Tiedote

Akava: Sairauspoissaolojen vähentämiseksi tarvitaan uusia keinoja

Akava esittää työturvallisuuslain täsmentämistä ja uuden asetuksen säätämistä psykososiaalisesta kuormituksesta. Lainsäädännössä pitää määritellä täsmällisemmin psykososiaalisten kuormitustekijöiden mittaamisesta, arvioinnista ja toimenpiteistä sekä ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Nykyinen työturvallisuuslaki ei sisällä riittävän tarkkaa sääntelyä näistä.

– Työelämän ja työnteon tapojen nopeat muutokset aiheuttavat uudenlaisia työkyvyn pulmia. Työnteon siirtyminen digitaaliseen työympäristöön, teknostressi ja jatkuvat keskeytykset ovat muuttaneet työtä, niin että se haastaa kognitiivisia kykyjä ja osaamista yhä vahvemmin. Haitallisen psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen ja siihen puuttuminen riittävän varhain on tärkeää ja kustannustehokasta jokaiselle organisaatiolle. Tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä, painottaa Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

Akava Works -selvityksessä vertaillaan työturvallisuuslainsäädäntöä Pohjoismaissa

Tuore Akava Works -selvitys tarkastelee, miten psykososiaalista kuormitusta säännellään Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan työturvallisuuslainsäädännössä. Sen ovat laatineet Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko ja tutkija Joonas Miettinen.

– Sääntely on keskeinen ohjausväline työkyvyn ylläpitämiseen ja haitallisesta kuormituksesta johtuvien sairaspoissaolojen puolittamiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Pohjoismaisessa vertailussa kävi ilmi, että Suomessa psykososiaalisesta kuormituksesta on säädelty vähiten ja epätarkimmin, toteaa Joonas Miettinen.

Erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa on kattavat ja täsmälliset säännökset, joiden avulla psykososiaalisen työympäristön riskien ennaltaehkäisy ja kuormitustekijöihin puuttuminen on selkeää. Ruotsissa säädetään riittävän täsmällisesti kaikista psykososiaalisista kuormitustekijäistä eli työn järjestelyyn, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvistä tekijöistä. Tanskassa on vuonna 2020 voimaan tulleessa toimeenpanomääräyksessä täsmälliset säännökset psykososiaalisesta työympäristöstä, jotta työpaikoilla voidaan huolehtia hyvän psykologisen työympäristön kehittämisestä ja ylläpitämisestä.

– Työsuojeluvalvonnassa on todettu, että yli puolella työpaikoista on jonkinasteisia puutteita psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa ja työsuojelutarkastuksissa on havaittu selkeitä puutteita kuormittumisen terveysvaaran arvioinnissa. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan voi antaa velvoitteita työnantajalle pelkkiin ohjeisiin perustuen. Tämän korjaamiseksi tulisi ottaa Ruotsista ja Tanskasta mallia, Kopra lisää.

– Psykososiaalisen kuormituksen hallintaa pitää parantaa ja siihen tarvitsemme parempaa yhteistoimintaa työpaikoilla ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Esitämme, että työterveyshuollolle säädetään velvoite aloittaa keskustelut ja sopia toimenpiteistä työnantajan kanssa, jos työyhteisössä ilmenee haitallista ja jatkuvaa koko työyhteisöön tai sen osaan kohdistuvaa psykososiaalista kuormitusta, toteaa Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.

Tutustu selvitykseen: Akava Works -selvitys psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvästä sääntelystä Pohjoismaissa