Työsuojeluvaltuutettu edustaa sinua työpaikalla

Tänä syksynä monilla työpaikoilla on työsuojeluvaalit. Työntekijät valitsevat vaaleissa työpaikalleen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ellei alakohtaisissa sopimuksissa tai paikallisesti työpaikan työsuojelutoimikunnassa ole sovittu pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään neljä vuotta. Kuntasektorilla työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden henkilöstöä edustavien jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Työsuojeluvaltuutettu on tukenasi

Voit pyytää työpaikalla tueksesi työsuojeluvaltuutettua, kun keskustelet työsuojeluun liittyvistä asioista esihenkilösi kanssa. Voit myös kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen työn kuormitukseen liittyvissä tilanteissa, eli työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa, liittyypä se fyysisiin tai psykososiaalisiin työoloihin.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on neuvoa ja ohjata työntekijöitä. Hän vie tarvittaessa puutteet työnantajan tietoon ratkaisujen löytämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Työntekijänä sinulla on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin vastaus. Kerro siis esihenkilöllesi ja työsuojeluvaltuutetulle, jos olet huolissasi omasta tai muiden työntekijöiden työturvallisuudesta.

Voit kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen työn kuormitukseen liittyvissä tilanteissa.

Työnantajan puututtava epäkohtiin

Työnantajalla on velvollisuus toimia, kun epäkohta tulee esiin. Hänen on kerrottava sekä ilmoituksen tehneelle työntekijälle että työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työympäristöä sekä tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät vaarat. Hänen tulee toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä tarkkailla toimien vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan pitää myös perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusohjeisiin.

Työterveyshuollon vastuulla on työpaikan terveyshaitan arvioiminen. Työterveyshuolto voi tehdä työpaikkakäynnin ja haastatella työntekijöitä ongelman laajuuden kartoittamiseksi.

Toisinaan tarvitaan työsuojeluviranomaista, joka valvoo, että työpaikalla toimitaan niiden lakien ja asetusten mukaisesti, mitä työsuojelusta on säädetty. Työsuojeluviranomainen voi antaa tarvittaessa velvoittavia määräyksiä työturvallisuuden epäkohtien selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Jos työnantaja laiminlyö työsuojeluvelvoitteidensa noudattamisen, on työsuojeluviranomaisella velvollisuus ilmoittaa poliisille rikkomuksista, jotka on säädetty rangaistaviksi työsuojelulainsäädännössä.

Työturvallisuus on jokaisen vastuulla

Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä hyvinvointia työssä. Jokaisella työntekijällä asemasta ja työtehtävästä riippumatta on velvollisuus huolehtia omasta ja työtoverien turvallisuudesta.

Äänestämällä työsuojeluvaaleissa sosiaalialan työn sisällöt tuntevaa talentialaista vaikutat osaltasi alan työolosuhteiden parantamiseen.

 

>> Lue lisää työsuojeluvaaleista

Heidi anneli Pekkarinen

Talentian erityisasiantuntija