Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset


Työlainsäädäntöön on tullut 1.4.2020 muutoksia, jotka koskevat yksityissektoria. Muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Työlainsäädännän väliaikaiset muutokset 1.4.2020 lukien

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksessä annetuin lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Aluksi

Lain tavoitteena on helpottaa yksityisellä sektorilla toimivien työnantajien asemaa koronavirusepidemian aiheuttamissa äkillisissä muutostilanteissa.

Milloin muutokset tulevat voimaan?

Laki on väliaikainen ja voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Keitä muutokset koskevat?

Muutokset koskevat yksityissektoria.

Väliaikaisia lakimuutoksia ei sovelleta, jos työnantaja on valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, evankelis-luterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko.

Milloin säännöksiä voi soveltaa?

Säännöksiä sovelletaan 1.4.2020 alkaen.

Poikkeuksena tähän on koeaikaa ja määräaikaisen työntekijän lomauttamista koskevat säännökset, jotka koskevat myös sellaisia koeajan sisältäviä työsuhteita sekä määräaikaisia työsuhteita, joista on sovittu ennen lain voimaantuloa. Näiden säännösten osalta väliaikainen lakimuutos koskee jo olemassa olevien työsopimusten sisältöön.

Työsopimuslain muutokset

Koeaika TSL 1:4

Mikä muuttuu?

Aikaisemmin työsopimus on voitu purkaa, kunhan purkuperuste ei ole epäasiallinen, syrjivä tai koeajan tarkoituksen vastainen. Tuotannollis-taloudelliset perusteet eivät ole olleet sallittuja koeaikapurun perusteeksi.

Väliaikainen lakimuutos mahdollistaa työsopimuksen purkamisen koeaikana myös taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Koeaikapurun peruste väliaikaisessa lakimuutoksessa?

Oikeus koeaikapurkuun on, jos työnantajan tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Milloin purkuperustetta ei ole?

Oikeutta työsopimuksen purkamiseen ei ole, jos:

  • työntekijä on työsopimuslain mukaisesti sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin;
  • työnantaja on joko ennen koeaikapurkua tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai
  • töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Koeaikapurun kynnystä arvioitaisiin siten samoin perustein kuin työsopimuksen irtisanomisen perusteena olevaa tuotannollista ja taloudellista irtisanomisperustetta

Voidaanko väliaikaista muutosta koeaikapurusta soveltaa oppisopimuskoulutukseen?

Työsopimukseen perustuva oppisopimus voidaan purkaa väliaikaisen lakimuutoksen myötä.

Lomauttaminen TSL 5:2

Mikä muuttuu?

Aikaisemmin työnantaja on voinut lomauttaa määräaikaisen työntekijän, jos hän on työskennellyt vakituisen työntekijän sijaisena ja hänellä olisi ollut oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä työntekijällä on oikeus lomauttaa määräaikainen työntekijä, kun:

  • työnantajalla on työsopimuslain mukainen taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen; tai
  • työ ja työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työn vähentymisen katsotaan olevan tilapäistä, kun sen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää.

Voiko lomautuksesta sopia työntekijän kanssa?

Väliaikainen lakimuutos mahdollistaa sen, että työnantaja ja työntekijä sopivat määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Työntekijän ei tule sopia lomauttamisesta, sillä se voi estää työttömyysturvan saamisen.

Voidaanko väliaikaista muutosta lomauttamisesta soveltaa oppisopimuskoulutukseen?

Väliaikaista muutosta voidaan soveltaa myös määräaikaiseen työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen.

Määräaikaisen työntekijän oikeus päättää työsuhde lomautuksen perusteella?

Määräaikaisella työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus lomautuksen perusteella.

Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen?

Valmiuslain perusteella työntekijöiden irtisanomisaika on poikkeuksellisesti tällä hetkellä 4 kuukautta.

Lomautuksen aikana työntekijällä on kuitenkin työsopimuslain 5:7.1:n mukaan oikeus irtisanoa työsopimus sen kestosta riippumatta välittömin vaikutuksin, eli ilman irtisanomisaikaa.

Lomautusilmoitus TSL 5:4

Mikä muuttuu?

Yksityisellä sosiaalipalvelualla ja yksityisellä terveyspalvelualalla ei ole työehtosopimuksissa sovittu lomautusilmoituksen antamisajankohdasta.

Aikaisemmin työnantajan on tullut antaa lomautusilmoitus työsopimuslaissa säädetyssä 14 päivässä ennen lomautuksen alkamista.

Väliaikainen lakimuutos mahdollistaa lomautusilmoituksen antamisen 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Väliaikainen lakimuutos ja KVTES?

Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan jos työnantaja on valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, evankelis-luterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko, ilmoitus on kuitenkin tehtävä 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

KVTES 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on noudatettava vähintään 1 kuukauden ilmoitusaikaa. Laki ei muuta tätä ilmoitusaikaa.

Lomautusilmoituksen antaminen?

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi.

Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle.

Työntekijän takaisin ottaminen TSL 6:6

Mikä muuttuu?

Aikaisemmin työsopimuslain mukainen takaisinottovelvollisuus on ollut 4-6 kuukautta työsuhteen kestosta riippuen.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä takaisinottovelvollisuus on 9 kuukautta riippumatta työsuhteen kestosta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yönantajan on tarjottava työtä tuta-perusteella irtisanomalleen henkilölle, mikäli tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden kuluttua työsuhteen päättyessä.

Mikä ei muutu?

Väliaikaiset muutokset koskisivat ainoastaan takaisinottovelvollisuuden keston pidentämistä. Väliaikaisella lakimuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa työn tarjoamisessa noudatettavaa menettelyä, tai takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvia työntekijöitä tai takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvaa työtä.

Takaisinottovelvollisuus ja liikkeen luovutus?

Väliaikaisen lakimuutoksen voimassa ollessa liikkeen luovutus tilanteissa luovutuksen saajalla on myös takaisinottovelvollisuus silloin, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä.

Muutokset lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä

Mikä muuttuu?

Aikaisemmin yhteistoimintavelvoite täyttyi yhteistoimintalain työvoiman käytön vähentämistä koskevissa neuvotteluissa, kun neuvottelut olivat kestäneet 14 päivää tai 6 viikkoa. Yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset neuvottelut koskevat lomauttamista, osa-aikaistamista tai irtisanomista.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä harkittaessa yhden tai useamman työntekijän lomauttamista neuvotteluvelvoite täyttyy, kun neuvottelut ovat kestäneet 5 päivää.

Mitä tilanteita 5 päivän neuvotteluvelvoite koskee?

Väliaikaisen lakimuutoksen viiden päivän pituinen vähimmäisneuvotteluaika koskee kaikkia työnantajan harkitsemia lomautuksia niiden suunnitellusta kestosta tai kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Voimassa olevasta laista poiketen säännöksessä ei tehdä neuvotteluaikojen osalta eroa sen suhteen, onko kyseessä toistaiseksi voimassa olevista lomautuksista vai 90 päivää kestävistä lomautuksista, tai kuinka montaa työntekijää harkittavat lomautukset koskisivat.

Jaa sivu