Usein kysyttyä varhaiskasvatuslaista

Kysymyksiä ja vastauksia varhaiskasvatuslaista

Milloin laki tulee voimaan?

Laki tulee voimaan 1.9.2018. Henkilöstörakennetta (37§) ja päiväkodin johtajaa (31§) koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2030.

Olen suorittanut varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin tutkinnon. Työskentelen tällä hetkellä päiväkodissa lastentarhanopettajana. Säilyykö kelpoisuuteni opettajan tehtäviin?

Siirtymäsäännös turvaa sen, että sosionomi (AMK), jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus voi jatkaa tehtävässään lain voimaantulon (1.9.2018) jälkeen työuransa loppuun saakka.

Työskentelen lastentarhanopettajana. Säilyykö oikeuteni VES -päiviin ja suunnitteluaikaan?

Uuden lain voimaantulo ei vaikuta voimassa oleviin työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittuihin oikeuksiin.

Työskentelen erityisopettajana varhaiskasvatuksessa. Säilyykö kelpoisuuteni tehtävään?

Siirtymäsäännös (75 §) turvaa kelpoisuuden säilymisen myös lain voimaantulon jälkeen aiemmin erityisopettajan tehtävään kelpoisille henkilöille. Jos varhaiskasvatuksen sosionomilla ei ole siirtymäsäännöksen edellyttämää varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta viimeistään 31.7.2023, ei hänellä ole hakukelpoisuutta erityisopetukseen valmistaviin opintoihin.

Työskentelen esiopetuksessa opettajana. Säilyykö kelpoisuuteni?

Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuuksiin ei tule muutosta. Esiopettajan tehtävissä nyt toimivat säilyttävät kelpoisuutensa.

Olen koulutukseltani varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi. Miten voin hankkia kelpoisuuden esiopettajan tehtäviin?

Esiopetuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Esiopetusta on kelpoinen antamaan opettaja, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta. Jos ryhmässä ei ole perusopetusta saavia lapsia, esiopetukseen on kelpoinen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoinen henkilö.
Varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi ei voi täydentää tutkintoaan esiopetuksen opinnoilla, koska opintojen suorittamisaika rajattiin asetuksella 2004. Sen jälkeen suoritetut esiopetuksen opinnot eivät tuota kelpoisuutta.

Mitä tapahtuu steinerpäiväkodin henkilöstön kelpoisuuksille?

Varhaiskasvatuslaissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan myös steinerpäiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen opettajaksi steinerpäiväkodissa on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajan opinnot. Opintojen on laajuudeltaan vastattava vähintään niitä opintoja varhaiskasvatuksen opettajan (26§) kelpoisuuden antavia opintoja. Henkilö on kelpoinen toimimaan myös esiopetuksen opettajana.

Steinerpäiväkodissa toiminnasta vastaavaksi johtajaksi on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajan opinnot ja jolla on varhaiskasvatuslain 31 §:n edellyttämä riittävä johtamistaito.

Siirtymäsäännöksen mukaan vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintojen suorittanut tai niitä lain voimaantullessa opiskeleva ja 31.7.2022 mennessä valmistuva voi toimia steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. Kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää kuitenkin Opetushallituksen määräämien lisäopintojen suorittamista.

Milloin pitää viimeistään aloittaa opinnot ja valmistua, jos haluaa sosionomi (AMK) -koulutuksesta varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin?

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat ne sosionomiopiskelijat, jotka 1.9.2018 – 31.7.2019 hyväksytään opiskelemaan lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottamaa sosionomitutkintoa, ja heidän on valmistauduttava 31.7.2023 mennessä.

Työskentelen tällä hetkellä päiväkodin johtajana. Säilyykö kelpoisuuteni johtajan tehtäviin?

