Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen

Paljon onnea Koulukuraattorit ry:lle sen täyttäessä 45 vuotta!  

Talentian toiminnan perusta ovat meidän yhteiset arvomme. Arvoista ensimmäinen on jäsenen etu. Talentian tehtävänä on edistää sosiaalialan korkeakoulutettujen asemaa yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuksessa. Meidän on tunnettava jäsentemme tarpeet, ennakoitava niiden kehittymistä ja toimittava yhteistyössä jäsenten sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.  Koulukuraattorit-yhdistys on toteuttanut tätä tehtävää esimerkillisesti olemalla aktiivisia vaikuttajia, kuuntelemalla jäseniään ja toimimalla menestyksellisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Toinen Talentian toiminnan peruskivi on sosiaalialan osaaminen. Talentia ajaa jäsentensä osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamista yhteiskunnassa. Talentia arvostaa eri jäsenryhmien osaamista sekä toimii näiden yhteistyön vahvistamiseksi. Koulukuraattorit ovat ehdotonta eliittiä Talentian yhdistysperheessä siinä, miten se on tehnyt työtä jäsentensä osaamisen kehittämiseksi esimerkiksi monipuolisella koulutus- ja seminaaritoiminnallaan.   

Kolmas Talentian toiminnan peruskivi on eettiset periaatteet. Talentia puolustaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Talentia vahvistaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattietiikkaa tukemalla jäseniään toimimaan rohkeasti sosiaalialan eettisten ohjeiden mukaisesti.  

Koulukuraattorit toteuttavat Talentian eettisiä periaatteita kouluyhteisöissä.

Koulukuraattori on kouluyhteisössä oman ammattialansa asiantuntija. Tämä on pidettävä kirkkaana mielessä!  Sosiaalihuollon ammattihenkilönä (ammattihenkilölaki 817/2015) toimivalla koulukuraattorilla ja vastaavalla koulukuraattorilla on sosiaalihuoltolain noudattamisvelvollisuus. Kuraattori on ei siis noudata ainoastaan oppilashuoltolain ja opetustoimen lainsäädäntöä. Vertailun vuoksi todettakoon, että oppilashuollon kouluterveydenhoitajien ja koulupsykologien toimintaa ohjaavat vastaavasti myös terveydenhuollon säädökset. 

Oppilashuollon sisällä sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettujen ammattihenkilöiden asema ei ole tasapainoinen. Kouluterveydenhoitajat ja -psykologit ovat selkeästi laillistettuja ammattihenkilöitä. Koulukuraattoreiden kelpoisuuksien säätämisessä laillistetut sosiaalityöntekijät vastaavina koulukuraattoreina ja laillistetut sosionomit koulukuraattoreina saivat rinnalleen myös muita koulutuspohjia.  

Tulevien eduskuntavaalien ja hallitusohjelman tavoitteisiin Talentia nostaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksen, jolla luodaan eheä kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon laillistetuille ammattihenkilöille koulujen oppilas- ja opiskelijahuollossa. Tämän asian valmistelutyöhön tarvitsemme koulukuraattorien asiantuntemusta. 

Koulukuraattorin työn perustalla ovat sosiaalityön ja sosionomin koulutuksen tuottama sosiaalialan osaaminen, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus asiakassuhteessa oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Tämä perusta  sillä, että kuraattorit työskentelevät sosiaalihuollon laillistettuina ammattihenkilöinä, joita koskevat lain säätämät oikeudet, ammattieettiset velvoitteet, rekisteröinti ja valvonta. 

Tiedämme, että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on paljon. Näitä 15-31-vuotiaita nuoria oli vuonna 2016 joka kymmenes ikäluokasta, yhteensä 61 000. Jotta tämä luku saadaan laskemaan, oppilas- ja opiskelijahuollon toimintaresurssit ja mahdollisuudet on turvattava niin alakoulussa, yläkoulussa ja toisella asteella. 

Erityisesti ammatillisen koulutuksen muutokset ja uudistukset kaipaavat nykyistä toimivampaa ja paremmin resursoitua opiskelijahuoltoa ammatillisiin oppilaitoksiin. Meidän on pidettävä huolta, että yksikään nuori ei jää ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta.  

Jokaisen lapsen, nuoren ja heidän perheidensä toive on, että nuori löytää paikkansa yhteiskunnassa. Aina elämä ei mene toiveiden mukaisesti. Silloin lapsella, nuorella ja perheillä on oltava mahdollisuus saada apua ja tukea.  

Hallituksen on edistettävä koulujen oppilas- ja opiskelijahuollon toimintaedellytyksien parantamista. Tätä sosiaalista investointia tarvitaan. Koulukuraattorit ovat tämän investoinnin tuoton takaajia. Koulukuraattorien ammattitaidolla, osaamisella ja vahvalla ammattietiikalla lapset ja nuoret tulevat autetuksi ja löytävät paikkansa yhteiskunnassa.

 

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja