Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus


Talentia kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin, joka neuvottelee terveyspalvelualan työehtosopimuksen Palvelutyönantajiin kuuluvan Terveyspalvelualan Työnantajaliiton kanssa.
Sopimuskausi on 1.4.2020 – 30.4.2022.

Tutustu yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimukseen

Yksityinen terveyspalveluala

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto sopivat Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Sopimuskausi on 1.4.2020 – 30.4.2022. Sopimuskaudella korotetaan 1.8.2020 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,3%:n yleiskorotuksella ja 1.7.2021 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.

Yksityisen terveyspalvelualan tes:n työaikamuutokset

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työajan pidennykset olivat voimassa 30.8.2020 asti.

Työehtosopimuksen 1.4.2020 – 30.4.2022 mukaisia säännöllisiä työaikoja ilman kilpailukykysopimuksen mukaisia pidennystä noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta lukien.

Uuden työaikalain pakottavat säännökset on huomioitu työehtosopimuksen teksteissä.

Nyt perättäisten yövuorojen määrä on enintään viisi. Viiden peräkkäisen yövuoron lisäksi työnantaja saa kuitenkin poikkeuksellisesti teettää lisä- tai ylityönä enintään kaksi yövuoroa, jos työntekijä antaa erikseen kutakin kertaa varten suostumuksensa.

Vastaavasti uuden työehtosopimuksen mukaan työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Varallaolon ehdoista sopimista on selvennetty uudella kirjauksella. Varallaolokorvauksen määrä tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon ehtojen on oltava työntekijän tiedossa varallaolosta sovittaessa.

Hälytyskorvaus

Hälytyskorvauksen määrä on 1.8.2020 alkaen 18 €.

Siirtyminen viisipäiväiseen vuosilomaviikkoon

Uuden työehtosopimuksen suurin muutos on siirtyminen viisipäiväseen lomalaskentaan.

Lue lisää: viisipäiväinen vuosilomalaskenta

Lomarahan vaihto vapaaksi

Uusi työehtosopimus mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi.

Lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä sovitaan työpaikalla. Vaihtaminen edellyttää kaksiportaista sopimista, eli ensin vaihtamisesta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken, tämän jälkeen siitä voidaan sopia yksittäisen työntekijän ja työnantajan välillä.

Vapaa annetaan kesä- tai talvilomakaudella ja vapaan ajankohta sovitaan työnantajan kanssa lomarahavapaasta sovittaessa. Vapaa rinnastetaan työssäoloon loman ansainnassa, eli se kerryttää vuosilomaa.

Työntekijän sairastuessa ennen lomarahavapaan alkamista tai sen aikana, siirtyy sairausloman ajalle osuva vapaa, jos työntekijä pyytää vapaan siirtoa myöhempään ajankohtaan. Vapaa voidaan myös korvata rahana, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa. Lomarahan vaihtovapaaseen ja samanaikaiseen sairauslomaan sovelletaan tältä osin samoja ehtoja kuin työehtosopimuksen työaikapankkisopimuksen 6. kohdassa on määrätty.

Vapaan ajalta maksetaan säännöllisen palkan lisäksi epämukavan työajan korvaukset työ-ehtosopimuksen mukaisesti. Lomarahavapaan ajalta maksettavan palkan määrän on vas-tattava lomarahan määrää.

Työsuhteen päättyessä pitämätön vapaa korvataan vastaavana rahakorvauksena.

Vaihtelevan työajan sopimukset

Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevaa sairausajan palkkamääräystä on täsmennetty uudella kirjauksella. Sairausajan palkka maksetaan vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti sekä tilanteessa, jossa olosuhteisiin nähden voidaan muutoin pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä.

Lääkärintarkastukset ja rokotukset

Uutena kirjauksena on sopimusehto, jonka mukaan työntekijällä on oikeus käydä työn edellyttämässä rokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.

Äitiysvapaan aikainen palkka

Mikäli työntekijän uusi äitiysvapaa alkaa hoitovapaan aikana, työnantaja maksaa työntekijälle kyseisen äitiysvapaan palkan muiden äitiysvapaan palkkaa koskevien edellytysten täyttyessä. Kyseessä on selventävä kirjaus, jonka mukaan on jo aikaisemmin toimittu oikeuskäytännön perusteella.

