Ikääntyneiden palvelut tarvitsevat kulttuurin muutoksen

Ikääntyneiden palveluissa on tarvetta selkeälle kulttuurin muutokselle. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä ikääntyneiden palveluihin sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Talentian Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry on kiinnittänyt huomiota aiheeseen asiantuntijalausunnossaan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Sosiaalialan ammattilaisilla on osaamista, jolla vanha medikalisoitunut toimintamalli ikääntyneiden palveluissa on mahdollista muuttaa yhteisölliseksi, voimavaralähtöiseksi ja ikäystävälliseksi toimintaympäristöksi. Mielekäs arki ja hyväksi koettu elämänlaatu tulee nostaa yhtä merkittäviksi asioiksi kuin esimerkiksi turvallinen lääkehoito.

Sosionomit, geronomit ja kuntouksen ohjaajat ovat koulutettuja alansa asiantuntijoita. Heillä on tietämystä asiakkaan osallisuuden lisäämisestä, arjen haasteiden poistamisesta, läheisten kanssa tehtävästä verkostotyöstä ja moniammatillisesta yhteistyöstä.

Monialainen osaaminen turvaa parhaiten ikääntyneen asiakkaan mahdollisuudet osallistua toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Näillä tuetaan ikääntyneen mielekästä elämää ja sosiaalista hyvinvointia.

Asiakas- ja palveluohjaus vaatii erityisosaamista

Ikääntyneen näkökulmasta vanhuspalvelujen asiakas- ja palveluohjaus on merkittävässä roolissa. Asiakas- ja palveluohjausta suunniteltaessa on huomioitava, että tietyt tehtävät on määritelty sosiaalihuoltolaissa sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt vastaavat mm. palvelutarpeen arvioinnista ja hoidon ja huolenpidon turvaavista päätöksistä. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arviointi kuuluu virkasuhteessa olevalle sosiaalityöntekijälle. Kun tehdään sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia, on ikääntyneen perusoikeuksien kannalta tärkeää, että työntekijällä on riittävä koulutus ja ymmärrys sosiaalihuollon lainsäädännöstä, hallinnosta ja asiakkaan oikeuksista.

Moniammatillisessa työssä tarvitaan myös riittävä resurssointi sairaanhoitajiin. Terveydenhoitoalan osaaminen tukee turvallisen lääkehoidon ja ikääntyneen terveyden- ja sairaanhoidon toteuttamista. Saattohoito vaatii vahvaa ammattitaitoa, jotta se pystytään toteuttamaan ikääntyneen tarpeiden mukaan, yksilöllisesti ja turvallisesti. Lisäksi tarvitaan myös lähihoitajien arviointiosaamista sekä mahdollisuus päivystyksellisen lääkärikonsultaatioon.

Sosiaalialan johtamiseen kiinnitettävä huomiota

Mitoituksen muutoksen ja henkilöstörakenteen monipuolistumisen rinnalla tulee kiinnittää erityistä huomiota toimintayksiköiden työn organisointiin ja johtamiseen. Sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön tulee vastata sosiaalihuollon johtamisesta, jotta ikääntyneiden oikeusturva toteutuu.

Omavalvonnan merkitys palvelujen laadun seurannassa on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö on erityisasiantuntija kehittämään omavalvontaa, vastaamaan sosiaalisesta hyvinvoinnista ja turvaamaan laadukkaat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ikääntyneille.

Vanhuspalvelujen muutokseen tarvitaan myös kotihoidon osaavaa henkilöstöä ja riittävät kotiin annettavat palvelut monimuotoisten asumisratkaisujen rinnalla. Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia on syytä arvioida osana hyvän hoidon toteuttamista.

Ikääntyneiden palvelurakenteita tulee arvioida ja kehittää jatkuvasti. Erityisen tärkeää on, että rakenteellisen sosiaalityön keinoja hyödynnetään palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Hyvät toimitilat, osaava henkilöstö, johtamiskäytännöt ja hoivaa toteuttavan henkilöstön osaamisen vahvistaminen tulee turvata.

Sanna Lastikka

Talentian työelämätoimikunnan pj, hallituksen jäsen. Talentian Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry hallituksen jäsen. YTM, erikoissosiaalityöntekijä, AmO. Asumispalvelupäällikkö, Kalajoen kaupunki. Aluekehittäjä, POPsote Ikääntyvien palvelujen kehittämisohjelma.