Päiväkodin johtajakelpoisuuden säilyttäminen edellyttää, että henkilö on johtajan tehtävässä lain voimaantullessa 1.9.2018 tai on viiden tätä edeltävän vuoden kuluessa ollut (jonkin aikaa: ajasta ei ole säädetty tarkemmin) ammatillisen tai hallinnollisen johtajan tehtävässä ja on tehtävään kelpoiseksi katsottu. Nämä henkilöt voivat jatkaa johtajan tehtävissä myös 1.1.2030 jälkeen työuransa loppuun.

Olen toiminut ennen lain voimaantuloa 1.9.2018 päiväkodin varajohtajana. Sovelletaanko minuun lain siirtymäsäännöstä, jonka mukaan olisin kelpoinen päiväkodin johtajan tehtävään?

Varhaiskasvatuslain 75 §:n 5 momentin perusteluissa todetaan, että kelpoisuuden säilyttäminen edellyttää, että johtaja on lain voimaantullessa eli 1.9.2018 tai viisi vuotta tätä ennen ollut virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatuksen ammatillisessa tai hallinnollisessa johtotehtävässä ja hänet on katsottu kyseiseen tehtävään kelpoiseksi. Poikkeuksia kelpoisuudesta ei ole myönnetty.

Lain ja sen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkoitus on ollut, että laissa tarkoitetun johtajan
1) tulee olla valittu/nimitetty /määrätty sellaiseen tehtävään/virkaan/toimeen, jonka täyttäminen edellyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 §:n 1 tai 3 momentissa säädettyä kelpoisuutta ja
2) valittaessa/nimitettäessä/määrättäessä henkilöä mainittuun johtajan tehtävään/toimeen/virkaan henkilön on katsottu täyttävän kaikki lain ammatilliselle tai hallinnolliselle johtajalla asettamat kelpoisuusvaatimukset.

Arvion siitä, onko kyseessä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain tarkoittama johtajan tehtävä, on tehnyt kyseisen viran/toimen/tehtävän perustanut ja siihen henkilön valinnut varhaiskasvatuksen järjestäjä (kunt) tai yksityinen palveluntuottaja. Tästä tulisi olla olemassa asianmukainen kirjallinen dokumentaatio. Erilaisista organisaatiorakenteista johtuen tehtävän/toimen/viran nimikkeellä ei ole asiassa ensisijaisesti merkitystä. Muu nimike kuin johtaja/varhaiskasvatusjohtaja/päiväkodin johtaja saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, että ko. tehtävään ei ole kuulunut kaikkia niitä tehtäviä ja vastuita kuin johtajalla, eikä näin ollen myöskään vaadittavaa kelpoisuusuutta ei ole tai ei ole edes edellytetty.

Ohjaavana pääsääntönä ministeriö on todennut, että vastuuopettajilta tai päiväkodin varajohtajilta, jotka toimivat usein esimiehen sijaisena esimiehen estyneenä ollessa (esim. vuosilomat, lyhyet poissaolot) ei pääsääntöisesti ole edellytetty laissa tarkoitettua johtajan kelpoisuutta eikä heitä valitessa laissa säädettyä johtajan kelpoisuutta ole näin ollen selvitetty, joten tällaista tehtävää hoitaneet eivät sen vuoksi kuulu varhaiskasvatuslain 75 §:n 5 momentin soveltamisalaan.

Olen varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi (AMK). Voinko hakea päiväkodin johtajan tehtäviä?

Opettajakelpoisilla sosionomeilla (AMK) on oikeus tulla valituksi päiväkodin johtajan tehtävään lain voimaantulon 1.9.2018 jälkeen. Mutta jatkaakseen johtajan tehtävässä 1.1.2030 jälkeen, on hänen suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto ennen 2030.

Olen varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi (YAMK). Voinko hakea päiväkodin johtajan tehtäviä?

Opettajakelpoisella sosionomilla (YAMK) on oikeus tulla valituksi päiväkodin johtajan tehtävään lain voimaantulon 1.9.2018 jälkeen. Mutta jatkaakseen johtajan tehtävässä 1.1.2030 jälkeen, on hänen suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto ennen 2030.