Koulutus ja työhyvinvointi

Allekirjoittajajärjestöt suosittavat, että työntekijän henkilökohtaisen ammattitaidon ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeita on tarkasteltava työntekijän ja esimiehen välillä vuosittain.

Palkkasopimus ja erityistekijälisät

Uutta työehtosopimusta on selkiytetty siten, että palkkasopimus ja terveyspalvelualan palkkausjärjestelmän soveltamisohje on yhdistetty.

Selventävänä kirjauksena on lisätty, että palkkausjärjestelmä mahdollistaa tehtävien sijoittamisen korkeampaan palkkaryhmään kuin työehtosopimuksen esimerkkiluettelo edellyttää.

Erityistekijälisän kriteerien täyttymistä arvioidaan suhteessa kyseisen vaativuusryhmän normaalitasoon.

Erityistekijälisien osalta palkkasopimusta on täydennetty esimerkkiluettelolla, joka ei ole tyhjentävä:

• työn edellyttämä erityinen työkokemus
Esim. dialyysihoidon tai astmahoidon hallitseminen.

Erikoissairaanhoidon erityisen pitkää työkokemusta ja osaamista edellyttävät tehtävät kuten patologian, kipsimestarin ja leikkaushoidon suunnittelijan erityisosaaminen, työskentely erikoissairaanhoidon synnytyssalissa.

Erikoissairaanhoidon vaativissa tehtävissä kuten tehohoidossa, leikkaussalissa, päivystyksessä tai synnytyssalissa sama tehtävänimike voi sisältää erilaisia osaamistasoja/vaativuustasoja, kuten perehtymisvaihe, osaamisvaihe tai kokenut. Näistä ainakin osaamisvaihe tai kokenutvaihe tms. itsenäisen työskentelyn vaihe, on huomioitava erityistekijänä.

• tiiminvetäjän tms. osittainen esimiesvastuu
Esim. tiiminvetovastuu, osittainen esimiesvastuu, toistuvat esimiehen ly-hytaikaiset sijaistamiset

• erityinen taloudellinen vastuu
Esim. suurasiakkuuksista vastaaminen

• poikkeuksellisen vaativat työolosuhteet

• työn edellyttämät erityistaidot (esim. kielitaito, erityinen koulutus)
Esim. diabeteshoitaja, haavahoitaja, hygieniahoitaja/hygieniavastaava, muistihoitaja, kivunhoito, säteilyturvallisuusvastaava, PACS -pääkäyttäjyys

• muut erityistekijät ja -vastuut
Esim. Oman työn ohella oleva ICT-tukihenkilön tai ICT-pääkäyttäjän rooli, joka ei kuulu tehtävän varsinaiseen luonteeseen ja lisää tehtävän vaativuutta

Lisävastuut, jotka eivät kuulu tehtävän varsinaiseen luonteeseen ja lisäävät tehtävän vaativuutta, kuten turvallisuus-, laatu- tai hankintavastaava.

Työehtosopimuksen mukaan työpaikalla käydään edelleen yhdessä läpi erityistekijöiden työpaikkakohtaiset soveltamisperiaatteet, näiltä osin sopimusteksteihin ei ole tullut muutosta. Jatkossa soveltamisperiaatteiden osalta lisäksi erityistekijälisän saajien lukumäärä, erityistekijälisien arvot ja jakautuminen eri ammattinimikkeiden välillä on oltava kaikkien työntekijöiden nähtävillä työpaikalla.

Työryhmät

Sopimuskaudelle 2020 – 2022 perustettiin kaksi työryhmää.

Osapuolet perustavat työryhmän selvittämään mahdollisuuksia edistää henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Samassa yhteydessä selvitetään työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä sekä alan työsuojeluorganisaation roolia ja toimivuutta.

Osapuolet perustavat palkkausjärjestelmätyöryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää työn vaativuuden arviointiin liittyviä määräyksiä:

  • tehtävien sijoittaminen oikeaan vaativuusryhmään,
  • tehtävien vaativuuden arvioiminen mahdollisimman objektiivisesti,
  • työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen siten, että tehtävät ovat työn vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa,
  • Lisäksi selvitetään erityistekijöitä ja niistä maksettavia erityistekijälisiä.

 

 

Sopimuksen neuvotteluosapuolet

Palkansaajia sopimusneuvotteluissa edustaa Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajia Hyvinvointialojen liitto.

Jaa sivu