Varhaiskasvatuksen toimittava laatu edellä – voitontavoittelua rajoitettava

Kun koronaviruksen rajoitustoimet alkoivat, meille Talentian jäsenneuvontaan tuli ensimmäisten joukossa lomautusilmoituksia yksityisistä päiväkodeista.

Useissa kunnissa palveluseteleiden maksatusta yksityisille palveluntuottajille jatkettiin. Toisissa kunnissa maksatukseen asetettiin ehtoja: jos toimija ei lomauttanut henkilökuntaansa ja palvelua tarjottiin normaalisti sitä tarvitseville lapsille ja perheille, maksatus jatkui.

Toukokuussa varhaiskasvatuksen kentältä kuului huonoja uutisia: suuri yksityinen päiväkotiketju Touhula hakeutui yrityssaneeraukseen. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 1.6.2020. Niiden piirissä on 420 henkilöä aluehallinnosta ja päiväkodeista.  Neuvottelujen lopputuloksena 43 päiväkotia saatetaan sulkea.

Yksityinen varhaiskasvatus oli aikaisemmin lähinnä pieniä, vaihtoehtoista pedagogiikkaa tarjoavia säätiöitä tai yhdistyksiä.  Vuosien varrella päiväkotitoiminnasta on tullut bisnestä, jossa taustalla ketjujen omistajina olevat pääomasijoittavat odottavat kovaa tulosta. Nyt kun Touhula on ajautunut vaikeuksiin, vastuu lasten varhaiskasvatuksesta kaatuu kuntien kontolle.

Valvontaa voitontavoitteluun

Voidaanko varhaiskasvatuksen voitontavoittelua rajoittaa perusopetuksen tavoin? Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tämä on tarkoitus selvittää. Lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu, että varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien on toimittava yhtenevien laatukriteereiden mukaisesti ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluntuottajien toiminnasta tulisi jatkossa luvanvaraista.

Talentia on esittänyt oman mallinsa varhaiskasvatuspalveluiden luvanvaraisuudesta, laadullisista kriteereistä sekä selvittävistä asioista, joita olisi syytä kartoittaa voitontavoittelun ja yhteisten laatukriteereiden näkökulmasta. Lisäksi Talentia on esittänyt varhaiskasvatuslain valmistelun yhteydessä omavalvontasuunnitelman velvoittavuutta sekä yksityisille että julkisille palveluntuottajille.

Varhaiskasvatukseen kerätyt verot tulee sijoittaa lapsiin, ei päiväkotiketjujen miljoonavoittoihin.

Ehtona laadulliset kriteerit

Varhaiskasvatuksen palvelutuottajien yhtenevät laadulliset kriteerit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Niiden toteutumisen tulisi olla ehto oikeuteen tuottaa varhaiskasvatuspalveluita.

Palveluntuottajan on turvattava palvelujen laatu, lapsen edun ensisijaisuus, varhaiskasvatusympäristön turvallisuus ja asianmukaisuus sekä valvottava niiden toteutumista. Oikeus tuottaa palveluita edellyttäisi myös palvelun johtamiseen asetettujen kriteereiden täyttämistä.

Palveluntuottajilla tulisi olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki tarjotut palvelut. Omavalvontasuunnitelmaa tulisi kehittää yhteistyössä henkilöstön, lasten ja huoltajien kanssa.

Palveluntuottajille tulisi myös laatia yhtenäiset henkilöstöä koskevat kriteerit. Näin hoito-, opetus- ja kasvatusvastuussa oleva henkilöstö vastaa varhaiskasvatuslain mukaista rakennetta. Lisäksi tukipalveluita, kuten puhtaus-, kiinteistö-, ruokapalveluita, tuottavan henkilöstön määrä määritellään erikseen.

On keskeistä, että palveluntuottajat tuottavat kaikki laissa säädetyt palvelut. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksessa, tuottajasta riippumatta, tulee vastata lapsen tuen tarpeisiin, tukitoimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen tarpeen mukaan.

Luvanvaraisuus tarpeen

Me Talentiassa olemme siis sitä mieltä, että varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisen tulee olla luvanvaraista. Oikeus tuottaa varhaiskasvatuspalveluita liittyy luettelemieni laatukriteereiden täyttämiseen. Laatukriteerit ja luvanvaraisuus koskevat sekä yksityisiä että julkisia palveluja.

Opetushallitus tai opetusministeriö myöntää luvan tuottaa varhaiskasvatuspalveluita, ja ne myös ylläpitävät valtakunnallista tuottaja- ja laaturekisteriä.

Varhaiskasvatuksen voitontavoittelun rajoittamisen selvityksessä tulisi huomioida seuraavia teemoja:

  • henkilöstön tehtävien sisältö: miten paljon hoito-, opetus- ja kasvatusvastuullinen henkilöstö tekee oman työnsä ohessa puhtaus-, ruoka- ja kiinteistöpalveluiden tehtäviä,
  • asiakasmaksuperusteet ja palveluseteli: maksuluokat, maksujen perusteet, palvelusetelin arvon kuntakohtainen määrittely ja perheiden omavastuuosuuden määrä,
  • yksityisen ja julkisen palvelutuotannon kustannusvertailun läpinäkyvyys: huomioidaan mm. järjestäjän tehtävään liittyvät velvoitteet, palveluohjaus, päätökset, valvonta, hallinto, lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen ja siihen liittyvät kustannukset.

Olemme keskustelleet näistä eri näkökohdista Talentian varhaiskasvatustyöryhmässä. Näkemyksemme on, että varhaiskasvatukseen kerätyt verot tulee sijoittaa lapsiin, ei päiväkotiketjujen miljoonavoittoihin.

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija