Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat solmineet uuden työehtosopimuksen yksityiselle terveyspalvelualalle. Talentia kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin.

Sopimuskausi on kaksivuotinen ja se on voimassa 1.5.2022–30.4.2024.

Palkankorotukset

  • Palkankorotuksia on luvassa myös vuonna 2023. Työntekijöiden henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin tulee 1,9 prosentin korotus 1.6.2023 alkaen. Neuvotteluja käytiin keväällä 2023.
  • Jos verrokkialojen (teknologiateollisuus ja kemian perusteollisuus) 1.7.2022 jälkeen sopimien työehtosopimusten korotustaso ylittää 1,9 prosentin, lisätään ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia yleiskorotukseen. Lisäksi 30 prosenttia jaetaan paikallisena eränä, kuitenkin enintään 0,4 prosenttia paikalliseen erään ja loput yleiskorotuksena.
  • Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan 1.6.2023 ainoastaan 1,9 prosentin yleiskorotus. Verrokkialojen palkkaratkaisujen mukainen mahdollinen ylittävä osa jaetaan yleiskorotuksena 1.11.2023.

Paikallisen erän jakaminen

Paikallisen erän tavoitteena on kohdistaa osa työehtosopimuksen mukaisesta palkankorotuksesta työpaikan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Paikallisen erän jakamisessa on mahdollista huomioida työpaikan lähtökohtia ja edistää työpaikkakohtaisten palkkausjärjestelmien toimivuutta.

Luottamusmiehiä yhä useampaan työpaikkaan

Työntekijäpuoli sai neuvotteluissa merkittävän voiton, sillä sopimuksen soveltamisalaa koskevia määräyksiä kevennettiin. Työehtosopimusta sovelletaan niihin HALI:n jäsentyönantajiin, joiden palveluksessa olevista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä 18 prosenttia (ennen 23) tai 50 työntekijää (ennen 80) kuuluu unionin jäsenjärjestöön.

Perhevapaauudistus sisällytetty sopimukseen

Sopimuksessa on otettu huomioon perhevapaauudistus.

Sopimus sisältää 40 päivän palkallisen raskausvapaan ja 32 arkipäivän palkallisen vanhempainrahakauden.

Työehtosopimuksen kaikki paikalliseen sopimiseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi liitteeksi sopimusmääräysten soveltamisen helpottamiseksi.

Sopimuksessa on täsmennettyjä kirjauksia erityistekijälisistä. Ne koskevat lisien soveltamisperiaatteita, perusteita ja määriä. Lisäksi täsmennettiin sairausajan palkkaoikeutta työtapaturman aiheuttamasta sairaudesta. 90 päivän palkkaoikeus on näissä tapauksissa sidottu työnantajan saamaan ansionmenetyskorvaukseen.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työskentelytiloista ja välineistä sovittiin tarkentava kirjaus. Työsuojeluvaltuutetun ja työnantajan yhteistyöstä annettiin selventävä kirjaus työnantajan kanssa tehtävän yhteistyön periaatteista ja sisällöstä.

Työryhmät pureutuvat työhyvinvointiin ja palkkoihin

Sopimuskaudelle perustettiin kaksi työryhmää.

  • Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä keskittyy neuvottelukulttuurin ja työehtosopimustoiminnan kehittämiseen. Muina teemoina ovat työehtosopimuksen sisällön ja rakenteen kehittäminen, paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistäminen ja ongelmakohtien ratkaisu, työpaikan hyvät käytänteet ja suositukset sekä työhyvinvointi.
  • Palkkatasotyöryhmä seuraa sote-sektorin palkkakehitystä ja tekee arvioita alan palkkatason kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu >>

Neuvottelu-uutisia

Sopimuksen neuvotteluosapuolet

Palkansaajia sopimusneuvotteluissa edustaa Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajia Hyvinvointialojen liitto.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.