyvää järjestelmällistä häirintää. Siksi ehdotamme, että maalittaminen kriminalisoidaan oikeusministeriön (2022) selvityksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Akavan jäsenliitot ovat vahvasti tukeneet maalittamisen kriminalisointia niille tehdyssä kyselyssä.

3. tavoite: yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja purkaminen

Pidämme erinomaisena toimena aiemmin tehtyä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Sen toimeenpanoa pitää jatkaa. Samalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeussuojaa pitää edelleen vahvistaa antamalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle oikeus määrätä hyvitystä syrjinnän uhrille myös työelämän syrjintätapauksissa. Lisäksi ehdotamme eriarvoistavien rakenteiden tunnistamiseksi ja purkamiseksi, että yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi tehdään aina sukupuolivaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Lisätietoja

Akavan lausunto kuulemisessa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimus (2022) Tavoitteena syrjimätön työelämä: Työsyrjinnän nykytila ja keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Maria Löfgren
Puh. +358405682798

johtava asiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366