Mistä sovin, kun sovin työehdoista?

Työsopimuksessa työntekijä ja työnantaja sopivat työtehtävistä, työajasta ja palkasta sekä muista työnteon ehdoista. Viran hoitamista varten laaditaan viranhoitomääräys, joka sisältää samat työnteon keskeiset ehdot kuin työsopimuskin.

Työsuhteessa noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, jotka perustuvat voimassa olevaan työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön. Työntekijä ja työnantaja eivät voi sopia ehtoja huonommiksi kuin miten ne on määritelty työehtosopimuksessa tai työlainsäädännössä. Niitä paremmiksi ehtoja kuitenkin voidaan sopia. Ole erityisen tarkkana sopiessasi työehdoistasi, jos työnantajan ei tule noudattaa työehtosopimusta.

Työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Sopimusta voidaan muuttaa vain uudelleen sopimalla.

Ketkä sopivat ja mistä työstä

Sopijaosapuolet ja työtehtävät: Työsopimukseen kirjataan sopijaosapuolet ja työn aloitusajankohta. Lisäksi kirjataan tehtävänimike sekä ne pääasialliset työtehtävät, joita työntekijän tulee tehtävässään suorittaa.

Tulevista pääasiallisista työtehtävistä on hyvä sopia tarkasti, jotta molemmilla sopijaosapuolilla on samanlainen käsitys tehtävien sisällöstä ja laadusta. Samalla voit varmistaa, että pääset koulutustasi vastaaviin tehtäviin.

Tee työsopimus aina kirjallisena

 • Työsopimusta ei kannata jättää muistin varaan: tee se aina kirjallisena.
 • Myös lyhyissä, vähintään kuukauden mittaisissa työsuhteissa työnantajan on annettava työsuhteen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys.
 • Jos sopimuksessa on epäselvyys tai jotain mitä et ymmärrä, voit Talentian jäsenenä tarkistuttaa sen Talentiassa ennen allekirjoitusta.

Missä työtä tehdään

Työsopimukseen on hyvä kirjata myös työn suorittamispaikka.  

Ympäri Suomea toimivilla yrityksillä voi olla halu sopia työntekoalue mahdollisimman laajaksi, sillä silloin työntekijä voidaan tarvittaessa siirtää muuallekin töihin. Mieti siis, pystytkö tekemään työtä myös vaikkapa 50 kilometrin päässä asuinpaikastasi.

Milloin ja kuinka kauan

Työsopimukseen kirjataan työaika ja työaikamuoto. Työaikamuotoja ovat esimerkiksi käytössä oleva yleistyöaika, jaksotyö, säännöllinen työaika 37,5 tuntia viikossa tai toimistotyöaika.

Työsuhteen kestosta sopimuksessa on mainittava, onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva eli niin sanottu vakituinen työ vai määräaikainen työsuhde.

Työsuhde vai virkasuhde

Virkasuhdetta käytetään valtion, kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa. Muissa tehtävissä työntekijät ovat työsuhteisia. Yksityisellä sektorilla on vain työsuhteisia työntekijöitä.

Määräaikaisuus ja sen peruste

Määräaikaisessa työsuhteessa työsopimukseen kirjataan määräaikaisuuden peruste. Se voi olla sijaisuus, projekti tai työntekijän oma pyyntö. Määräaikaisuuden peruste ei voi olla pelkästään täyttölupa tai rahoitus määräajaksi, jos kyse on vakinaisesta työvoiman tarpeesta.

Jos olet ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksessa yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana edellisten 12 kuukauden ajan, kanssasi voidaan tehdä enimmäiskestoltaan vuoden mittainen määräaikainen työsopimus ilman perusteltua syytä.

Virkasuhteessa määräaikaisuuden perusteena voi olla avoimen viran hoito.

Kuinka paljon palkkaa

Työsopimuksessa tulee näkyä palkanmaksukausi ja työsuhteen alussa toteutuva palkan määrä. Palkan tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkanmaksupäivänä. Palkka perustuu työn vaativuuteen.

Sovellettavasta työehtosopimuksesta näkyy tieto tehtäväkohtaisesta vähimmäispalkasta. Työnantaja on velvollinen maksamaan vähintään sen verran. Enemmänkin palkkaa saa maksaa ja siitä kannattaa myös neuvotella. Työsopimuksessa voidaan sopia myös palkkauksen kehityksestä. Työsopimukseen olisi hyvä kirjata esimerkiksi maininta palkkauksen tarkistamisesta vuosittain.

