Vanhuus ei ole sairaus

Jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tätä perustuslaillista oikeutta ei ole rajattu koskemaan vain vanhuutta edeltävää aikaa, eikä se pääty siihen, kun ikäihminen muuttaa palveluasuntoon. Vanhuspalvelulain mukaan palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Palvelutarpeet muuttuvat, joten niitä on arvioitava säännöllisesti.

Keskusteluissa tuntuu unohtuvan, että vanhuspalveluissa on kyse sosiaalihuollon palveluista. Se ei ole terveydenhuoltoa. Vanhuus ei ole sairaus, vaan luonnollinen vaihe ihmisen elämässä.

Sosiaalihuoltolaissa on säädetty henkilöstöä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Sen tarkoituksena on turvata kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden, kuten vanhusten, hyvän hoidon ja huolenpidon toteutuminen.

Sekä yksityisen että julkisen sektorin sosiaalihuollon henkilöstön velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhista. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, kuten asiakkaan fyysistä, henkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Vanhuksen kaltoinkohtelua on myös huono, epäeettinen ja ihmisarvoa alentava kohtelu sekä hoidon ja avun laiminlyönti.

Kun Valvira vuonna 2016 selvitti vanhusten kaltoinkohtelua ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä, vastaajista lähes puolet ei osannut sanoa tai ei tiennyt, mistä ilmoitusvelvollisuudessa on kysymys. Tilanne on toivon mukaan parantunut Valviran ohjauksen seurauksena, mutta on selvää, ettei omavalvonta suojele asiakkaita, ellei sitä osata tai uskalleta käyttää. Ongelman korjaantuminen vaatii parempaa ja vastuullisempaa johtamista. On syytä muistaa, että työntekijöiden oikeussuoja ei saa vaarantua ilmoituksen vuoksi, eikä ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia.

Sen sijaan, että poliitikot keskittyvät nyt väittelemään siitä, korjaako sote vanhuspalveluiden laatuongelmat vai lisääkö se niitä, heidän tulisi nyt varmistaa, että sosiaalihuollon asiakasturvallisuus nousee tapetille tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa ja tulevan sote-mallin valmistelussa.

Palvelutuotantoa uudelleen organisoitaessa on annettava riittävästi aikaa ja arvoa palvelun laadun ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiselle.  Kaikkien Sosiaalipalvelun tuottajien on tunnettava sosiaalihuollon lainsäädäntö ja noudatettava sitä.

 

Laura Lindeberg

Talentian erityisasiantuntija