Voinko hakea avoinna olevia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä muista kunnista tai yksityisestä päiväkodista?

Siirtymäsäännökset turvaavat varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviin, joten rekrytointi-ilmoituksissa hakijoita ei voi rajata koulutustaustan perusteella.
Varhaiskasvatukseen tulee hankkia paras mahdollinen osaaminen. Se edellyttää, että hakijoiden ansioita arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

Millainen on päiväkodin henkilöstörakenne tulevaisuudessa?

Vuodesta 2030 alkaen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla on oltava varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.
Tämä tarkoittaa, että vähintään yhdellä kolmesta olisi kandidaatin tutkinto, toisella joko kandidaatin tutkinto tai sosionomin tutkinto ja kolmannella vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.
Vuoteen 2030 asti henkilöstörakennetta koskeva vaatimus säilyy laissa nykyisen kaltaisena eli vähintään kolmanneksella on oltava kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään.

Mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva ja vastuu?

Varhaiskasvatuslaissa ei säädetä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävästä. Lain yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvassa näkyisi etenkin sosionomitutkinnon tuottama moniammatillisen yhteistyön sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön toteuttaminen, perheiden palveluohjaus sekä perheiden kasvatusyhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tehtäväkuvaus valmistellaan lain voimaantulon jälkeen.

Miten varhaiskasvatuksen sosionomin palkkaus määritellään?

Palkan vähimmäisehdot määräävät työ- ja virkaehtosopimukset: kunnallisessa päiväkodissa Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) ja yksityisessä päiväkodissa Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa.

Kunta-alalla työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat määritellään tehtävän vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella: mitä vaativampi työ, sitä korkeampaa palkkaa siitä tulisi maksaa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus sisältää palkkasopimuksen, jossa määritellään eri tehtävien palkkaluokkiin sijoittaminen.

Koska varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä on uusi, eikä työ- ja virkaehtosopimuksissa sitä vielä ole, tarkkaa palkkauksen määrittämisperustetta ei voi vielä sanoa.

Talentia edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomeille vähintään samaa palkkaa kuin varhaiskasvatuksen opettajille sekä yhtäläistä oikeutta suunnitteluaikaan (SAK-aika).

Onko varhaiskasvatuksen sosionomilla oikeutta suunnitteluaikaan?

Talentia edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomeille yhtäläistä oikeutta suunnitteluaikaan (SAK-aika).

Olen varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi ja työskentelen lastentarhanopettajana. Miten toimin, jos minulle maksetaan samassa työpaikassa pienempää palkkaa kuin yliopistosta valmistuneille lastentarhanopettajille?

Ota asia puheeksi esimiehesi ja työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. Esimiehen tulee huolehtia siitä, ettei samaa työtä tekevien välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös Talentian neuvontaan sähköistä yhteydenottolomaketta käyttäen tai soittamalla työsuhdeneuvonnan puhelinpäivystykseen 09-3158 5540 (ma-ti ja to-pe 9-12.00).

Mitä tarkoittaa sosionomi AMK- tai YAMK-tutkinnon täydentäminen?

Sosionomi, jolla on AMK- tai YAMK-tutkinto, mutta jolla ei ole tutkinnossa varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja, voi suorittaa em. opinnot tutkintoa täydentämällä. Lisätietoa tutkinnon täydentämismahdollisuuksista saa ammattikorkeakouluista.

Onko sosionomilla varhaiskasvatusalalla mahdollisuutta edetä urallaan?

Sosionomin tutkinnon suorittaneella tulee olla käytettävissään joustavia opintopolkuja sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon että varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuovan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi niin, että aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin perustamista. Foorumin tehtävä on muun muassa kehittää ja uudistaa koulutus- ja urapolkuja kaikkien ammattiryhmien edustajille varhaiskasvatuksessa.

Jaa sivu