Työsopimukseen kirjataan myös kokemusvuosilisiin oikeuttava aika työsuhteen alkaessa.

Mikä työehtosopimus käytössä

Työsopimukseen kirjataan, mitä työehtosopimusta työsuhteessa noudatetaan. 

Työnantajan on noudatettava toimialansa mukaista työehtosopimusta. Sovellettava työehtosopimus on tarpeen  kirjata etenkin silloin, kun työnantaja on järjestäytymätön eikä yleissitovaa työehtosopimusta ole. Näin varmistat, että kyseisen alan palkankorotukset ja muut, usein lakisääteisiä paremmat edut, koskevat myös sinua.

Työsopimukseen voi kirjata myös erityisehtoja. Työsopimukseen voidaan kirjata myös muita tietoja ja lisäehtoja, jotka perustuvat työtehtävien ja työsuhteen laatuun ja erityispiirteisiin. Usein viittaus sovellettavaan työehtosopimukseen riittää. Tällöin esimerkiksi vuosilomaan liittyvät ehdot tulevat sovituksi. Lisäehdoissa voidaan sopia esimerkiksi luontaiseduista, koeajasta, irtisanomisehdoista määräaikaisessa työsuhteessa, työsuhdeasunnosta sekä koulutus- ja matkakustannusten korvauksesta.

Muista ennen allekirjoitusta

 • Lue työsopimuksesi huolellisesti läpi. Pyydä työnantajaa selvittämään mahdolliset epäselvyydet ja täydentämään oleelliset puuttuvat tiedot ennen allekirjoituksia.
 • Älä allekirjoita työsopimusta, jos siitä puuttuu kohtia tai jos et ymmärrä sitä kaikilta osin.
 • Jos kuulut Talentiaan, voit kääntyä työpaikkasi luottamusmiehen puoleen ongelmatilanteissa. Luottamusmiehellä on myös oikeus tarkastaa ammattijärjestöön kuuluvien kirjaliset työsopimukset.

Koeaika entintään 6 kk

Työsuhteen alkuun voidaan sopia enintään kuuden kuukauden koeaika työsuhteen alusta lukien. Virkasuhteen alkuun työnantaja voi määrätä enintään kuuden kuukauden koeajan.

Koeaika on, jotta työnantaja voi arvioida, onko työntekijä sopiva ja pätevä tehtävään. Työntekijä puolestaan saa aikaa kokeilla, onko työ sellaista, jota hän haluaa tehdä. Koeaikaehtoa voidaan noudattaa vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Jos olet koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoon sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava koeajan pidentämisestä työntekijälle ennen koeajan  päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus ei saa mahdollisine pidennyksineen ylittää puolta työsopimuksen kestosta tai kuutta kuukautta.

Jos työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa on määrätty koeajan enimmäispituudeksi esimerkiksi  neljä kuukautta, ei tätä pidemmästä koeajasta voida sopia.

Voiko työsuhteen purkaa koeajalla?

 • Työsuhteen voi purkaa koeajalla.
 • Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa syytä koeaikapurkuun.
 • Työnantaja tarvitsee koeaikapurkuun aina asiallisen perusteen, joka ei saa olla syrjivä.

Rikostaustaote on maksullinen

Jos työskentelet alaikäisten kanssa, työnantajalla on oikeus pyytää sinua esittämään rikostaustaote ennen työ- ja virkasuhteeseen ottamista. Työnantaja voi edellyttää rikostaustaotteen näyttämistä myös ennen lyhyiden, alle kolme kuukautta kestävien töiden alkua.

Maksullinen rikostaustaote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä työnantajaa ja tehtävää varten se tarvitaan.

Huumetestit ovat mahdollisia

Huumetestit ovat harvinaisia, mutta mahdollisia, erityistä huolellisuutta, luotetta vuutta tai turvallisuutta vaativissa tehtävissä. Jos työntekijä ei esitä vaadittua todistusta tai testitulos on positiivinen, hakija ei tule valituksi. Työsuhteen aikana työnantaja voi pyytää todistuksen huumausainetestistä tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä työntekijän olevan huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai huumeriippuvainen. Huumausainetestin saa suorittaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hyvä terveyshuolto on valtti

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuoltona vain ehkäisevät palvelut eli esimerkiksi työhöntulotarkastus. Muiden työterveyshuollon palveluiden laajuus on työnantajan harkittavissa.Kattavat työterveyspalvelut ovat työnantajalle kilpailuvaltti. Laajimmillaan  voidaan tarjota jopa hammashoitoa ja fysioterapiaa.

Työntekijälle usein tärkeintä on, että saa käyttää terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja, jotka eivät kuulu ehkäiseviin työterveyspalveluihin.

Työsuojelu on velvollisuus

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. Työntekijöiden velvollisuus on kertoa riskeistä, jotka uhkaavat työterveyttä tai kuormittavat henkisesti. Työn kuormituksesta voi kertoa myös työsuojeluvaltuutetuille tai työsuojeluasiamiehelle.

Perehdytys on tärkeä oikeus

Jokaisessa työpaikassa on omat tapansa tehdä työtä. Työntekijällä on lakisääteinen oikeus saada työhön riittävä perehdytys.

Perehdyttämällä helpotetaan työntekijän tai työtä vaihtavan sopeutumista ja työn oppimista uudessa työpaikassa. Samalla lisätään työn sujuvuutta ja palvelun laatua. Myös tapaturmariskit ja työn psyykkinen kuormitus vähenevät, kun työympäristö ja -tehtävät tulevat tutuiksi ja työntekijä kokee hallitsevansa työn vaatimukset.

Perehdytys ei ole pikku juttu

 • Perehdytys tulisi olla suunnitelmallista, ja vanhoilla työntekijöillä tulisi olla aikaa perehdyttää.
 • Perehdytyksen jälkeen työntekijä pystyy antamaan täysipainoisen työpanoksen nopeammin kuin ilman sitä.
 • Hyvä perehdytys innostaa ja sitouttaa sekä parantaa työhyvinvointia.

Palkka on vastike työstä

Palkka on vastike tehdystä työstä. Se muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta sekä mahdollisesta tulososasta.

Lisäksi maksetaan työaikakorvauksia epämukavalta työajalta, kuten ilta- ja yötyöstä, viikonlopuilta, arkipyhiltä, varallaololta sekä lisä- ja ylityöajalta.

Tehtäväkohtaisesta palkasta sovitaan, kun työntekijä solmii työsopimuksen työnantajan kanssa. Palkan tehtäväkohtainen osa kertoo työn vaativuudesta. Apuna vaativuuden määrittelyssä käytetään ajantasaista tehtävän vaativuuden arviointia (TVA).

Henkilökohtainen palkan osa maksetaan työntekijän osaamisesta, kokemuksesta ja ominaisuuksista: lisäkoulutuksista, työkokemuksesta, tehokkuudesta tai hyvistä työtuloksista, hyvästä ammatinhallinnasta tai työn kehittämisestä. Lisäksi voidaan maksaa tulososaa, jonka tarkoitus on palkita työntekijää tai koko työyhteisöä hyvästä tuloksesta.

Rekrytointilisä on houkutin

Jos työnantaja ei saa palkattua tehtäviin kelpoisia työntekijöitä tarjoamallaan palkalla, voidaan käyttää rekrytointilisää. Se on yleensä määräaikainen ”houkutin”.

Talentian palkkaedunvalvonnan näkökulmasta rekrytointilisän käyttö voi johtaa yleiseen palkkatason tarkastamiseen, koska tarjottu palkka ei enää ole alalla kilpailukykyinen.

Muut edut ovat rahanarvoisia

Työsopimuksessa voidaan sopia myös muista rahanarvoisista eduista, kuten ateria-, puhelin- ja autoeduista tai liikunta-, virike-, ja kulttuuriseteleistä.

Työelämän neuvontapalvelu:

 • tyosuhdeneuvonta@talentia.fi

Työ- ja virkaehtosopimukset

Talentian jäseniä työskentelee yli kymmenen työehtosopimuksen piirissä. Tutustu työ- ja virkaehtosopimuksiin

Usein kysyttyä työelämästä

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä

Uratarinoita

Neljä sosiaalialan ammattilaista kertoo, miten ja miksi päätyi nykyiseen, mielenkiintoiseen työhönsä.

Työelämään

Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle